Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Drukuj
1 2 3

Uchwała Nr VII/32/07

Rady Miasta Hajnówka

30 maja 2007r

w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181, poz.1337) uchwala się, co następuje:

Uchwala się program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Hajnówka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Burmistrz Miasta Hajnówka przedkłada Radzie Miasta co 2 lata raport z wykonania programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski


 


Data wytworzenia: 2011-12-16 17:36 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2011-12-16 17:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska