Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 70/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 70/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXVII/254/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 989), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

  1. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018,

  2. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-30 15:13 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-05-30 15:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska