Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 75/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 75/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (tDz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/5 o powierzchni 0,1115 ha, położonej w Hajnówce obręb 6 Judzianka Stara, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00016858/3.

Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych w zakresie dróg.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-06-19 08:49 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2018-06-19 08:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska