BIP UM Hajnówka

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Hajnówka

Kontakt:

 

Adres:

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

tel. 85-682-21-80, fax 85-674-37-46

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7.30 15.30

Godziny przyjęć Burmistrza Miasta:

poniedziałek 13.00 – 17.00

 

Wewnętrzna organizacja urzędu:

Burmistrz Miasta Ireneusz Roman Kiendyś

2 piętro, pokój nr 219, tel. 85-682-21-80

Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka Jarosław Grygoruk

2 piętro, pokój nr 217, tel. 85-682-64-44

Skarbnik Gminy Miejskiej Hajnówka Agnieszka Irena Zabrocka

2 piętro, pokój nr 218, tel. 85-68-64-54

Sekretariat Ewelina Trofimiuk

2 piętro, pokój nr 219, tel. 85-682-21-80, fax 85-674-37-46

Biuro Rady Miasta Halina Stepaniuk

2 piętro, pokój nr 210, tel. 85-682-64-46

Obrona Cywilna Michał Rusak

2 piętro, pokój 205, tel. 85-682-29-05

Referat Budownictwa i Inwestycji

Kierownik: Łukasz Pawluczuk

2 piętro, pokój nr 209, tel. 85-682-28-75

Zastępca kierownika: Anna Lebiedzińska-Łuksza

2 piętro, pokój nr 207, tel. 85-682-64-42

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik: Emilia Bugwin

2 piętro, pokój nr 225, tel. 85-682-64-49

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik: Elżbieta Żornaczuk

2 piętro, pokój nr 223, tel. 85-682-20-15

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Kierownik: Agnieszka Jolanta Masalska

2 piętro - pokój nr 216, tel. 85-682-64-48

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik: Marta Kościeńczuk

2 piętro, pokój nr 204, tel. 85-682-35-19

Zastępca kierownika: Ewa Gromotowicz-Kopeć

2 piętro, pokój nr 203, tel. 85-682-64-53

Referat Polityki Gospodarczej

Kierownik: Jarosław Grygoruk

2 piętro, pokój nr 220 i 221, tel. 85-682-20-16

Referat Społeczno-Administracyjny

Zastępca kierownika: Barbara Dmitruk

2 piętro, pokój nr 224, tel. 85-682-20-13

Referat Rozwoju

tel. 85-682-64-56

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Małgorzata Dąbrowska

Zastępca kierownika: Paulina Chaniło

parter, pokój nr 15, tel. 85-682-26-70

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik: Jolanta Stefaniuk

2 piętro, pokój nr 206, tel. 85-682-24-88

Zamówienia publiczne Eugeniusz Wiluk

2 piętro, pokój 226, tel. 85-682-27-02

Informatyk Jarosław Walesiuk

2 piętro, pokój 226, tel. 85-682-27-02

Inspektor Danych Osobowych Michał Rusak

2 piętro, pokój nr 205, tel. 85-682-29-05

Koordynator ds. dostępności Emilia Korolczuk

2 piętro, pokój nr 220, tel. 85-733-88-38

 

Kompetencje referatów:

 

Biuro Rady Miasta

 • wgląd do aktów prawa miejscowego,
 • dokumentacja organów samorządowych.

Referat Budownictwa i Inwestycji

 • Obsługa inwestycji budowlanych (w tym budowy i modernizacji dróg) realizowanych z budżetu miasta lub z innych pozyskanych przez miasto środków.
 • Planowanie i koordynacja prac w zakresie infrastruktury komunalnej.
 • Obsługa inwestycji realizowanych z udziałem środków własnych mieszkańców.
 • Prowadzenie spraw dotyczących organizacji robót publicznych na terenie miasta.
 • Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Referat Finansowo - Budżetowy

w zakresie planowania i realizacji budżetu:

 • koordynacja prac związanych z planowaniem,
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz preliminarzy finansowych referatów Urzędu,
 • sporządzanie projektu budżetu oraz przekładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
 • bieżąca realizacja budżetu oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu tej realizacji,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie Gminy,
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • obsługa finansowo – księgowa zadań realizowanych przez Urząd,

w zakresie zadań księgowo – rachunkowych:

 • prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku,
 • prowadzenie spraw księgowych urzędu,
 • współpraca z organami finansowymi i bankowymi oraz jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenie ewidencji mienia Gminy, w tym ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań i bilansu Urzędu jako jednostki budżetowej oraz sprawozdań i bilansów zbiorczych.

Referat Podatkowy

 • prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportowych, opłaty skarbowej), w tym opracowywanie projektów uchwał w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat wg zasad określonych w przepisach odrębnych,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach,
 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat,
 • organizacja i kontrola prawidłowego obiegu dokumentów.

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

w zakresie geodezji:

 • komunalizacja mienia gminnego,
 • sprzedaż lub oddawanie nieruchomości stanowiące własność Miasta w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżaw lub najem,
 • podział, rozgraniczanie nieruchomości i zamiana gruntów,
 • przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości miejskich jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 • sprawowanie kontroli wykonywania prawa użytkownika i trwałego zarządu,
 • rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, dzierżawy lub najmu oraz wygaszania prawa użytkowania i trwałego zarządu,
 • korzystanie przez miasto z prawa pierwokupu,
 • kontrola obowiązku terminowej zabudowy działek,
 • aktualizacja cen gruntów oraz naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
 • naliczanie opłat adiacenckich,
 • przejmowanie przez miasto od przedsiębiorstw państwowych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej i społecznej.

w zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Miejskiego Funduszu Gospodarki,
 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom,
 • planowanie, zlecanie i odbiór robót geodezyjno - kartograficznych,
 • okazywanie na gruncie granic nieruchomości zbywanych przez miasto.

w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

 • prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
 • prowadzenie spraw związanych z ogrodami działkowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z wspólnotami gruntowymi.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należy prowadzenie spraw z zakresu:

 • ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • utrzymania porządku czystości na terenie Miasta,
 • gospodarki wodnej i ściekowej,
 • utrzymania dróg gminnych,
 • prowadzenia zimowego utrzymania dróg,
 • utrzymania miejsc pamięci narodowej,
 • prowadzenia gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy,
 • najmu lokali użytkowych,
 • oraz inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie zastrzeżone na rzecz innych referatów.

w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z najmem, zamianami, podziałem lokali mieszkalnych oraz związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi,
 • organizowanie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przygotowywanie projektów list najmu i zamiany,
 • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących eksmisji z lokali mieszkalnych,
 • opracowywanie programów ochrony środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska odprowadzanych do Urzędu Marszałkowskiego,
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym:
  • organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
  • nadzór nad działalnością wysypiska śmieci,
  • określanie sposobu postępowania z odpadami: przygotowywanie projektów decyzji i opinii w sprawach związanych ze składowaniem odpadów oraz prowadzeniem działalności w wyniku której powstają odpady.
 • Przygotowywanie projektów decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
 • Podejmowanie czynności mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie, ochronę i pielęgnację zieleni miejskiej oraz obiektów małej architektury w tym nadzór nad realizacją prac utrzymaniowych takich jak koszenie, cięcie drzew i krzewów, zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic i placów.
 • Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w tym: przygotowywanie projektów decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją i remontami pomników i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć z zakresu ochrony zwierząt oraz utrzymywania zwierząt ras agresywnych.
 • Organizowanie akcji sanitarno porządkowych w tym odłowów bezdomnych zwierząt.
 • Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz opracowywanie corocznych zestawień przychodów i wydatków Funduszu.
 • Prowadzenie spraw dotyczących stanu sanitarno – porządkowego Miasta na terenach komunalnych nie przekazanych w zarząd lub użytkowanie bądź dzierżawę innym podmiotom.
 • Podejmowanie czynności mających na celu właściwe utrzymanie dróg gminnych w zakresie: oznakowania poziomego i pionowego, równania dróg gruntowych, likwidowanie przełomów oraz naprawy dróg.
 • Utrzymanie kanalizacji burzowej.
 • Oznakowanie ulic tablicami z ich nazwami.
 • Przygotowywanie projektów decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz wydawanie opinii w sprawie umieszczania urządzeń w pasach drogowych.
 • Przygotowywanie decyzji w zakresie zezwoleń za usuwanie drzew i krzewów oraz naliczających kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rowów odprowadzających wody opadowe.
 • Współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie utrzymania rzeki Leśna Prawa.
 • Nadzór nad stanem technicznym targowicy miejskiej.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym oraz parkowym w tym instalacja nowych punktów, rozliczanie faktur za oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich.
 • Organizacja prac porządkowych na terenie miasta:
  • zamiatanie mechaniczne i ręczne,
  • prace porządkowe,
  • nadzór nad pracownikami sezonowymi

Referat Polityki Gospodarczej

 • prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w tym:
  • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej na terenie Gminy,
  • dokonywanie wpisów i wykreśleń do ewidencji oraz dokonywanie zmian w istniejącym wpisie,
  • umożliwienie zainteresowanym wglądu do ewidencji oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonej ewidencji;
 • prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o transporcie drogowym;
 • prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań Gminy Miejskiej Hajnówka;
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem i monitorowaniem rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • stałe monitorowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych miasta oraz proponowanie rozwiązań pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji prowadzonych z udziałem jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie nowej ścieżki rozwoju miasta;
 • przygotowywanie i rozliczanie merytoryczne wniosków (aplikacji) o dofinansowanie zadań i inwestycji miejskich;
 • prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w Unii Europejskiej;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, w tym na rzecz współpracy gospodarczej;
 • realizacja zadań wynikających z szeroko pojętej współpracy zagranicznej,
 • prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z nadzoru nad spółkami komunalnymi;
 • realizacja zadań w zakresie realizacji ustawy o wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 • realizacja zadań w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • realizacja działań promocyjnych miasta, w tym w szczególności administrowanie zasobami promocyjnymi miasta;
 • prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o zbiórkach publicznych;
 • opracowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu Miasta.

Referat Rozwoju

 • realizacja polityki rozwoju wynikającej z założeń nowej ścieżki rozwoju miasta Hajnówka przygotowanej do Programu Rozwój Lokalny oraz podejmowanie spójnych i komplementarnych z tą wizją inicjatyw oraz działań rozwojowych;
 • utrzymywanie współpracy z innymi komórkami urzędu w powyższym zakresie, jednostkami podległymi samorządowi miasta Hajnówka czy partnerami współpracy;
 • analiza i ocena inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych w zakresie ich oddziaływania i wpływu na rozwój miasta;
 • integrowanie działań podejmowanych przez samorząd miasta poprzez wymianę informacji i uzgadnianie potrzeb w ramach inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych;
 • poszukiwanie źródeł wsparcia na realizację zadań wpływających na wdrażanie założeń nowej ścieżki rozwoju miasta Hajnówka;
 • stałe monitorowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych miasta oraz proponowanie rozwiązań pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji prowadzonych z udziałem jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie nowej ścieżki rozwoju miasta;
 • przygotowywanie i rozliczanie merytoryczne wniosków (aplikacji) o dofinansowanie zadań i inwestycji miejskich;
 • prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w Unii Europejskiej;
 • prowadzenie prac związanych z planowaniem i realizacją strategii i kierunków rozwoju miasta, w tym:
  • inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowania strategi rozwojowych miasta,
  • monitoring i sprawozdawczość dotycząca realizacji strategii rozwojowych miasta,
  • współpraca z samorządem województwa, powiatem gminami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i partnerami w zakresie realizacji opracowywanych lub przyjętych strategii rozwoju,
  • sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
  • monitorowanie wszystkich dokumentów strategicznych, planów i programów obowiązujących w gminie miejskiej Hajnówka, przy współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy
 • współpraca z innymi zespołami czy podmiotami w zakresie planowania i realizacji ich polityk czy strategii rozwoju, w tym w szczególności w obszarach spójnych z założeniami nowej ścieżki rozwoju miasta;
 • koordynowanie prac związanych z programem rewitalizacji miasta;
 • koordynowanie prac związanych z wdrażaniem strategi marki Hajnówka, w tym w szczególności inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć służących kreowaniu jednolitej wizji promocji miasta Hajnówka oraz budowaniu spójnego jego wizerunku;
 • nadzór i opiniowanie realizowanych form i narzędzi promocji miasta oraz wpływających na wizerunek miasta, tj. w szczególności strona www miasta, media społecznościowe, oficjalne wydawnictwa lub wspierane wydawnictwa, publikacje itp.;
 • gromadzenie informacji o mieście, pozyskiwanie materiałów czy produktów promujących miasto na zewnątrz;
 • prowadzenie spraw z zakresu przewidzianego ustawą o usługach turystycznych, w tym prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 • nawiązywanie i prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, w tym na rzecz współpracy gospodarczej, w tym w szczególności w obszarze spójnym z nową ścieżką rozwoju miasta;
 • monitorowanie i ocena potrzeb w zakresie sytuacji gospodarczej na terenie miasta i powiatu oraz opracowywanie strategii i programów rozwojowych w tym zakresie.

Referat Społeczno-Administracyjny

 • sprawy meldunkowe - tel. 85-682-21-97
 • dowody osobiste - tel. 85-682 64-52
 • kadry w UM - tel. 85-682-2013
 • prowadzenie archiwum zakładowego - tel. 85-682-20-17

Stanowisko samodzielne

 • informatyk UM Hajnówka: tel. 85-682-21-80 (jw@hajnowka.pl)

Stanowisko d/s ochrony informacji niejawnych

 • sprawy obrony cywilnej - tel. 85-682-29-05
 • zarządzanie kryzysowe - tel. 85-682-29-05

Sekretariat

 • przyjmowanie korespondencji,
 • informacja na temat pracy urzędu i burmistrza

Urząd Stanu Cywilnego

 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego.
 • przyjmowanie oświadczeń woli:
  • przed zawarciem związku małżeńskiego
  • o uznaniu ojcostwa.
 • wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • o stanie cywilnym
  • o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 • transkrypcja treści zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w danym państwie nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego
 • rejestracja danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL
 • wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego
 • przenoszenie własnych aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do Rejestru stanu cywilnego
 • prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 • przygotowywanie ważnych uroczystości dla mieszkańców (50-lecia małżeństwa, 100-lecia urodzin etc.)
 • przekazywanie dla potrzeb statystyki publicznej informacji dotyczącej zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych
 • współpraca z sądami i innymi organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego
 • współpraca z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych zadań.

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu – symbol ZOK

Do zadań Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu - należą sprawy z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, a w szczególności:

 • Planowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem przedszkoli samorządowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Miejska Hajnówka.
 • Prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem do ewidencji szkół niepublicznych.
 • Ustalanie obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Miejska Hajnówka.
 • Koordynowanie działalności wychowawczo–dydaktycznej i opiekuńczej szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.
 • Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (dotyczy awansu na nauczyciela mianowanego).
 • Przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 • Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie przeglądów technicznych obiektów oświatowych oraz ustalanie hierarchii potrzeb w zakresie remontów szkół i przedszkoli samorządowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy uczniom:
  • stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,
  • wyprawka szkolna,
  • dojazdy uczniów do szkoły,
  • inna pomoc wynikająca z przepisów prawa oświatowego.
 • Udział w imprezach szkół i przedszkoli oraz uczestniczenie w razie potrzeby w posiedzeniach rad pedagogicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Prowadzenie statystyki oświatowej.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przez dyrektorów szkół i przedszkoli prawa oświatowego, uchwał Rady Miasta Hajnówka i Zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka.
 • Występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta Hajnówka o przyznanie nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta Hajnówka o ustalenie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli.
 • Podejmowanie czynności w imieniu pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych w zakresie: udzielania urlopów wypoczynkowych.
 • Współpraca z Podlaskim Kuratorem Oświaty jako organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi.
 • Współpraca z Hajnowskim Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury i sportu.