Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA NR XIV/112/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

UCHWAŁA NR XIV/112/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, poz. 730) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala  się  opłatę  za  pobyt  dziecka  w żłobku  w wysokości  120 zł  miesięcznie.
2.  Ustala  się  opłatę  za  wyżywienie  dziecka  objętego  opieką  żłobka  w formie  dziennej  stawki  żywieniowej, której maksymalna wysokość nie może przekroczyć 8 zł.
§ 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki wykraczający poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku w wysokości 0,60 zł, za każdą godzinę opieki.
§ 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XL/292/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  20 czerwca  2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl., poz. 2777).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-02-28 13:15 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2020-02-28 13:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska