Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

Drukuj
1 2 3

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

 • pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest więcej niż jedna osoba.

Kto może złożyć wniosek:

właściciel nieruchomości- osoba fizyczna, jeśli drzewa lub krzewy usuwane są na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie.

Opłata administracyjna:

 • zgłoszenie- nie podlega opłacie skarbowej

 • wydanie zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł*

*Zgodnie z częścią III Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827tj.), za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł;

Termin załatwiania sprawy:

Do 35 dni.

W szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy.

Sposób załatwiania sprawy:

 • milczące załatwienie sprawy- oznaczające zgodę na usunięcie;

 • wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub

 • wydanie decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu- oznaczające odmowę usunięcia

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Hajnówka - Sekretariat

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

II piętro, pokój nr 219

informacje dodatkowe - pokój nr 203, II piętro, tel. 85 682 64 53 lub 85 682 20 14,

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko właściciela nieruchomości

2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte

3) rysunek, mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

Nie wymaga się zgłoszenia:

 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

  • a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  • b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  • c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty po zgłoszeniu w urzędzie miasta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142).


 

Informacje dla składającego:

 

 1. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Burmistrza Miasta Hajnówka, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew.

 2. Z oględzin sporządza się protokół.

 3. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz Miasta Hajnówka może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, Burmistrz Miasta Hajnówka w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

 5. Nałożenie obowiązku, uzupełnienia, przerywa bieg terminu.

 6. Burmistrz Miasta Hajnówka, może przed upływem terminu, wydać na wniosek właściciela, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz Miasta Hajnówka, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

 


Data wytworzenia: 2018-08-17 13:47 Autor: Ewa Gromotowicz-Kopeć Data publikacji: 2018-08-17 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska