BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Struktura organizacyjna Urzędu Miasta

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta

 

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 21 80, fax 85 674 37 46

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

Godziny przyjęć Burmistrza Miasta:

poniedziałek 13.00 - 17.00

 

Wewnętrzna organizacja urzędu:

Komórka

Telefon

Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, II piętro - pokój nr 219

85 682 2180

Zastępca Burmistrza Ireneusz Roman Kiendyś, II piętro - pokój nr 219

85 682 2180

Sekretarz Urzędu Miasta Jarosław Grygoruk, II piętro - pokój nr 217

85 682 6444

Skarbnik Urzędu Miasta Agnieszka Irena Zabrocka, II piętro - pokój nr 218

85 682 6454

Biuro Rady Miasta, II piętro - pokój nr 210 
Halina Stepaniuk

85 682 6446

Obrona Cywilna, II piętro - pokój 205

Pełnomocnik: Bazyl Wawreszuk

85 682 2905

Referat Budownictwa i Inwestycji, II piętro - pokój nr 209
Kierownik: Jarosław Kicel

85 682 2875

Referat Finansowo-Budżetowy, II piętro - pokój nr 223
Kierownik: Elżbieta Żornaczuk

85 682 2015

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, II piętro - pokój nr 216
Kierownik: Agnieszka Jolanta Masalska

85 682 6448

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro - pokój nr 204
Kierownik: Marta Wilson-Trochimczyk

85 682 3519

Referat Polityki Gospodarczej, II piętro - pokój nr 221 
Zastępca kierownika: Magdalena Chirko

85 682 6445

Referat Społeczno Administracyjny, II piętro - pokój nr 224 
Kierownik: Alicja Siemieniuk

85 682 2013

Sekretariat, II piętro pokój nr 219 
Marlena Biegluk

85 682 2180

 fax 85 674 37 46

Urząd Stanu Cywilnego, parter - pokój nr 15 
Kierownik: Władysław Witkowski

85 682 2670

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu - II piętro - pokój nr 206
Kierownik: Jolanta Stefaniuk

85 682 2488

 

 

Kompetencje referatów:

Biuro Rady Miasta

·         wgląd do aktów prawa miejscowego,

·         dokumentacja organów samorządowych.

 

Referat Budownictwa i Inwestycji

·          Obsługa inwestycji budowlanych (w tym budowy i modernizacji dróg) realizowanych z budżetu miasta lub z innych pozyskanych przez miasto środków.

·          Planowanie i koordynacja prac w zakresie infrastruktury komunalnej.

·          Obsługa inwestycji realizowanych z udziałem środków własnych mieszkańców.

·          Prowadzenie spraw dotyczących organizacji robót publicznych na terenie miasta.

·          Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

·          Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

·          Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Referat Finansowo - Budżetowy

1.      W zakresie planowania i realizacji budżetu Miasta:

·          koordynacja prac związanych z planowaniem i ustalaniem projektu budżetu Miasta,

·          opracowywanie projektu budżetu Miasta,

·          opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu, sporządzanie okresowych analiz, informacji, sprawozdań budżetowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gospodarki pozabudżetowej,

·          przygotowanie projektów zmian w budżecie,

·          przekazywanie środków finansowym jednostkom budżetowym.

2.      W zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Miasta:

·          kontrola prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek,

·          prowadzenie finansowej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach organizacyjnych,

·          prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych,

·          sporządzanie sprawozdań w wymiaru należności, z wpływów podatkowych oraz z zastosowanych ulg, a także informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,

·          prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,

·          wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,

·          opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych,

·          przygotowywanie wniosków lub stanowisk w sprawach stosowania ulg w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących w całości dochody Miasta,

·          prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,

·          windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,

·          prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od środków transportowych, od posiadania psów i mandatów kredytowych,

·          prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ Miasta jest właściwy do ustalania i pobierania.

3.      W zakresie obsługi finansowo - księgowej:

·          sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych,

·          sporządzanie list wypłat diet radnym i przewodniczącym rad osiedli,

·          prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno - prawnych

·          rozliczanie zaliczek , delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

·          przekazywanie dotacji jednostkom gospodarki pozabudżetowej oraz pozostałych dotacji celowych,

·          obsługa kasowa Urzędu,

·          sporządzanie bilansu Urzędu i zbiorczych sprawozdań podległych jednostek oraz sprawozdań z zakresu realizacji wydatków budżetowych,

·          prowadzenie ewidencji mienia budżetu.

 

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

1.      w zakresie geodezji:

·         komunalizacja mienia gminnego,

·         sprzedaż lub oddawanie nieruchomości stanowiące własność Miasta w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżaw lub najem,

·         podział, rozgraniczanie nieruchomości i zamiana gruntów,

·         przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości miejskich jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

·         sprawowanie kontroli wykonywania prawa użytkownika i trwałego zarządu,

·         rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu oraz wygaszania prawa użytkowania i trwałego zarządu,

·         korzystanie przez miasto z prawa pierwokupu,

·         kontrola obowiązku terminowej zabudowy działek,

·         aktualizacja cen gruntów oraz naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,

·         naliczanie opłat adiacenckich,

·         przejmowanie przez miasto od przedsiębiorstw państwowych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej.

2.      w zakresie gospodarki nieruchomościami:

·         prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Miejskiego Funduszu Gospodarki,

·         prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,

·         planowanie, zlecanie i odbiór robót geodezyjno - kartograficznych,

·         okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez miasto.

3.      w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

·         prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,

·         prowadzenie spraw związanych z ogrodami działkowymi,

·         prowadzenie spraw związanych z wspólnotami gruntowymi.

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należy prowadzenie spraw z zakresu:

·         ochrony środowiska i ochrony przyrody,

·         utrzymania porządku czystości na terenie Miasta,

·         gospodarki wodnej i ściekowej,

·         utrzymania dróg gminnych,

·         prowadzenia zimowego utrzymania dróg,

·         utrzymania miejsc pamięci narodowej,

·         prowadzenia gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy,

·         najmu lokali użytkowych,

·         dodatków mieszkaniowych,

·         oraz inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie zastrzeżone na rzecz innych referatów.

w szczególności:

1.      prowadzenie spraw związanych z najmem, zamianami, podziałem lokali mieszkalnych oraz związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi,

2.      organizowanie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przygotowywanie projektów list najmu i zamiany,

3.      organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,

4.      prowadzenie spraw dotyczących eksmisji z lokali mieszkalnych,

5.      przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,

6.      opracowywanie programów ochrony środowiska,

7.      prowadzenie spraw z zakresu naliczania opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego,

8.      Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym:

·         organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,

·         nadzór nad działalnością wysypiska śmieci,

·         określanie sposobu postępowania z odpadami: przygotowywanie projektów decyzji i opinii w sprawach związanych ze składowaniem odpadów oraz prowadzeniem działalności w wyniku której powstają odpady.

9.      Przygotowywanie projektów decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych.

10.  Podejmowanie czynności mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

11.  Podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie ,ochronę i pielęgnację zieleni miejskiej oraz obiektów małej architektury w tym nadzór nad realizacją prac utrzymaniowych takich jak koszenie ,cięcie drzew i krzewów, zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic i placów.

12.  Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w tym: przygotowywanie projektów decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

13.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ,konserwacją i remontami pomników i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.

14.  Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć z zakresu ochrony zwierząt oraz utrzymywania zwierząt ras agresywnych.

15.  Organizowanie akcji sanitarno porządkowych w tym odłowów bezdomnych zwierząt.

16.  Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opracowywanie corocznych zestawień przychodów i wydatków Funduszu.

17.  Prowadzenie spraw dotyczących stanu sanitarno – porządkowego Miasta na terenach komunalnych nie przekazanych w zarząd lub użytkowanie bądź dzierżawę innym podmiotom.

18.  Podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie dróg gminnych w zakresie: oznakowania poziomego i pionowego, równania dróg gruntowych, likwidowanie przełomów oraz naprawy dróg.

19.  Utrzymanie kanalizacji burzowej.

20.  Oznakowanie ulic tablicami z ich nazwami.

21.  Przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wydawanie opinii w sprawie umieszczania urządzeń w pasach drogowych.

22.  Przygotowywanie decyzji w zakresie zezwoleń za usuwanie drzew i krzewów oraz naliczających kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.

23.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów odprowadzających wody opadowe.

24.  Współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie utrzymania rzeki Leśna Prawa.

25.  Nadzór nad stanem technicznym targowicy miejskiej.

26.  Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym oraz parkowym w tym instalacja nowych punktów, rozliczanie faktur za oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich.

27.  Organizacja prac porządkowych na terenie miasta:

·         zamiatanie mechaniczne i ręczne,

·         prace porządkowe,

·         nadzór nad pracownikami sezonowymi,

 

Referat Polityki Gospodarczej

Do zadań referatu należy:

1.      Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności:

·         prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta,

·         dokonywanie wpisu do ewidencji,

·         dokonywanie zmian w istniejącym wpisie,

·         dokonywanie wykreślenia wpisu do ewidencji,

·         potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji,

·         umożliwienie zainteresowanym wglądu do ewidencji oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonej ewidencji,

2.      Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o transporcie drogowym, a w szczególności:

·         udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką,

·         wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych – przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

·         kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia,

3.      Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o usługach turystycznych, a w szczególności:

·         prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

4.      Współpraca z instytucjami zajmującymi się turystyką na terenie miasta.

5.      Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz współpracy gospodarczej.

6.      Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności:

·         przygotowywanie projektów zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.

7.      Prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w Unii Europejskiej.

8.      Realizacja zadań na rzecz promocji miasta oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.

9.      Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

·         pozarządowych w tym doradztwo, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,

10.  Prowadzenie witryny internetowej www.hajnowka.pl

11.  Ewidencji działalności gospodarczej, współpraca z organizacjami pozarządowymi – tel. 085 682 6445; promocja i turystyka, strona www – tel. 085 682 6453

 

Referat Społeczno Administracyjny

·         działalność gospodarcza,

·         wydawanie zezwoleń alkoholowych,

·         wydawanie zezwoleń na transport osobowy na terenie gminy,

·         sprawy obrony cywilnej - tel. 85 682 2905,

·         zarządzanie kryzysowe - tel. 85 682 2905,

·         sprawy meldunkowe - tel. 85 682 2197,

·         dowody osobiste - tel. 85 682 6452,

·         zatrudnienia w UM - tel. 85 682 6452,

·         przeciwdziałanie alkoholizmowi - tel. 85 682 6440,

·         informatyk UM Hajnówka: tel. 85 682 2180 (jw@hajnowka.pl).

 

Sekretariat

·         przyjmowanie korespondencji,

·         informacja na temat pracy urzędu i burmistrza,

 

Urząd Stanu Cywilnego

·         rejestracja małżeństw, urodzeń i zgonów,

·         zawieranie związków małżeńskich,

·         wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

 

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu – symbol ZOK

Do zadań Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu - należą sprawy z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, a w szczególności:

1.      Planowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

2.      Wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem przedszkoli samorządowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Miejska Hajnówka.

3.      Prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem do ewidencji szkół niepublicznych.

4.      Ustalanie obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Miejska Hajnówka.

5.      Koordynowanie działalności wychowawczo–dydaktycznej i opiekuńczej szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

6.      Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (dotyczy awansu na nauczyciela mianowanego).

7.      Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.

8.      Weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

9.      Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie przeglądów technicznych obiektów oświatowych oraz ustalanie hierarchii potrzeb w zakresie remontów szkół i przedszkoli samorządowych.

10.  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy uczniom:

·         stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,

·         wyprawka szkolna,

·         dojazdy uczniów do szkoły,

·         inna pomoc wynikająca z przepisów prawa oświatowego.

11.  Udział w imprezach szkół i przedszkoli oraz uczestniczenie w razie potrzeby w posiedzeniach rad pedagogicznych.

12.  Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

13.  Prowadzenie statystyki oświatowej.

14.  Nadzór nad przestrzeganiem przez dyrektorów szkół i przedszkoli prawa oświatowego, uchwał Rady Miasta Hajnówka i Zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka.

15.  Występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta Hajnówka o przyznanie nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

16.  Występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta Hajnówka o ustalenie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli.

17.  Podejmowanie czynności w imieniu pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych w zakresie: udzielania urlopów wypoczynkowych.

18.  Współpraca z Podlaskim Kuratorem Oświaty jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi.

19.  Współpraca z Hajnowskim Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury i sportu.