Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”

Drukuj
1 2 3

Hajnówka, 2018-01-03

GKM. 602. 8 .2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405) podaje się do publicznej wiadomości informację o:

- przyjęciu uchwałą Nr XXXV/233/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27.12.2017 r. „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

Na podstawie art.42 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405) zapewniono udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. Po opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026” mieszkańcy miasta Hajnówka mieli możliwość zapoznania się z dokumentem. Informacja o terminie oraz miejscu wyłożenia dokumentów do wglądu została umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka w zakładce Przetargi i ogłoszenia, na BIPie w zakładce Przetargi i ogłoszenia oraz wywieszone zostały na tablicach ogłoszeniowych Urzędu w terminie od dnia 28.11.2017 r. . do 27.12.2017 r. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag ani wniosków odnośnie merytorycznej treści Programu. W dniu 13.12.2017 r. zgłoszono uwagi dotyczące braku kompetencji firmy opracowującej Program oraz własne uwagi o sposobie sporządzenia programu. Ze względu na powyższe uwag zawartych w piśmie nie uwzględniono.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 202 (w godz. 7.30-15.30) a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka w zakładce Ekohajnówka/Plany, programy, regulaminy oraz Na BIPie w zakładce Plany i Programy/Obowiązujące Plany i Programy.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-01-04 09:02 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2018-01-04 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska