Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

UCHWAŁA Nr XXXVII/259/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018r.

Drukuj
1 2 3

UCHWAŁA  Nr  XXXVII/259/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia  21 lutego 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej   Powiatowi  Hajnowskiemu

    Na podstawie art.10 ,art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz.1875, poz.2232, z 2018r. poz.130) oraz art.216 ust.2 pkt 5 w związku z art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ) Rada Miasta  uchwala, co następuje:   

                        
§ 1. Udziela się z budżetu miasta Hajnówka pomocy  finansowej Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji  technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2323B o długości ok. 3km ul. Górnej i ul. Wrzosowej.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta  w 2018 roku w wysokości   47.500zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
                        
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy określającej warunki, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych.
                        
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
                        
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                    Przewodniczący Rady

                                            Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-02-26 08:59 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-02-26 08:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska