BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Referat Polityki Gospodarczej

Zadania Referatu Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka, Referat Polityki Gospodarczej
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
pok. 220, 221
Tel. 85 682 20 16, 682 64 45; fax 85 682 29 94
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

 

Do zadań referatu należy:

Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności:

  • obsługa wniosków CEIDG-1 (wpis, zmiana danych we wpisie, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG) w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z potwierdzaniem tożsamości wnioskodawcy
  • wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2.    Prowadzenie współpracy gospodarczej z organizacjami i instytucjami.

3.    Monitoring sytuacji gospodarczej na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem głównych podmiotów gospodarczych.

4.    Planowanie, organizowanie i realizacja działań wspierających przedsiębiorczość na terenie miasta oraz zmierzających do pozyskiwania inwestorów.

5.    Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć realizowanych przez miasto Hajnówka, przygotowywanie projektów o dofinansowanie realizacji planowanych działań.

6.    Prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

7.    Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

8.    Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmującej w szczególności realizację czynności towarzyszących zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych, obejmujących m.in.:

  • przygotowywanie i ogłaszanie konkursów ofert i stosownych zarządzeń,

  • przygotowywanie umów związanych z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych,

  • nadzór nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków finansowych – obsługa sprawozdawczości realizowanych projektów.

8.1 Przygotowywanie i realizację zadań wynikających z rocznego Programu Współpracy Miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi.

8.2 Podejmowanie działań mających na celu aktywizację organizacji pozarządowych w tym doradztwo, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, także z funduszy UE.

8.3 Bieżące informowanie o sprawach istotnych dla współpracy za pośrednictwem internetowej strony miejskiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

8.4 Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, w szczególności z obszaru miasta Hajnówka.

9.    Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o transporcie drogowym, a w szczególności:

  • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką,

  • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych – przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

  • kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia,

10.     Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o usługach turystycznych, a w szczególności:

  • prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

11.     Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności:

  • przygotowywanie projektów zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.

12.     Planowanie, organizowanie i realizacja działań promocyjnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw i materiałów promocyjnych, udział w przedsięwzięciach służących promocji miasta i regionu, takich jak wystawy, targi, przeglądy, teleturnieje itp. oraz współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w wyżej wskazanym zakresie.

13.     Planowanie, organizowanie i wszelkich działań wspierających turystykę, w tym w szczególności przygotowywanie informacji turystycznej, opracowywanie wniosków i programów dotyczących kreowania i urzeczywistniania funkcji turystycznych miasta oraz współpraca z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwijania turystyki.

14.     Prowadzenie witryny internetowej www.hajnowka.pl

15.      Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej i ekonomicznej wynikającej z nadzoru nad spółkami komunalnymi oraz zakładami budżetowymi.

16.      Sporządzanie sprawozdań z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka.

17.      Sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza Miasta Hajnówka.

18.      Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.