BIP UM Hajnówka

NABÓR na wolne stanowisko pracy INSPEKTOR W REFERACIE BUDOWNICTWA I INWESTYCJI w Urzędzie Miasta Hajnówka "Nabór nr 1"

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor w referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Hajnówka

"Nabór nr 1"

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe techniczne minimum pierwszego stopnia, specjalność budownictwo,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) znajomość technik pracy biurowej, umiejętność obsługi komputera,

6) znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, kodeksu postępowania administracyjnego,

7) umiejętność kosztorysowania oraz analizy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

8) umiejętność obsługi optycznych instrumentów geodezyjnych,

9) prawo jazdy kat. B.

  1. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) mile widziany co najmniej 5 letni staż pracy,

2) umiejętność kierowania zespołem pracowników,

3) dyspozycyjność,

4) zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji,

5) asertywność.

  1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji miejskich,

2) kierowanie i nadzór nad pracownikami skierowanymi do realizacji inwestycji,

3) zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji inwestycji,

4) opracowywanie sprawozdań i analiz z wykonania robót w trakcie realizacji inwestycji,

5) stała współpraca z projektantami, dostawcami, wykonawcami i podwykonawcami robót,

6) udział w odbiorach częściowych i końcowych wykonanych robót,

7) rozliczenie finansowe i materiałowe zrealizowanych inwestycji,

8) zapewnienie projektów budowlanych dla planowanych inwestycji,

9) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) oryginał kwestionariusza osobowego,

2) życiorys (CV),

3) list motywacyjny,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).

  1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Hajnówka oraz praca w terenie, w miejscu realizacji inwestycji miejskich.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

  1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Hajnówka w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6%.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Hajnówka” z dopiskiem : Nabór nr 1" - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Konkurs na stanowisko inspektora w referacie Budownictwa i Inwestycji dla osób zakwalifikowanych przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1.

 

Hajnówka, dnia 27.02.2018 r.

 


Data wytworzenia: 2018-03-01 11:50 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2018-03-01 11:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska