BIP UM Hajnówka

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 35 w Hajnówce

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 35 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 15.11.2022r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem:

  1. Lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 35 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Chicken Kebs) o powierzchni użytkowej 20,00 m2, nr geodezyjny 1342/23, nr BI2P/00017026/9. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 21,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 1 000 zł (słownie złotych: tysiąc ) Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 09.12.2022r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 213, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-21-97


Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2022-11-15 15:10 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2022-11-15 15:10 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-17 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka