BIP UM Hajnówka

Deklaracja dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka www.bip.hajnowka.pl.

Data publikacji strony internetowej: [ 2007-04-27 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2022-12-08 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2023-03-20 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Korolczuk, e.korolczuk@hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 682 21 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
 2. Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 3. Budynek usytuowany jest w centrum miasta, otoczony ulicami: Parkowa i Aleksego Zina.
 4. Do Urzędu Miasta można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest autobusem na linii 1 i linii 2 (przystanki 3 Maja Skwer i 3 Maja Forte).
 5. Przed budynkiem, po obu stronach ulicy znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością. Oznakowane są kopertą na niebieskim polu i znajdują się po obu stronach przejścia dla pieszych przez ulicę Zina. Krawężniki w tym miejscu są obniżone, co umożliwiająca wjazd z miejsca parkingowego na chodnik.
 6. Miejsca parkingowe i budynek dzieli chodnik o szerokości 12,60 m. Od miejsc parkingowych do głównego wejście do urzędu prowadzą ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących wraz z polami uwagi.
 7. Do budynku prowadzą 2 schody oznaczone kontrastowymi nakładkami. Przestrzeń między schodami, a drzwiami wejściowymi wynosi ze schodami 176 cm. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową nie wyposażony w poręcz.
 8. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 9. Na drzwiach wejściowych naklejone są kontrastowe taśmy.
 10. Po wejściu do budynku, na wprost od wejścia głównego, znajduje się punkt informacji, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia. Na terenie budynku znajdują się również tablice informacyjne, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.
 11. W chwili obecnej w budynku nie ma windy. Dla osób mających problemy z poruszaniem się/ korzystających z wózków inwalidzkich, po ustaleniu terminu wizyty proponujemy przyjęcie w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.
 12. W celu kontaktu z pracownikiem poszczególnych referatów można skorzystać z telefonu znajdującego się na stoliku stojącym po lewej stronie drzwi wejściowych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 85 682 21 80.
 13. Rozpoczęcie i zakończenie schodów w budynku oznakowane jest kolorem kontrastowym.
 14. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 15. Na drzwiach wejściowych do każdego referatu nad klamką umieszczone są tabliczki z numerem pokoju i nazwą referatu, przetłumaczone w alfabecie Braille’a i posiadające funkcję NFC umożliwiającą odczytanie treści za pośrednictwem telefonu. 
 16. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 17. W budynku jest przenośna (recepcyjna) pętla indukcyjna. Możliwość z korzystania z pętli po uprzednim zgłoszeniu potrzeby w Urzędzie Miasta.
 18. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 19. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na wysokim poziomie zaawansowania (w urzędzie pracują dwie osoby, które przeszły kurs języka migowego na poziomie podstawowym; poziom komunikacji na poziomie podstawowym) na miejscu lub online.