BIP UM Hajnówka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka - Struktura organizacyjna Urzędu Miasta

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Hajnówka

 

Kontakt

 

Adres:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

tel. 85-682-21-80, fax 85-674-37-46

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

Godziny przyjęć Burmistrza Miasta:

poniedziałek 13.00 - 17.00

Wewnętrzna organizacja urzędu:

 

Komórka

Telefon

Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, II piętro - pokój nr 219

85-682-21-80

Zastępca Burmistrza Ireneusz Roman Kiendyś, II piętro - pokój nr 219

85-682-21-80

Sekretarz Urzędu Miasta Jarosław Grygoruk, II piętro - pokój nr 217

85-682-64-44

Skarbnik Urzędu Miasta Agnieszka Irena Zabrocka, II piętro - pokój nr 218

85-68-64-54

Biuro Rady Miasta, II piętro - pokój nr 210
Halina Stepaniuk

85-682-64-46

Obrona Cywilna, II piętro - pokój 205

Pełnomocnik: Bazyl Wawreszuk

85-682-29-05

Referat Budownictwa i Inwestycji, II piętro - pokój nr 209
Kierownik: Jarosław Kicel

85-682-28-75

Referat Finansowo-Budżetowy, II piętro - pokój nr 223
Kierownik: Elżbieta Żornaczuk

85-682 20-15

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, II piętro - pokój nr 216
Kierownik: Agnieszka Jolanta Masalska

85-682 64-48

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro - pokój nr 204
Kierownik: Marta Wilson-Trochimczyk

85-682-35-19

Referat Polityki Gospodarczej, II piętro - pokój nr 221 
Zastępca kierownika: Magdalena Chirko

85-682-64-45

Referat Społeczno Administracyjny, II piętro - pokój nr 224 
Kierownik: Alicja Siemieniuk

85-682-20-13

Sekretariat, II piętro pokój nr 219 
Marlena Biegluk

85-682-21-80

 fax 85-674-37-46

Urząd Stanu Cywilnego, parter - pokój nr 15 
Kierownik: Małgorzata Dąbrowska

85-682 26-70

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu - II piętro - pokój nr 206
Kierownik: Jolanta Stefaniuk

85-682-24-88

 

Kompetencje referatów:

 

Biuro Rady Miasta

 • wgląd do aktów prawa miejscowego,

 • dokumentacja organów samorządowych.

Referat Budownictwa i Inwestycji

 • Obsługa inwestycji budowlanych (w tym budowy i modernizacji dróg) realizowanych z budżetu miasta lub z innych pozyskanych przez miasto środków.

 • Planowanie i koordynacja prac w zakresie infrastruktury komunalnej.

 • Obsługa inwestycji realizowanych z udziałem środków własnych mieszkańców.

 • Prowadzenie spraw dotyczących organizacji robót publicznych na terenie miasta.

 • Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Referat Finansowo - Budżetowy

 1. W zakresie planowania i realizacji budżetu Miasta:

 • koordynacja prac związanych z planowaniem i ustalaniem projektu budżetu Miasta,

 • opracowywanie projektu budżetu Miasta,

 • opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu, sporządzanie okresowych analiz, informacji, sprawozdań budżetowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gospodarki pozabudżetowej,

 • przygotowanie projektów zmian w budżecie,

 • przekazywanie środków finansowym jednostkom budżetowym.

 1. W zakresie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Miasta:

 • kontrola prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek,

 • prowadzenie finansowej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach organizacyjnych,

 • prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych,

 • sporządzanie sprawozdań w wymiaru należności, z wpływów podatkowych oraz z zastosowanych ulg, a także informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,

 • prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,

 • opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych,

 • przygotowywanie wniosków lub stanowisk w sprawach stosowania ulg w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących w całości dochody Miasta,

 • prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,

 •  windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od środków transportowych, od posiadania psów i mandatów kredytowych,

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ Miasta jest właściwy do ustalania i pobierania.

 1. W zakresie obsługi finansowo - księgowej:

 • sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • sporządzanie list wypłat diet radnym i przewodniczącym rad osiedli,

 • prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno - prawnych

 • rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,

 • przekazywanie dotacji jednostkom gospodarki pozabudżetowej oraz pozostałych dotacji celowych,

 • obsługa kasowa Urzędu,

 • sporządzanie bilansu Urzędu i zbiorczych sprawozdań podległych jednostek oraz sprawozdań z zakresu realizacji wydatków budżetowych,

 • prowadzenie ewidencji mienia budżetu.

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

 1. w zakresie geodezji:

 • komunalizacja mienia gminnego,

 • sprzedaż lub oddawanie nieruchomości stanowiące własność Miasta w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżaw lub najem,

 • podział, rozgraniczanie nieruchomości i zamiana gruntów,

 • przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości miejskich jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

 • sprawowanie kontroli wykonywania prawa użytkownika i trwałego zarządu,

 • rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu oraz wygaszania prawa użytkowania i trwałego zarządu,

 • korzystanie przez miasto z prawa pierwokupu,

 • kontrola obowiązku terminowej zabudowy działek,

 • aktualizacja cen gruntów oraz naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,

 • naliczanie opłat adiacenckich,

 • przejmowanie przez miasto od przedsiębiorstw państwowych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej.

 1. w zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Miejskiego Funduszu Gospodarki,

 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,

 • planowanie, zlecanie i odbiór robót geodezyjno - kartograficznych,

 • okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez miasto.

 1. w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

 • prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,

 • prowadzenie spraw związanych z ogrodami działkowymi,

 • prowadzenie spraw związanych z wspólnotami gruntowymi.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należy prowadzenie spraw z zakresu:

 • ochrony środowiska i ochrony przyrody,

 • utrzymania porządku czystości na terenie Miasta,

 • gospodarki wodnej i ściekowej,

 • utrzymania dróg gminnych,

 • prowadzenia zimowego utrzymania dróg,

 • utrzymania miejsc pamięci narodowej,

 • prowadzenia gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy,

 • najmu lokali użytkowych,

 • dodatków mieszkaniowych,

 • oraz inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie zastrzeżone na rzecz innych referatów.

w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z najmem, zamianami, podziałem lokali mieszkalnych oraz związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi,

 2. organizowanie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przygotowywanie projektów list najmu i zamiany,

 3. organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,

 4. prowadzenie spraw dotyczących eksmisji z lokali mieszkalnych,

 5. przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,

 6. opracowywanie programów ochrony środowiska,

 7. prowadzenie spraw z zakresu naliczania opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego,

 8. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym:

 • organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,

 • nadzór nad działalnością wysypiska śmieci,

 • określanie sposobu postępowania z odpadami: przygotowywanie projektów decyzji i opinii w sprawach związanych ze składowaniem odpadów oraz prowadzeniem działalności w wyniku której powstają odpady.

 1. Przygotowywanie projektów decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych.

 2. Podejmowanie czynności mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 3. Podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie, ochronę i pielęgnację zieleni miejskiej oraz obiektów małej architektury w tym nadzór nad realizacją prac utrzymaniowych takich jak koszenie ,cięcie drzew i krzewów, zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic i placów.

 4. Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w tym: przygotowywanie projektów decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ,konserwacją i remontami pomników i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.

 6. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć z zakresu ochrony zwierząt oraz utrzymywania zwierząt ras agresywnych.

 7. Organizowanie akcji sanitarno porządkowych w tym odłowów bezdomnych zwierząt.

 8. Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opracowywanie corocznych zestawień przychodów i wydatków Funduszu.

 9. Prowadzenie spraw dotyczących stanu sanitarno – porządkowego Miasta na terenach komunalnych nie przekazanych w zarząd lub użytkowanie bądź dzierżawę innym podmiotom.

 10. Podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie dróg gminnych w zakresie: oznakowania poziomego i pionowego, równania dróg gruntowych, likwidowanie przełomów oraz naprawy dróg.

 11. Utrzymanie kanalizacji burzowej.

 12. Oznakowanie ulic tablicami z ich nazwami.

 13. Przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wydawanie opinii w sprawie umieszczania urządzeń w pasach drogowych.

 14. Przygotowywanie decyzji w zakresie zezwoleń za usuwanie drzew i krzewów oraz naliczających kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.

 15. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów odprowadzających wody opadowe.

 16. Współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie utrzymania rzeki Leśna Prawa.

 17. Nadzór nad stanem technicznym targowicy miejskiej.

 18. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym oraz parkowym w tym instalacja nowych punktów, rozliczanie faktur za oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich.

 19. Organizacja prac porządkowych na terenie miasta:

 • zamiatanie mechaniczne i ręczne,

 • prace porządkowe,

 • nadzór nad pracownikami sezonowymi,

Referat Polityki Gospodarczej

Do zadań referatu należy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta,

 • dokonywanie wpisu do ewidencji,

 • dokonywanie zmian w istniejącym wpisie,

 • dokonywanie wykreślenia wpisu do ewidencji,

 • potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji,

 • umożliwienie zainteresowanym wglądu do ewidencji oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonej ewidencji,

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o transporcie drogowym, a w szczególności:

 • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką,

 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych – przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

 • kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia,

 1. Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o usługach turystycznych, a w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 1. Współpraca z instytucjami zajmującymi się turystyką na terenie miasta.

 2. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz współpracy gospodarczej.

 3. Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.

 1. Prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w Unii Europejskiej.

 2. Realizacja zadań na rzecz promocji miasta oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.

 3. Prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:

 • pozarządowych w tym doradztwo, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,

 1. Prowadzenie witryny internetowej www.hajnowka.pl i bip.hajnowka.pl

 2. Ewidencji działalności gospodarczej, współpraca z organizacjami pozarządowymi – tel. 085 682 6445; promocja i turystyka, strona www – tel. 85-682-64-53

 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - tel. 85-682-64-40

 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń alkoholowych.

 5. Wydawanie zezwoleń na transport osobowy na terenie gminy.

Referat Społeczno-Administracyjny

 • sprawy meldunkowe - tel. 85-682-21-97,

 • dowody osobiste - tel. 85-682 64-52,

 • kadry w UM - tel. 85-682-64-52,

 • prowadzenie archiwum zakładowego - tel. 85-682-20-17

Stanowisko samodzielne

 • informatyk UM Hajnówka: tel. 85 682 2180 (jw@hajnowka.pl).

Stanowisko d/s ochrony  informacji niejawnych PO

 • sprawy obrony cywilnej - tel. 85-682-29-05,

 • zarządzanie kryzysowe - tel. 85-682-29-05,

Sekretariat

 • przyjmowanie korespondencji,

 • informacja na temat pracy urzędu i burmistrza,

Urząd Stanu Cywilnego

 • rejestracja małżeństw, urodzeń i zgonów,

 • zawieranie związków małżeńskich,

 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu – symbol ZOK

Do zadań Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu - należą sprawy z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, a w szczególności:

 1. Planowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 2. Wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem przedszkoli samorządowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Miejska Hajnówka.

 3. Prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem do ewidencji szkół niepublicznych.

 4. Ustalanie obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Miejska Hajnówka.

 5. Koordynowanie działalności wychowawczo–dydaktycznej i opiekuńczej szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

 6. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (dotyczy awansu na nauczyciela mianowanego).

 7. Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.

 8. Weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

 9. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie przeglądów technicznych obiektów oświatowych oraz ustalanie hierarchii potrzeb w zakresie remontów szkół i przedszkoli samorządowych.

 10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy uczniom:

 • stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,

 • wyprawka szkolna,

 • dojazdy uczniów do szkoły,

 • inna pomoc wynikająca z przepisów prawa oświatowego.

 1. Udział w imprezach szkół i przedszkoli oraz uczestniczenie w razie potrzeby w posiedzeniach rad pedagogicznych.

 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 3. Prowadzenie statystyki oświatowej.

 4. Nadzór nad przestrzeganiem przez dyrektorów szkół i przedszkoli prawa oświatowego, uchwał Rady Miasta Hajnówka i Zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka.

 5. Występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta Hajnówka o przyznanie nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 6. Występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta Hajnówka o ustalenie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli.

 7. Podejmowanie czynności w imieniu pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych w zakresie: udzielania urlopów wypoczynkowych.

 8. Współpraca z Podlaskim Kuratorem Oświaty jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi.

 9. Współpraca z Hajnowskim Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury i sportu.