Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018 r.

Drukuj
1 2 3

Zarządzenie Nr 10/2018
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego   do   publicznych   przedszkoli   i   klas   pierwszych   publicznych   szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r.  poz. 59,  949 i 2203) zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Ustala   się   terminy   przeprowadzenia   postępowania   rekrutacyjnego   i   postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2018/2019, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala   się   terminy   przeprowadzenia   postępowania   rekrutacyjnego   i   postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2018/2019, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół do przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Hajnówka  zgodnie z terminami, o których
mowa w § 1.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, na stronach internetowych: Urzędu Miasta Hajnówka oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.


§ 4


Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz Miasta Hajnówka
                                                                                                                                                                                                                                     Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-01-31 14:54 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-01-31 14:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska