BIP UM Hajnówka

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/115/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,  poz. 1309,  poz. 1571,  poz. 1696,  poz. 1815)  w związku  z art. 11a ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-03-23 10:56 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2020-03-23 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska