BIP UM Hajnówka

Referat Polityki Gospodarczej - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Zadania Referatu Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka, Referat Polityki Gospodarczej
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
pok. 220, 221
Tel. 85-682-20-16, 85-733-88-38,  fax 85-682-29-94

e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

 

Do zadań referatu należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w tym:

  a). prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej na terenie Gminy,

  b). dokonywanie wpisów i wykreśleń do ewidencji oraz dokonywanie zmian w istniejącym wpisie,

  c). umożliwienie zainteresowanym wglądu do ewidencji oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonej ewidencji;

 2. prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o transporcie drogowym;

 3. prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych;

 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań Gminy Miejskiej Hajnówka;

 5. koordynacja prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 6. stałe monitorowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych miasta oraz proponowanie rozwiązań pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji prowadzonych z udziałem jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie nowej ścieżki rozwoju miasta;

 7. przygotowywanie i rozliczanie merytoryczne wniosków (aplikacji) o dofinansowanie zadań i inwestycji miejskich;

 8. prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w Unii Europejskiej;

 9. nawiązywanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, w tym na rzecz współpracy gospodarczej;

 10. realizacja zadań wynikających z szeroko pojętej współpracy zagranicznej,

 11. prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z nadzoru nad spółkami komunalnymi;

 12. realizacja zadań w zakresie realizacji ustawy o wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

 13. realizacja zadań w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

 14. realizacja działań promocyjnych miasta, w tym w szczególności administrowanie zasobami promocyjnymi miasta;

 15. prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o zbiórkach publicznych;

 16. opracowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza;

 17. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu Miasta.