BIP UM Hajnówka

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe

PRZETARG Nr 11/2013

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Hajnówce przy ul. Fornalskiej 5, oznaczonej numerem geodezyjnym:

 

232 o pow. 207 m2

Cena wywoławcza 5.000 zł + VAT (23 %)  

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 735,00 zł

I przetarg odbył się dnia 15.05.2013 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) upłynął.
    Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 31 lipca 2013 R. O GODZ. 11:00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 lipca 2013 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.


Hajnówka 18.06.2013 r.                           Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2013-06-19 23:53 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-06-19 23:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska