Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 100/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 100/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Hajnówka położone w Hajnówce przy ul. 11 Listopada:

1) posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00028622/7, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/51 o pow. 0,1257 ha,

2) posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00012294/3, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/135 o pow. 0,7414 ha,

3) posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00012294/3, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/157 o pow. 1,2381 ha,

4) posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00012294/3, oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/158 o pow. 1,0357 ha.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Traci moc zarządzenie 119/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2016-12-09 09:16 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-09 09:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska