Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXIV/157/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA Nr XXIV/157/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce


Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r., poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020) Rada Miasta Hajnówka uchwala:
§ 1. Nadaje  się  Statut  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  im.  dr.  Tadeusza  Rakowieckiego  w  Hajnówce  w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 86, poz. 2160).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-30 15:17 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-12-30 15:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska