BIP UM Hajnówka

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty

1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Do wniosku załącza się dokumenty:

 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu lub certyfikatu bądź świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez instruktora praktycznej nauki zawodu, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (kwalifikacje instruktora prowadzącego praktyczną naukę zawodu określone zostały w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu).
 • dokument potwierdzający zatrudnienie u pracodawcy, instruktora praktycznej nauki zawodu, prowadzącego przygotowanie zawodowe młodocianego (jeśli pracodawca sam nie prowadzi nauki zawodu młodocianego i nie posiada kwalifikacji wymaganych od instruktora),
 • kopię świadectwa pracy młodocianego, w przypadku gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, została rozwiązana z młodocianym przed upływem okresu na jaki została zawarta, a młodociany kontynuował naukę zawodu u innego pracodawcy,

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 • kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółka z o.o., spółka jawna),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis,
 • zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
 • oświadczenie o ogólnej wartości kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego oraz o wartości pomocy de minimis otrzymanej z OHP jako refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego. 

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Kto może złożyć wniosek

Pracodawca, który zawarł z młodocianym umowę w celu przygotowania zawodowego i kształcił młodocianego w zawodzie.

Wniosek składa się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy, od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie lub w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

 Miejsce złożenia dokumentów

 • Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter)
 • sekretariat urzędu, pokój 219,
W dniach: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 122 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udzielane podmiotowi który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w:
 • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub - rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
2. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
 • do 8081 zł, w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
 • do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • do 10000 zł, w przypadku nauki zawodu przez okres 36 miesięcy, w zawodach wymienionych i wskazanych w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza będzie ogłaszana przez Ministra Edukacji Narodowej w obwieszczeniu, na każdy rok oddzielnie.
Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego, jeśli spełnione zostały łącznie poniższe warunki:
 • pracodawca zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracodawca lub osoba zatrudniona u pracodawcy albo osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (załączyć dokument potwierdzający zatrudnienie u pracodawcy pracownika lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy),
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
 • wniosek został złożony w terminie nieprzekraczalnym 3 miesięcy, od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
3. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. W przypadku zawarcia umowy z młodocianym zamieszkałym w mieście Hajnówka, pracodawca informuje o tym Burmistrza Miasta Hajnówka.
4. Od dnia 1 września 2017r. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest nie jak dotychczas na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lecz na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
5. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo światowe
 • rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej


Data wytworzenia: 2011-07-26 16:28 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2011-07-26 16:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska