Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Materiały na XI sesję w dniu 16 grudnia 2015r.

Drukuj
1 2 3

Hajnówka, dnia 01.12.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.8.2015

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję obrady XI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 16 grudnia 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 07.11.2015 r. do 27.11.2015 roku.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej dot. warunków zatrudnienia i płac pracowników obsługi i administracji w hajnowskich jednostkach oświatowych.

 7. Informacja Komisji Rewizyjnej dot. działalności statutowej i finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

  2. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”,

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2026,

  4. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

  5. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  6. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,

  7. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2016,

  8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2016-2026,

  9. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

  10. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 9. Wolne wnioski zapytania.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

 

8 grudzień 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

9 grudzień 2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

10 grudzień 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2015-12-02 17:10 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-12-02 17:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-03 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk