Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 102/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 grudnia 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 102/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777 z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579) i w związku z § 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r. poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Hajnówka położoną w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej, oznaczoną numerem geodezyjnym 1633/16 o pow. 4444 m2 posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00009001/9.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-12-15 13:29 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-15 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska