Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA NR XV/100/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/100/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858: Z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97: z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Miasta Hajnówka, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce, w brzmieniu określonym we wniosku z dnia 21 lutego 2011roku, a w szczególności:
1. taryfa opłat za pobór 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i innych odbiorców - 2,52 zł,
2. taryfa opłat za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych i innych odbiorców - 3,39 zł,
3. opłata abonamentowa na odbiorcę w zł/miesiąc - 1,66 zł.
§ 2. Do stawek określonych w taryfach, dolicza się obowiązujący podatek VAT.
§ 3. Taryfy wymienione w § 1 obowiązują od dnia 01 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-05-09 10:47 Autor: Dariusz Gorustowicz Data publikacji: 2012-05-09 10:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska