BIP UM Hajnówka

Hajnowski Dom Kultury

Hajnowski Dom Kultury

HAJNOWSKI DOM  KULTURY
ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka

 

NIP 543-020-00-98

Konto: PKO BP S.A. O/Hajnówka Nr 03 1020 1332 0000 1102 0037 4900

 

sekretariat: tel.  85-682-32-03,  85-682-48-08, fax 85-682-32-01

czynny: wtorek – sobota w godz. 8:00-16:00

 

e-mail:  hdk@hdk.hajnowka.pl

www.hdk.hajnowka.pl

 

Dyrektor – Barbara Sadowska, e-mail: b.sadowska@hdk.hajnowka.pl

Hajnowski Dom Kultury działalność swoją prowadzi realizując podstawowe zadania statutowe, którymi są:

  • edukacja i wychowanie przez sztukę

  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką

  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
    zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych

  • popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych miasta

  • tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych

Zadania statutowe realizowane są poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej. Hajnowski Dom Kultury prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania muzyki, plastyki, tańca, teatru organizując szereg imprez o różnorodnej tematyce. Wiele imprez organizowanych jest we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami między innymi takimi jak.: Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, szkołami w Hajnówce i powiecie hajnowskim, Akcją Katolicką, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w Białymstoku, Związkiem Ukraińców Podlasia; Stowarzyszeniami: Miłośników Muzyki Cerkiewnej, Uniwersytet III Wieku, METAMORPHOSIS, Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, „Pocztówka”, Stowarzyszeniem Kulturalnym TYBEL, Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Granie bez Granic” oraz innymi. W społeczności lokalnej HDK spełnia funkcję animatora i organizatora twórczości kulturalnej. Bowiem nie tylko upowszechnia on wartości i wzory kultury, ale kształtuje aktywne zachowania kulturalne, animuje twórczość amatorską i twórczo kultywuje tradycje regionalne. Hajnowski Dom Kultury rozwija również szerszą działalność, wykraczającą poza obręb miasta Hajnówka, obejmującą także społeczność szeregu gmin, powiatów i miast w Polsce i zagranicą (Białoruś, Ukraina, Rosja, Szwecja, Estonia, Łotwa, Włochy).

Działalności hajnowskiego ośrodka kulturalnego przyświeca główny cel: chęć jak najlepszego zaspokojenia społecznych potrzeb i aspiracji kulturalnych naszego środowiska. Dowodem tego jest otrzymanie Zbiorowej Odznaki „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.


Data wytworzenia: 2011-07-21 14:30 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2003-06-07 00:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska