BIP UM Hajnówka

Koordynator ds. dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Koordynator ds. dostępności Urzędu Miasta Hajnówka

Zgodnie z art.. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

 

Do zadań koordynatora należy:

a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Hajnówka;

b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

c) monitorowanie działań w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

d) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Hajnówka bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań.

 

Zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Hajnówka do pełnienia tej funkcji została wyznaczona:

 

Emilia Korolczuk

Kontakt:

Urząd Miasta Hajnówka, pok.220

tel. (85) 733 88 38,

e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl