Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA NR XIV/113/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/113/20
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2020 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506,  poz. 1309,  poz. 1571,  poz. 1696,  poz. 1815)  oraz  art. 70a  ust. 1 i art. 91d   pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia  1982 r.  Karta  Nauczyciela  (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 2215)  i §  6 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia  23 sierpnia  2019 r. w sprawie dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, uchwala się co następuje:
§ 1. W § 3 uchwały Nr XII/85/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 5700) skreśla się pkt 4.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.  
§ 3. Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-28 13:30 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2020-02-28 13:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska