BIP UM Hajnówka

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Hajnówka 26.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp

KW

Nr geod.

Pow.

Opis nierucho-mości

Przezna-czenie w planie

Termin zagos-podaro-wania

nieru-chomoś-ci

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności)

w gruncie

Wartość

udziału

w gruncie

 

Opłaty w % wartości gruntu

z VAT-em

 

Termin wnosze-nia

opłat

Rodzaj

zbycia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

BI2P/

00015655

/3

1//29

0,0286 ha

pow. lokalu

77,88 m2

lokal mieszkal-ny przy ul. F.Chemicz-nej 7

Budow-nictwo

miesz-kalne wieloro-dzinne

---------

38.665,00 zł

+ VAT zw.

 

3.247,00 zł

25% - 998,45 zł 1%- 39,94 zł

aktuali-zacja możliwa co 3 lata

-31 marca każdego roku

 

Bezprze-targowo (najem-cy)

 

 

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 


 

Hajnówka 24.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

 

Nr geod.

665/2, 666/1, 666/2

KW Nr BI2P/00009180/7

0,0 98 ha

ul. Bielska niezabudowana nieruchomość

 

MN – nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią

5.030,00 zł

+ VAT (23 %) + koszty

 

----------

 

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 


 

Hajnówka 24.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Termin zagospo-darowania

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

 

Nr geod.

1089/1

KW Nr BI2P/00001703/4

0,0278 ha

ul. Ślusarska niezabudowana nieruchomość

 

MN – nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią

13.624,00 zł

+ VAT (23 %) + koszty

 

----------

 

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 


 

Hajnówka dn. 24.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena nieruchomości

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

 

Nr geod. 34/1

2356

ul. Dolna 25

zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym będącymi w awaryjnym stanie technicznym

RM – zabudowa zagrodowa

84.000,00 zł

+ VAT (zwolniony)

+ koszty

przetarg

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez 21 dni. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 cyt. ustawy. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta

 


Data wytworzenia: 2018-09-27 11:12 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2018-09-27 11:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz