BIP UM Hajnówka

Deklaracja dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-04-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-08.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-13 .
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł i systemów,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co miało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Korolczuk, e.korolczuk@hajnowka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 682 21 80 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Hajnówka

Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Parking

 • Parking jest bezpłatny.
 • Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Krawężniki w tym miejscu są obniżone, co umożliwia wjazd z miejsca parkingowego na chodnik.
 • Miejsca parkingowe i budynek dzieli chodnik o szerokości 12,60 m. Od miejsc parkingowych do głównego wejście do urzędu prowadzą ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących wraz z polami uwagi.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą 2 schody oznaczone kontrastowymi nakładkami. Przestrzeń między schodami, a drzwiami wejściowymi wynosi ze schodami 176 cm.
 • Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową nie wyposażony w poręcz.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.  Otwierają się na zewnątrz i musisz otworzyć je ręcznie.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku, na wprost od wejścia głównego, znajduje się punkt informacji, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
 • Na terenie budynku znajdują się tablice informacyjne, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.
 • Na drzwiach wejściowych do każdego referatu nad klamką umieszczone są tabliczki z numerem pokoju i nazwą referatu, przetłumaczone w alfabecie Braille'a i posiadające funkcję NFC umożliwiającą odczytanie treści za pośrednictwem telefonu.
 • W chwili obecnej w budynku nie ma windy.
 • Rozpoczęcie i zakończenie schodów w budynku oznakowane jest kolorem kontrastowym.
 • Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 • Kasa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Schody

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. Na poręczach znajdują się tabliczki z oznaczeniami w systemie  Braille'a.
 

Łazienka

 • W budynku (na parterze) jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Hajnówka. Duchowa Witalność.

Informacja o dostępie alternatywnym

 • Dla osób mających problemy z poruszaniem się / korzystających z wózków inwalidzkich, po ustaleniu terminu wizyty proponujemy przyjęcie w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.
 • W przypadku obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku można skorzystać z pomocy pracownika urzędu, który odczyta treść formularza i zapisze w nim informacje dyktowane przez petenta. Petent składa podpis osobiście przy pomocy urzędnika, który wskazuje miejsce (używana jest w tym wypadku specjalna nakładka).
 • W celu kontaktu z pracownikiem poszczególnych referatów można skorzystać z telefonu znajdującego się na stoliku stojącym po lewej stronie drzwi wejściowych.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. +48-85-682-21-80.

Dodatkowe informacje