Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym

Drukuj
1 2 3

PRZETARG Nr 15/2013

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym (o pow. użytkowej 102,60 m2) i budynkiem gospodarczym położonej w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 44 A, oznaczonej numerem geodezyjnym:

1473 o pow. 1108 m2

Cena wywoławcza 43.000 zł + VAT (zwolniony)  

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 2.088,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) upłynął.
    Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 03 października 2013 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 września 2013 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.


Hajnówka 27.08.2013 r.

 Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2013-08-28 07:47 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-08-28 07:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-08-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska