BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka - 28 grudnia 2016 r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka - 28 grudnia 2016 r.

BRM.0003.9.2016

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad XXIV sesji

Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 28 grudnia 2016 r.

Interpelacje:

Jan Giermanowicz

Nr 1. dot. członków zarządów spółek miejskich

Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

W nawiązaniu do art. 202 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania:

1.  Na jaki okres na podstawie obecnie obowiązujących umów powierzono pełnienie mandatów członków zarządu w poszczególnych spółkach miejskich naszej Gminy Hajnówka?

2.  Jeżeli umowy stanowią o kadencyjności, to kiedy kończą się kadencje aktualnych członków zarządu wszystkich trzech spółek?

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych).”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1f

Nawiązanie do interpelacji

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1g / teksty jednolite aktów założycielskich do wglądu w Biurze Miasta Hajnówka/

 

Nr 2. dot. regulaminów określających zasady korzystania z usług publicznych w spółce miejskiej PWiK oraz PEC w Hajnówce

Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

W nawiązaniu do art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1996 nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania:

1.  Z czego wynika brak dostępu do regulaminów określających zasady korzystania z usług publicznych w spółce PWiK oraz PEC w Hajnówce?

2.  Dlaczego regulaminy o świadczeniu usług przez PUK w Hajnówce nie zawierają obowiązków wobec odbiorców usług?

3.  Z jakiego powodu opublikowane regulaminy PUK nie są zatwierdzone przez organy wykonawcze”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2c
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2d
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2e

 

Tomasz Androsiuk

Nr 3. Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, szanowni radni. W 2014 roku 30 grudnia składałem interpelację. Może ja odczytam, jak ona brzmiała i jak brzmiała odpowiedź. Miesiąc później, 30 stycznia 2015 r. dostałem od Pana Burmistrza odpowiedź.

Interpelacja z 30 grudnia 2014 r. złożona na piśmie – cyt.:

Na podstawie § 34 Statutu Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1.  Ilości ulic miejskich, które nie posiadają utwardzonej nawierzchni,

2.  Ile jest utworzonych na terenie naszego miasta społecznych komitetów budowy ulic,

3.  Na jakie ulice zostały już wykonane dokumentacje techniczne oraz daty ich sporządzenia,

4.  Ile i na jakie ulice zostały wydane pozwolenie na budowę wraz z data ich ważności.”

Odpowiedź z 30 stycznia 2014 r. udzielona na piśmie – cyt.:

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną podczas III sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2014 r. dotyczącą hajnowskich dróg miejskich uprzejmie informuję, iż na terenie miasta Hajnówka 142 ulice miejskie posiadają nawierzchnię utwardzoną, a 90 ulic posiada nawierzchnię gruntową. Informację dotyczącą dokumentacji projektowych oraz Społecznych komitetów Budowy zawiera „Wykaz dokumentacji” stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Wykaz dokumentacji – 1 egz.”

Od tamtej pory minęły 2 lata, wiele się tutaj zmieniło. Wiele ulic zostało wybudowanych, zmodernizowanych. Ja chciałbym na dzisiejszej sesji ponowić moją interpelację i ona brzmiałaby w następujący sposób. Proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie. Tutaj nie będzie ilości ulic miejskich, tylko ja bym chciał taki otrzymać wykaz ulic, które nie posiadają utwardzonej nawierzchni i tak samo proszę też o wykaz ulic, które mają sporządzoną dokumentację czy mają pozwolenie na budowę, jaki jest termin ważności tej dokumentacji i czy są społeczne komitety budowy na ulice.

dot. pkt. 7 d) projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej:

 

Bogusław Szczepan Łabędzki

Nr. 4. Radny wnioskuje o udzielenie informacji dot. zarobków kierowców we wszystkich

hajnowskich jednostkach organizacyjnych /zarobki najwyższe, najniższe oraz średnie/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 4f

dot. pkt. 7 i) projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017:

 

Karol Marek Nieciecki

Nr 5. Radny zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na piśmie dot. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Jak często odbywają się spotkania? Jakie tematy są poruszanie podczas posiedzeń? Jakie wnioski wynikają ze spotkań?)

Wolne wnioski, zapytania:

Bogusław Szczepan Łabędzki

Nr 6. Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, nie będę jakoś specjalnie komentował tego wniosku. Państwo są bystrymi obserwatorami, wiedzą też, o jaką sytuację mi chodzi. Czasami spotykamy się także tutaj na sesji, sytuacje, kiedy ktoś przychodzi w trudnej sytuacji rodzinnej, na którą mają wpływ wydarzenia losowe, śmierć najbliższych. Możemy sobie nie dawać z tym rady też jako obserwatorzy i mamy takie swoje doświadczenie. Ja po jednej z ostatnich sesji rozmawiałem z osobą, która wsparciem osób w trudnych sytuacjach losowych się zajmuje i miała okazję oglądać naszą sesję. Jest taka idea w Hajnówce, która co jakiś czas odżywa, przewija się przez Hajnówkę i potem znika. Mówię tutaj o spółdzielniach socjalnych, które właśnie byłyby taką odpowiedzią na takie właśnie zapotrzebowanie chociażby osób w trudnych sytuacjach losowych. Chciałbym, żeby Pan Burmistrz ustosunkował się do tego, jak widzi ewentualną współpracę z organizacją pozarządową, która by taką spółdzielnię zechciała prowadzić na terenie miasta.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6


Nr 7. Panie Burmistrzu, ja wnioskowałem o taką konferencję na temat depopulacji już parokrotnie i od jakiegoś czasu się to przewija. I tutaj czy ja mógłbym zaproponować, że zorganizujemy taką konferencję na koniec pierwszego półrocza przyszłego roku? Mamy trochę czasu, możemy się spotkać ustalić, tak, kogo zaprosimy, nie, żeby już tego nie odwlekać, nie, bo i Pan się zgadza z tym, że trzeba, ja się zgadzam z tym, że trzeba, myślę, że inni radni także, to zróbmy to i będziemy mieli z głowy. Znaczy będziemy mieli z głowy ogląd sytuacji.

 

Nr 8. Mam taką propozycję do Pani Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych, żebyśmy w styczniu 2017 roku zrobili posiedzenie, bo domyślam się, że Pan Przewodniczący sesji nie planuje na styczeń stałym zwyczajem. Znacząco pokiwał głową. Ale żebyśmy zrobili posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, którego tematem będą płace pracowników obsługi, pomocy nauczycieli oraz opiekunek dziecięcych w hajnowskich przedszkolach samorządowych. Te materiały już spłynęły. Mam nadzieję, że do pozostałych członków Komisji Spraw Społecznych także, więc myślę, że czas przysiąść się, żeby zrobić analizę.

 

Nr 9. I teraz wniosek, który dzisiaj się pojawił na początku sesji. Radny z Mazur nie chciał się ujawnić. Spadło to na mnie. Ale to całkiem na poważnie. Czy Pan Przewodniczący Rady Miasta mógłby skierować do Poczty Polskiej zapytanie, czy jest możliwe uruchomienie punktu obsługi? Nie chodzi o lokal pocztowy, tak, ale punkt obsługi pocztowej na osiedlu Mazury.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a

 

Jan Giermanowicz

Nr 10. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, Panie Burmistrzu, całą dzisiejszą prawie sesję rozmawiamy o pieniądzach i bardzo mnie, że tak powiem, ucieszyło stwierdzenie Pana, że Pana pieniądze publiczne ma jako swoje własne. Ja się uśmiechnąłem, bo do pewnego momentu Pańskie pieniądze też są publiczne, zanim nie przepłyną na konto i się sprywatyzują, że tak powiem. Zatem chciałem o pieniądzach jeszcze raz zabrać głos. Nie chciałem przy okazji tej uchwały odnośnie dotacji dla naszego Zakładu Komunikacji Miejskiej, albowiem tego właśnie podmiotu to dotyczy. Na koniec października zadłużenie jednego z podmiotów, której jest jakby usługobiorcą naszego zakładu, wynosiło 25 000 złotych. Na dzień dzisiejszy jest to już około 40 000 złotych. Chciałem zatem zapytać, czy w jakiś sposób Pan Burmistrz będzie się starał pomóc dla Zakładu naszego Komunikacji Miejskiej odzyskać te pieniądze, albowiem te zobowiązania są wymagalne i chcę zaznaczyć, że Pan Burmistrz ma pewien instrument, jeśli chodzi o takie możliwości, albowiem ten podmiot po prostu otrzymuje od nas dotacje. Nie wiem, czy pod względem formalnoprawnym jest to możliwe, niemniej jednak, jeśli będziemy dalej świadczyć usługi w tym zakresie dla transportu dla tego podmiotu i dalej nie będziemy otrzymywać za to pieniędzy, to znaczy, że akurat dotacja dla tego podmiotu będzie zwiększona o tą wartość tych usług. No nie sądzę, że istnieją jakiekolwiek podstawy prawne, żeby Pan Burmistrz pozwolił dla Dyrektora tego Zakładu na umorzenie tych zobowiązań. Zatem myślę, że Pan Burmistrz powinien rozważyć wszystkie możliwości za i przeciw, żeby dla naszego zakładu w tym zakresie pomóc.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak na początek wniosek Pana radnego Giermanowicza. Oczywiście, ja monitoruję to i wiem, jakie to są zobowiązania i wiadomo, o jakie zobowiązania tutaj Pan radny pyta. Nie ma szans, żeby to zrealizować szybko, ale systematycznie zrobimy wszystko, żeby to zadłużenie się zmniejszyło.

 

Tomasz Androsiuk

Nr 11. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni, ja już tak się uczepiłem dzisiaj tematu ulic, to chciałbym jeszcze troszkę w wolnych wnioskach na ten temat parę spraw poruszyć. Tam przy okazji omawiania i dyskusji nad uchwałą budżetową Pan Burmistrz trochę znowu mnie ubiegł, bo miałem właśnie dzisiaj zapytać, na jakim etapie są prowadzone prace w sprawie ustalenia priorytetów budowy ulic. I tutaj w tym miejscu mam wniosek da Pana Janusza Pucha – Przewodniczącego naszej Komisji Infrastruktury, aby jeszcze na najbliższej może komisji zaprosił Pana Burmistrza do nas i abyśmy mogli wspólnie też podyskutować nad tą uchwałą, która jest przygotowywana. Też chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że często na komisjach dyskutujemy, podejmujemy jakieś tam wspólne wnioski, jeździmy nieraz, znaczy no nieraz, tam przynajmniej raz do roku w teren, oglądamy ulice, infrastrukturę naszą i podejmujemy znowu jakieś kolejne wnioski, które tam przedkładamy do realizacji czy do budżetu, ale często one nie są realizowane. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, aby jednak te wnioski naszej komisji brać pod uwagę, żeby nasza praca nie szła na marne, żebyśmy po prostu no nie robili czegoś, co oby tylko zrobić, prawda?

/do wniosku odniósł się Radny Janusz Puch pod Nr 14/

Nr 12. I teraz jeszcze wracając do ulic, to chciałbym jeszcze tutaj zgłosić taki problem, na ulicy Leśnej jest zjazd na działkę Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, znaczy w sumie to nie wiem, czy to teraz Okręgowej Spółdzielni, czy firmy, której tam znajduje się ta butla z gazem. Tam zawsze, gdy ten gaz jest transportowany cysterną, to ta kostka, ten zjazd, i część chodnika, że tak powiem, jest zawsze wywrócona do góry nogami. Tutaj chciałbym prosić, czy można by było ten zjazd jakoś tam może przerobić, przebudować a może to trzeba by było zobowiązać Spółdzielnię Mleczarską do naprawienia jakby tej szkody?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Leśna, transport gazu do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Wyjaśnię tą sprawę z Panią Prezes OSM-u i na pewno dojdziemy do konsensusu, aby ten problem załatwić. Jeżeli jest w tej chwili uszkodzony, zostanie naprawiony ten zjazd.

 

Nr 13. Druga taka sprawa mała drobna, to jak tam zwracałem się jakiś czas temu, to może wiosną było, dokładnie już nie pamiętam, do Pana Burmistrza Skiepko tam w sprawie hydrantu na ulicy Leśnej na chodniku, żeby ten hydrant przestawić ze środka chodnika gdzieś na bok. Tak jakoś to chyba umknęło po prostu, gdzieś tam. Żeby Pan Burmistrz na następną gdzieś tam na wiosnę, powiedzmy, bo teraz nie wiem, czy warunki na to pozwolą, żeby ten hydrant przestawić. Z tego co wiem, to proste, to jest parę godzin roboty. Tam już gwarancje jakby na te ulice się skończyły, także to chyba w ramach własnych środków można by było zrobić.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o hydrant na ulicy, o której mówił Pan Androsiuk, wniosek ja przekazałem, ale przyznaję się, że nie dopilnowałem jego realizacji, dlatego też ponowię jeszcze raz w swoim referacie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 13

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 13a

 

Janusz Puch

Nr 14. Ja myślę, że wniosek tutaj kolegi Tomka jest słuszny i tak, jak tutaj powiedział, żebym zaprosił Pana Burmistrza, więc już dzisiaj zapraszam na naszą komisję. Myślę, że na tej komisji wiele spraw po prostu się wyjaśni, przedyskutuje i będzie wszystkim, że tak powiem, jasno.

 

Nr 15. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, moja informacja dotyczy tutaj akcji zimowej. Chodzi mi o usprawnienie koordynacji akcji zimowej prowadzonej przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. Dotyczy odśnieżania i posypywania ulic. Chodzi o takie ulice, jak Lipowa i 11 Listopada, tam gdzie ulice pozytywne są tylko po jednej stronie, natomiast po drugiej są niesypane. W związku z czym ja się zwracałem już wcześniej do Starostwa. Udało się to, że tak powiem, no załatwić na prośbę mieszkańców. Ale po prostu prosiłbym na przyszłość, żeby tego rodzaju rzeczy były, że tak powiem, no uzgadniane, wpisane w akcji przeprowadzania akcji zimowej przez PUK.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja po sygnale od mieszkańców, ale również od Pana radnego Janusza Pucha, zwróciłem się do Starostwa poprzez Zarząd Dróg Powiatowych, który odpowiada za utrzymanie zimowe na drogach powiatowych. Chcę powiedzieć, że na ten moment mojej interwencji zostało to załatwione, natomiast również była ta też taka odpowiedź, że jakby brakuje środków, ale niestety, utrzymanie dróg należy do zadań i obowiązków przez zarządcę, dlatego też będziemy jeszcze raz zwracać uwagę, bo ostatnio te zimy nas rozpieszczają, można powiedzieć. Nie jest za dużo tych dni, gdzie akurat warunki atmosferyczne są bardzo ciężkie, dlatego też można utrzymać w należytym porządku.

 

Maciej Borkowski

Nr 16. Panie Burmistrzu, również chciałbym podziękować za realizację wniosku z grudnia 2014 roku. Trochę on czekał, ale się doczekał. Chodzi o oświetlenie Armii Krajowej 46 i 56. Zostało ono w końcu zrobione, z tym, że przeglądając budżet na przyszły rok, to te oświetlenie, wykonanie oświetlenia w ulicy Armii Krajowej 46 i 56 widnieje. To już jest zrobione, Panie Burmistrzu, w 2016 roku. Więc może te pieniążki przeznaczyć na modernizację placu zabaw na tym osiedlu. Nie mam nic przeciwko. Kwota, już podaję, 11 200 złotych. To jest kwota za te 4 latarnie oświetleniowe. Myślę, że mieszkańcy również się ucieszą.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka – Oświetlenie na ulicy Armii Krajowej zostało wykonane w okresie, gdy już było prowizorium do budżetu Rady Miasta Hajnówka na 2017 rok. Dlatego bardzo fajnie, że już jest zrobione. A oszczędności na pewno tutaj Pan Burmistrz dobrze rozdysponuje.

 

Nr 17. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na zapadające się studzienki na drodze Armii Krajowej tutaj wzdłuż Fachowca. One były tam kiedyś wycinane, warto by było się przyjrzeć, Panie Burmistrzu, żeby tam nie doszło do większych zapadek.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Na ulicy Armii Krajowej zapadają się studzienki obok sklepu Fachowca. Myślę to jest związane z tym, że tam wjeżdża dość ciężki sprzęt, ale to również zwrócimy się do firmy, która to wykona a w naszym przypadku nasze wodociągi.

 

Nr 18. I jeszcze jedną taką prośbę mam. Jest taki okres, że nie będę tutaj uszczypliwy, ale aby zwrócić Panu Dyrektorowi ZGM-u uwagę. Pisałem wniosek jakiś czas temu w imieniu mieszkańców, konkretnie w listopadzie 2015 roku o wymianę drzwi w pomieszczeniach takich gospodarczych. Tam są u nas takie boksy. Dostałem odpowiedź, że będzie to zrobione w roku, remont drzwi planuje się wykonać w okresie do 30 września 2016 roku. Ja taką informację, Panie Burmistrzu, przekazałem również mieszkańcom, którzy teraz się dopytują, że wrzesień już minął a nic nie jest z tym zrobione. To tak bez uszczypliwości, może jakby Pan mógł tam zwrócić uwagę.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – ZGM, zwrócić uwagę, aby wymiana drzwi nastąpiła w boksach. Miało to być we wrześniu, dlatego też jeszcze raz ponowimy wniosek do Pana Dyrektora.

 

Adam Czurak

Nr 19. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ja chciałbym ponowić sprawę, która poruszyłem w zeszłym roku à propos problemów z naruszeniem spokoju i porządku publicznego w zakresie odpalania ładunków pirotechnicznych przygotowałem w związku z tym wystąpieniem do pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowej Komendy Policji. Otrzymuję sygnały od mieszkańców, sam doświadczam tego jako ojciec małoletniego dziecka. Jeżeli któryś z radnych ma z tym problem, proszę o podpisanie takiego wniosku, ponieważ myślę, że problem się nasila, nie jest rozwiązany, trzeba coś z tym zrobić, także Policja powinna użyć swoich uprawnień do przywrócenia porządku w naszym mieście w tym sensie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

 

Nr 20. Przychylam się też do wniosku, który był zgłoszony do budżetu przez radnego Macieja Borkowskiego, bo dostałem jakby zapytanie, interwencję od mieszkańców ulicy Kolejki Leśne, że tam jest potrzebny chodnik. Rzeczywiście, to jest teraz takie miejsce, to nie jest zwykły chodnik, bo ta ulica jest miejscem dojścia do Nadleśnictwa, pewnym skrótem dalej do puszczy, do ulicy Celnej, mamy tam ścieżki Nordic Walking i tak dalej. Także to jest ważna inwestycja. Mieszkańcy z własnej inicjatywy przy okazji przebudowy ulicy Kolejki Leśne postarali się o wycięcie drzew w pasie drogowym, także proszę o uwzględnienie tego w przyszłych planach inwestycyjnych.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chodnik do Kolejek Leśnych to na pewno bardzo, bardzo ważna sprawa, aby temat załatwić, gdyż odbywają się tam dużo zawodów sportowych przede wszystkim, jak również często uczęszcza dzieci i młodzież, ale również osoby starsze uczestniczą właśnie i czy w rajdach, czy w ogólnie w treningach Nordic Walking, dlatego też myślę, Panie Burmistrzu, przemyślimy i nawet z tych bieżących środków, ale to już Pan Burmistrz zadecyduje, w którym momencie to zrobimy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o chodnik, ja rozumiem, to wspólny wniosek Pana radnego Borkowskiego i Pana radnego Czuraka. My w tym roku planujemy zatrudnienie spośród pracowników interwencyjnych 2 ekipy, ponieważ niektóre ulice będą robione z polbruku ze względu na uzbrojenie tam podziemne, znaczy na inne utrudnienia typu szerokość nie można tam zrobić masy bitumicznej i mamy trochę tych prac. I obiecuję, że jeżeli te zaplanowane roboty zrealizujemy i starczy nam czasu, a taka szansa jest, no to jest możliwość, żeby w przyszłym roku jesienią ten chodnik przy ulicy na Kolejkach Leśnych zrealizować. Rzeczywiście no na innych ulicach może nie ma takiej potrzeby, ale w związku z tym, że tam ruch pieszy jest dosyć duży ze względu na różne imprezy, które się na terenie Nadleśnictwa odbywają, na pewno jest taka potrzeba.

 

Karol Marek Nieciecki

Nr 21. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zanim przyszedł okres zimowy, w naszym mieście było kilka eksmisji, głównie eksmisji przeprowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Chciałbym, Panie Burmistrzu, aby ktoś zwrócił uwagę na to, jakie lokale zastępcze dostają ci ludzie, którzy są eksmitowani. Szczególnie prosiłbym, aby ktoś się pojawił i zobaczył, bo jest to także nasza sprawa, nie możemy na to przymykać oka, na lokale Armii Krajowej 14, ten blok vis-à-vis, prawda, Komendy Powiatowej Policji. To są często lokale nieogrzewane, bez prądu, z powybijanymi szybami. Metraż tych lokali, ostatnio byłem, to wynosi 14 metrów. Jest to naprawdę, proszę Państwa, nie do pomyślenia. My jako miasto nie możemy, Panie Burmistrzu, zamykać oczu nad tym, tylko dlatego prosiłem Pana Prezesa, aby tych ludzi zostawił. Przecież ci ludzie i tak ponieśli dużą stratę, prawda, bo stracili mieszkanie, które było mieszkaniem własnościowym. Z tego rozliczenia zostało im około 20 000. Byli w stanie zapłacić czynsz z góry tą kwotą 20 000, aby zostać jeszcze przez zimę, prawda, w tym mieszkaniu, w tym lokalu, który był kiedyś ich własnością. Pan Prezes odpowiedział: Ja muszę sprzedać to mieszkanie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Nieciecki zwraca uwagę na problem mieszkań socjalnych. Problem znamy. Ja oczywiście, nie nasza rola kontrolować lokale socjalne Spółdzielni Mieszkaniowej, bo to jest ich zadanie. W tej chwili skończona jest została dokumentacja, opracowanie dokumentacji na 6 lokali mieszkalnych. Występujemy zaraz po nowym roku o pozwolenie na budowę. Do 30 marca wystąpimy z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego już jako gmina miejska Hajnówka o dofinansowanie budowy tych 6 mieszkań socjalnych.

 

Krzysztof Romaniuk – Dyrygent Orkiestry Dętej OSP w Hajnówce

Nr 22. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, droga Rado, też mieszkańcy, nazywam się Krzysztof Romaniuk. Jestem dyrygentem orkiestry hajnowskiej. Jestem mieszkańcem tego miasta i postanowiłem jednak nie wyjechać z Hajnówki, tak jak mówiliśmy tutaj o wyjazdach. I pomimo, że miałem propozycję pracy poza Hajnówką, żeby prowadzić orkiestrę, postanowiłem jednak zająć się pracą z młodzieżą, tak, uczyć gry na instrumentach dętych. Jest to bardzo trudna praca. Są to zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. No i spotkałem się z takim problemem, problemem finansowym, który toczy się już od wielu, wielu lat. Nawet ostatnio napisałem takie pismo już drugi raz do Burmistrza Miasta Hajnówka, również do Przewodniczącego i do wszystkich radnych dokumentując wszystkie potrzeby, jakie są potrzebne, żeby orkiestra hajnowska mogła funkcjonować. To znaczy pieniążki, które otrzymujemy, są za małe a tu jest tak naprawdę wytłumaczenie, dlaczego jest tych pieniążków przyznanych na orkiestrę za mało. To nie są to kwoty wyssane z palca, ale po prostu tych pieniędzy ja sobie nie chcę zabrać, żeby powiększyć swoje wynagrodzenie, tylko umożliwić jakby pracę młodzieży, orkiestrze. I zanim zacznę więcej nawiązywać, powiem o takich korzyściach, jakie ma miasto z tego, że jest orkiestra. Przede wszystkim orkiestra jest wrzucana do tego samego worka, jak inne organizacje pozarządowe, czyli co roku jest rozpatrywany konkurs na szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej i mażoretek. Można powiedzieć, że orkiestra została założona w Straży Pożarnej. W Straży Pożarnej realizujemy się bardzo dobrze. Straż jest bardzo otwarta, pomaga nam. Piotrek Sienkiewicz wspiera orkiestrę jako Prezes. Robimy różnego rodzaju akcje. Pomagają nam, wspierają od strony merytorycznej, ale od finansowej wsparcie jest potrzebne wasze. I jako organizacja, która działa na zasadzie organizacji pozarządowej, nie zobligowaliśmy się do tego, żeby zostać w tej organizacji i nic więcej nie robić dla mieszkańców miasta. Jesteśmy taką organizacją, która jednak wyszła poza swoje kręgi, bo praca mogłaby wyglądać w taki sposób, że zagralibyśmy 2 razy do roku, tak jak to było w Zespole Szkół Zawodowych, orkiestra grała 2 razy do roku – na 3 Maja i na 11 Listopada, i tyle, tak, i występowała na apelach szkolnych. Pamiętam taką orkiestrę. Natomiast my jako orkiestra strażacka występujemy również na różnego rodzaju uroczystościach, nie tylko miejskich, ale pomagając bardzo dużo organizacjom pozarządowym, uświetniając uroczystości, imprezy na terenie miasta, tak? I śmiem powiedzieć, że orkiestra nie jest orkiestrą strażacką, tylko przez to, że wyszła spoza tej organizacji, nie mamy obowiązku grać dla innych organizacji pozarządowych a robimy to z własnej inicjatywy. Staliśmy się orkiestrą miejską. Przez swoją działalność jesteśmy orkiestrą miejską. Dalej, zaczęliśmy propagować Hajnówkę, Starostwo Powiatowe na terenie powiatu, tak, czyli na przykład wymienię miejscowości jak Narew, Narewka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Mochnate, Policzna, Kleszczele. Jest kilkanaście takich miejscowości, gdzie orkiestra jednak prezentowała miasto, tak, i powiat hajnowski, no bo mogli się ludzie dowiedzieć, że taka orkiestra jest. Same korzyści też z tego ma sam kraj Polska, bo 5 razy już za mojej kadencji występowaliśmy, czyli byliśmy 3 razy w Niemczech, 2 razy w Hallstadt i to z sukcesami takimi, ze zajęliśmy 3. miejsce, czyli 3. miejsce to komuś wydaje się, że to jest mało, ale rywalizowaliśmy z muzykami, którzy są po szkołach muzycznych, my natomiast jesteśmy amatorami i w tym roku jako orkiestra zajęliśmy 3. miejsce, ale w konkursie w graniu jesteśmy jako 4. orkiestra na arenie międzynarodowej, tak? Czyli coś sobą reprezentujemy jako zespół, tak i korzyści z tego, że orkiestra jest w Hajnówce, przede wszystkim mają organizacje, mają również powiaty i również ma nasz kraj. Druga sprawa to są korzyści, które mają sama młodzież, która chodzi do tej orkiestry, tak, no bo tutaj była mowa o jakichś zagrożeniach patologicznych, tak, no i jeśli damy możliwość młodzieży, żeby realizowała swoje pasje muzyczne, to nie będzie problemu z patologią alkoholową czy narkotykową, bo tam młodzież zajmiemy tą praca i ona będzie po prostu grała, nie będzie miała czasu na głupoty, więc orkiestra to przede wszystkim praca z młodzieżą i ta praca dla młodzieży jest jak najbardziej wskazana. Myślę, że to jest dobrą pomocą i wsparciem dla mieszkańców naszego miasta. Młodzież z tego korzysta, dlatego chętnie się cieszy. I dlatego nawiązując do kwoty 30 000, 30 000 to nie jest naprawdę, naprawdę to jest kwota dwudziestu kilku tysięcy, która orkiestra de facto otrzymała na swoje rozdysponowanie. Bo kilka tysięcy poszło na mażoretki, kilka tysięcy poszło na funkcjonowanie w sensie takim prąd, zapłacenie podatków dla Skarbu Państwa, Straż Pożarna sobie tego nie wzięła, no i dwadzieścia kilka tysięcy mamy na funkcjonowanie orkiestry, czyli przykładowo moje wynagrodzenie, czyli przykładowo takie rzeczy, które napisałem w piśmie, jak stroiki, bez których orkiestra nie może funkcjonować. Na przykład każdy muzyk potrzebuje 1 stroika. Stroik to koszt 10 złotych bądź 15. Stroików trzeba 10 w roku. To jest kwota 150 złotych, muzyków jest 30. To są kwoty w tysiącach złotych. To są nasze takie potrzeby. To jest przykład jeden taki. Drugi przykład to na przykład, wyjechaliśmy do Hallstadt na konkurs i tam każdy orkiestrant miał tylko 1 koszulę. I był wielki wstyd, kiedy musieliśmy te koszule prać, kiedy byliśmy 4 dni na wyjeździe, reprezentowaliśmy Hajnówkę i dziewczyny musiały swoje białe koszule prać, bo nie było drugiej na zmianę. Więc to wszystko pisałem wielokrotnie, tak, do was, do radnych, do Burmistrza, żeby wesprzeć, tak, działalność tej młodzieżowej orkiestry dętej. Czy to jest ważna inicjatywa, to sami po prostu podejmijcie taką decyzję i czy to jest ważna dla naszego tutaj dla naszego regionu i miasta. Druga sprawa to niepewność finansowania to jest taka, że jesteśmy wrzuceni właśnie do organizacji pozarządowych i co roku radni – czy to Urzędu Miasta, czy radni Starostwa Powiatowego – decydują o środkach orkiestry. I może być taka sytuacja, że kilka tysięcy zostanie zabranych orkiestrze i to spowoduje, że orkiestra po prostu przestanie funkcjonować. I w tym roku jesteśmy właśnie nad sytuacją, jestem gotowy w styczniu już przeprowadzić inwentaryzację i pożegnać się z prowadzeniem orkiestry, dlatego że nie wiemy, jaka sytuacja będzie ze Starostwa Powiatowego i ile tych pieniążków otrzymamy. Kwota kilku tysięcy może zadecydować, że 50 osób, które gra w orkiestrze, dodatkowe 20 osób, które uczy się grać, niestety straci swoje zainteresowania no i wiadomo, że straci cała jakby orkiestra i cały wizerunek miasta też nie będzie już tego miasta, więc przychylam się z taką prośbą do wszystkich, aby w jakiś sposób popatrzeć. Mamy młodzież, która rzeczywiście się stara, na wszelkiego rodzaju uroczystościach jesteśmy, tak, tak jak powiedziałem, nie zamknęliśmy się tylko w naszej organizacji OSP, ale chcieliśmy wyjść na zewnątrz, chociaż ku temu nie mamy żadnych powodów, chcemy grać dla innych, dobrze reprezentować miasto, no i potrzebne są po prostu środki finansowe na funkcjonowanie. I orkiestra, przede wszystkim orkiestranci to są osoby, które naprawdę poświęcają się dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, to są osoby, które rezygnują ze swoich jakichś tam spraw osobistych, również ze spraw rodzinnych, bo orkiestra, jak wiadomo, występuje i funkcjonuje wtedy, kiedy są wolne od szkoły, dni wolne od szkoły, więc rezygnujemy z pewnych rzeczy, niektórzy rodzice rezygnują też ze swoich planów rodzinnych, żeby jednak przyjść na jeden, czy na drugi występ, czy 11 Listopada, czy na 3 Maja, czy nawet na Boże Ciało, czy na wiele, wiele innych rzeczy, w których tak naprawdę orkiestra bierze udział, żeby poświęcić się temu miastu. I tutaj jest takie 3 właśnie tutaj punkty. Pierwszy punkt to jest problem taki, że orkiestra po prostu ma za mały budżet, dlatego że liczba osób się powiększyła i oczywiście, jak się powiększyła liczba osób, to i też potrzeby się zwiększyły, tak, no bo powiedzmy było 15 osób, teraz mamy 50. Więc tutaj trzeba się nad tym pochylić. Drugi punkt to jest niepełność finansowania, tak, kilka tysięcy i co roku ciągle zapadają decyzje o tym, czy mam prowadzić zajęcia z młodzieżą, czy po prostu przestać te zajęcia prowadzić. No i trzeci punkt to przede wszystkim wsparcie młodzieży za to, że jest, za to, że gra i stworzyć im jakieś tam możliwości, na przykład jak to się robi w innych miastach – młodzież ma wycieczkę organizowaną, na przykład ma karnety na basen, na przykład w innych miastach, jak w Białymstoku młodzież, która gra w orkiestrze w elektryku, dostaje stypendium takie artystyczne w kwocie 150 złotych. I ta orkiestra nie występuje nigdzie w mieście, tylko po prostu sobie funkcjonuje w szkole, gra na apelach szkolnych i każdy orkiestrant dostaje pieniądze za to, że jest w tej orkiestrze. Na przykład w Grajewie każdy orkiestrant otrzymuje 5 złotych za każdą próbę, za każdy występ. Nasi orkiestranci nie potrzebując nic, i dlatego to jest taka prośba, żeby zachęcić tą młodzież, żeby dać im właśnie jakieś, coś za to, że są i społecznie pracują na rzecz miasta. To tyle, co chciałem powiedzieć tak, no głos mi drży. Czekałem ponad 3 godziny i jestem roztrzęsiony, tak, bo mówię o rzeczach ważnych. Tak normalnie na co dzień nie jest, tak, jestem nauczycielem, więc nie mam problemu z komunikacją, tak, bo codziennie to ćwiczę, natomiast duże emocje, dlatego cały się trzęsę i mam nadzieję, że no rozpatrzycie tak i tak samo dojdzie to dobrym jakimś takim akcentem, żeby wspierać taką właśnie inicjatywę, jaką jest orkiestra i praca przede wszystkim młodzieży.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja ustosunkuję się jeszcze, Panie Burmistrzu, tylko do wypowiedzi Pana Romaniuka, który prowadzi orkiestrę. Oczywiście, że tych środków jest na pewno za mało, natomiast chcę również powiedzieć, że oprócz orkiestry Urząd Miasta finansuje mażoretki, oczywiście przez Hajnowski Dom Kultury, ale wiadomo, że pieniądze pochodzą z budżetu Urzędu Miasta i to też jest kwota 20 000. Myślę takie wyjazdy zagraniczne to również taka fajna nagroda, do której też miasto Hajnówka dopłacało i w tamtym roku, jak również w obecnym roku. Nie, nie, ja tylko... Ja wiem, natomiast ja tylko skończę. Ja nie neguję, że potrzeba pieniędzy dla orkiestry, bo takie potrzeby są, natomiast chcę również powiedzieć, że również wyjeżdżają sportowcy, którzy reprezentują miasto Hajnówka na różnych zawodach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, jak również dzieci i młodzież z Hajnowskiego Domu Kultury, którzy też płacą nawet za zajęcia, w których muszą uczestniczyć a już przy wyjazdach oczywiście tak, jak to było za mich czasów, czy do Bułgarii, czy też na Słowację, dopłacały również do tych wyjazdów. Na pewno nad tym problemem wszyscy razem się pochylimy i jakieś środki być może się znajdą, natomiast chcę jeszcze raz powiedzieć, że naprawdę orkiestra jest dla nas bardzo bliska i próbujemy znaleźć naprawdę dużo środków, aby to utrzymać. Mam nadzieję, że również Starostwo Powiatowe w Hajnówce do tych wniosków, które złożyliście, pochyli się i dofinansuje te zadania, które są bardzo ważne i bardzo potrzebne.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Romaniuk zwraca uwagę na rzecz ważną. Nas nie trzeba, Panie Krzysztofie, przekonywać do tego, jak ważna jest orkiestra dęta i proszę też nie poddawać w wątpliwość, że środki finansowe, które są z budżetu miejskiego, niepewne, bo Pan dobrze wie, że to jest najpewniejsza część budżetu orkiestry. Główny powód problemów rozpoczął się od tego, że od kilku już lat powiat hajnowski zdecydowanie obniżył finansowanie. Ja bardzo dobrze pamiętam, że kiedy przenosiliśmy orkiestrę dętą Zespołu Szkół Zawodowych do Straży Pożarnej, to wówczas była taka dżentelmeńska umowa no między miastem i powiatem, że finansujemy to po połowie i Pan dobrze pamięta, że było to po 25 000. My tej dotacji nie zmniejszyliśmy, ją zwiększamy, oprócz tego pomagamy inaczej jak możemy. Ja myślę, że trzeba nam się wspólnie zastanowić, co zrobić, żeby orkiestra mogła przez dodatkowe koncerty, chociażby w naszych sąsiednich gminach, no zarobić dodatkowe pieniądze. Ale niezależnie od tego, tak jak Pan Burmistrz Skiepko wspomniał, będziemy się zastanawiać, jak pomóc, bo na pewno ta praca jest rzeczą wspaniałą a orkiestra gra coraz lepiej. I na pewno nie wolno tego zaprzepaścić, i nie ukrywam, zrobimy wszystko, żeby Pan nie uciekł z naszego miasta.


Data wytworzenia: 2017-02-24 14:31 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-02-24 14:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska