Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XIV/117/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/117/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 506,  poz. 1309,  poz. 1571,  poz. 1696,  poz. 1815)  oraz  art. 6 j  ust.1  pkt 1, art. 6k  ust. 1 pkt 1,  ust. 2,  ust. 2a,  ust. 3 i ust. 4a  ustawy  z dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W  przypadku  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  opłata  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty podanej w ust. 3 lub ust. 4.
2. Ilość  osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość  ustalana  będzie  na  podstawie  deklaracji  o wysokości opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których zamieszkują mieszkańcy. Wzór deklaracji określa odrębna uchwała.
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
4. Zwalnia  się  z części  z opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady,
stanowiące  odpady  komunalne  w kompostowniku  przydomowym  w wysokości  2,00 zł  od  mieszkańca zamieszkującego  daną  nieruchomość.  Po zwolnieniu  stawka opłaty wyniesie 12,00 zł  od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
5. Określa  się  podwyższoną  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jeżeli  właściciel nieruchomości  nie wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  w sposób  selektywny,  w wysokości  28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
§ 2. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części  nieruchomości,  na  której  nie zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają  odpady  komunalne,  właściciel nieruchomości obowiązany jest wnieść opłatę jedynie za część zamieszkałą, zgodnie z § 1 ust. 3 lub 4.
§ 3. Traci moc uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  opłaty  (Dz.  Urz.Woj. Podl. z 2019 r. poz. 212).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-28 14:10 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2020-02-28 14:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska