Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Drukuj
1 2 3

Wymagane dokumenty

1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Do wniosku załącza się dokumenty:

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,

- kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez instruktora praktycznej nauki zawodu (tj. pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy), kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

Kwalifikacje instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu określone zostały w § 10 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.).

- dokument potwierdzający zatrudnienie u pracodawcy, instruktora praktycznej nauki zawodu, prowadzącego przygotowanie zawodowe młodocianego,

- kopię świadectwa pracy młodocianego w przypadku gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, została rozwiązana z młodocianym przed upływem okresu na jaki została zawarta, a młodociany kontynuował naukę zawodu u innego pracodawcy,

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego została rozwiązana z winy pracodawcy.

- kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (spółki),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis,

- zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

- oświadczenie o ogólnej wartości kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego oraz o wartości pomocy de minimis otrzymanej z OHP jako refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego. 

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Kto może złożyć wniosek

Pracodawca, u którego młodociany odbywał przygotowanie zawodowe.

Wniosek składa się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

- Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter)

- sekretariat urzędu, pokój 219,

W dniach: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 122 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udzielane podmiotowi który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w:

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub

- rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

2. Kwalifikacje wymagane od instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu, określa § 10 rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu i powinny być one zgodne jak poniżej:

I. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

II. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny (jak w p-kcie 1 powyżej) oraz posiadać:

▪▪ świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać lub

▪▪ świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub

▪▪ świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego lub

▪▪ dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

III. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu (dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli), powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

3. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

- do 8081 zł w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego, jeśli spełnione zostały łącznie poniższe warunki:

- pracodawca zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- pracodawca lub osoba zatrudniona u pracodawcy albo osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

- wniosek został złożony w terminie nieprzekraczalnym 3 miesięcy, od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.

4. UWAGA: O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. W przypadku zawarcia umowy z młodocianym zamieszkałym w mieście Hajnówka pracodawca informuje o tym Burmistrza miasta Hajnówka.

5. Od dnia 1 września 2017r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest nie jak dotychczas na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lecz na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

6. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

- rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

 


Data wytworzenia: 2011-07-26 16:28 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2011-07-26 16:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska