Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 64/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 64/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce Pani Barbary Grabiak do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 9-10 i art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) zarządzam co nastepuje:

§ 1.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce upoważniam Paną Barbarę Grabiak Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do:

1.Prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.

2. Prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie jego porodu.

3. Prowadzenie postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

5. Prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom i innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

7. Prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego.

8. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

9. Realizacji zadań w sprawach wydania Karty Dużej Rodziny, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2.

1.Niniejsze upoważnienie udziela się bezterminowo, jednak nie dłużej niż do dnia ustania stosunku pracy.

2. Niniejsze upoważnienie może być odwołane w każdej chwili.

3. Udzielone upoważnienie dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-30 09:05 Autor: Barbara Zdzisława Wasiluk Data publikacji: 2018-05-30 09:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska