BIP UM Hajnówka

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada

PRZETARG Nr 10/2019

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę przemysłowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną położonej w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

w Hajnówce przy ul. 11 Listopada,

posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00028622/7 i BI2P/00012294/3, oznaczona numerami geodezyjnymi 1056/161, 1056/162 i 1056/163 o łącznej pow. 0,5457 ha –

cena wywoławcza 126.800 zł + VAT 23 %

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł

Data pierwszego przetargu: 05.12.2019 r. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony przez działki 1056/138 i 1056/159 (poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej). Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu leży w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 20 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 14 stycznia 2020 R. O GODZ. 1000

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 10.12.2019 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2019-12-10 14:39 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-12-10 14:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska