Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 95/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2016r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 95/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz pkt 1, 2, 4, 6, 11, 12 i 13 załącznika nr 1 do Programu współpracy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2017 r.:

  1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka.

  2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.

  3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017.

  4. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce.

  5. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka.

  6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.

  7. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

§ 2. Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-11-28 15:31 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2016-11-28 15:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska