BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z V sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 marca 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z V sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 marca 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z V sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 marca 2015 r.

(cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

 

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 7 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r.:

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr I. W informacji z działalności Burmistrza przedstawionej na V sesji Rady Miasta Hajnówka z zakresu oświaty wyrażono zgodę na dofinansowanie:

 1. V Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka, które odbędą się w dniu 7 czerwca 2015 r. na zbiorniku wodnym „Dubicze Cerkiewne”.

 2. Ćwierćfinału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorów, który odbył się w dniach 26.02 – 01.03.2015 r. w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce.

 3. Konkursu matematycznego „Młody Matematyk” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Hajnówce.

 4. Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej poświęconego pamięci ks. Prałata Mariana Świerczyńskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Akcja Katolicka.

 5. I Przeglądu Wierszy Logopedycznych „Wierszyki Łamiące Języki” organizowanego przez Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce.

 6. Wyjazdu członków Studia Piosenki Estradowej, funkcjonującego przy Hajnowskim Domu Kultury, na Międzynarodowy Festiwal „Muszelki Wigier 2015”, który odbędzie się w dniach 28-30.05.2015 r..

 7. Wyjazdu członków Orkiestry Dętej OSP w Hajnówce na Litwę, na Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach i Festiwal w Poniewieżu, w dniach 06-07.06.2015 r.

Radny wnosi o przedstawienie na piśmie źródeł dofinansowania, kwot oraz ilości uczestników poszczególnych kategorii wymienionych w lit. od a do g.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr I

 

Projekt zagospodarowania terenów zielonych w mieście (dot. propozycji ukwiecenia, zakrzewienia ulic, skwerów, rond, itp.):

Komisja Spraw Społecznych

Nr II. Komisja Spraw Społecznych zgłosiła uwagi do zagospodarowania terenów zielonych oraz nasadzeń jak niżej :

 • w porozumieniu z zarządcami dróg na których znajdują się ronda, opracować koncepcje ich ukwiecenia oraz wyeksponować ich nazwy np. płyty granitowe itp.,

 • ukwiecić główne ulice miasta (np. 3 Maja od Kościoła p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce do wyjazdu w stronę Białowieży) poprzez nasadzanie więcej kwiatów wzdłuż ich przebiegu,

 • kwietniki znajdujące się przy Urzędzie Miasta ozdobić kwiatami w jednym tonie i ustawić przy masztach,

 • nasadzać kwiaty na skwerku miejskim przy zbiegu ulic 3 Maja, Aleksego Zina, Piłsudskiego, np. skalniaki z roślinami zadarniającymi lub inne,

 • wiszące donice na słupach oświetleniowych ustawić na chodnikach, gdyż ten sposób jest eksponowania kwiatów jest mało widoczny,

 • wystąpić o partycypację w ukwiecaniu skweru im. Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka przy SDH do PSS "Społem" w Hajnówce,

 • drzewa atakowane przez szkodniki obsadzać aksamitkami lub zakładać na nie taśmy ochronne przeciw szkodnikom.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr II

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr III. Radna proponuje zagospodarować teren wzdłuż rzeki Leśna od ulicy Batorego w kierunku wiaduktu kolejowego oraz w stronę osiedla Mazury jako teren rekreacyjny (stworzenie ścieżek, oświetlenie tych miejsc oraz ustawienie ławeczek).

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr III

 

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr IV. Rondo u zbiegu ulic Warszawska, Piłsudskiego, Kołodzieja ukwiecić.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr IV

 

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021:

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr V. Zwiększając skuteczność pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie rozpowszechnić telefon zaufania „NIEBIESKA LINIA”, „POMARAŃCZOWA LINIA” i inne na tablicach ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, stronie internetowej przedmiotowych instytucji i w instytucjach współdziałających oraz na stolikach rozłożyć karteczki z numerami wskazanych linii, by osoby potrzebujące mogły je wziąć. W podawanych informacjach należałoby poza podaniem numeru podać podstawowe informacje dot. infolinii np:

Telefon Niebieska LINIA to ogólnopolska infolinia dla:

 • osób doznających przemocy w rodzinie,

 • osób stosujących przemoc wobec bliskich,

 • świadków przemocy domowej oraz zadania

Zadaniem telefonu Niebieska LINIA jest:

 • udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym

 • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci,

 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy

 • kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,

 • przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.

Takie informacje znajdują się na stronach instytucji, np. na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr VI. W przypadku podjęcia interwencji, o których jest m. in. mowa w przedmiotowym programie konieczny jest udział policji , pracownika socjalnego oraz pielęgniarki. W związku z tym należy wyasygnować środki na pełnienie dyżurów przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nr VII. W ramach posiedzenia Komisji Spraw Społecznych radny wnioskuje o spotkanie z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu omówienia realizacji programu.

Interpelacji nie zgłoszono

 

Wolne wnioski, zapytania

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. Chodzi o skrzyżowanie ulic Miłkowskiego i Wróblewskiego. Często dochodzi tam do wypadków i drobnych kolizji. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu z ulicy Wróblewskiego od strony ronda Lipowa. I to taka, może ustawienie tam dodatkowo znaku stop zmniejszyłoby ryzyko takich sytuacji, bo po prostu kierowcy nie zwracają, nie zatrzymują się w ogóle tam.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Golonko podnosi temat znaku stop na skrzyżowaniu ulicy Miłkowskiego i Wróblewskiego. Myślę że Zastępca to zapisał. Sprawdzimy to i jeżeli jest taka potrzeba ustawienia tego znaku, nie widzę powodu, żeby tego znaku nie postawić.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

 

Nr 2. I drugi wniosek. Ulica Tamary Sołoniewicz. Mieszkańcy skarżą się na zbyt szybko jeżdżące samochody po tej drodze. Prośba, czy w związku z tym byłaby możliwość zamontowania progu zwalniającego, który poprawiłby to bezpieczeństwo lub w inny sposób po prostu zmniejszenie prędkości na tej ulicy?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –To samo jeżeli chodzi o próg zwalniający. Chociaż to jest ciągle dylemat, czy mamy na każdej drodze stawiać te progi zwalniające i być może po kilka.

 

Nr 3. I trzeci wniosek, to już kilka lat, to burzówka na ulicy Miłkowskiego obok ulicy Łosia. Tam po prostu zapada się już asfalt, w ogóle zapadł się asfalt, już krawężnik z boku nawet się zapadł. Droga popękana jest już po prostu do połowy jezdni no i w każdej chwili to może wszystko się zawalić tam o. To także prośba, żeby coś tym też zrobiono.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Ulica Miłkowskiego i Łosia. Trzeba sprawdzić, co tam jest z tą burzówką czy z drożnością rowu. I to zrobimy.

 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 4. Ten pomysł, co prawda, krążył mi po głowie, ale utwierdził w przekonaniu dzisiaj po wystąpieniu Pana Komendanta Policji i pytaniu dotyczącym ruchu rowerowego, rowerami po chodnikach. Otóż, Panie Burmistrzu, czy my wrócimy do tematu kompleksowego rozwiązania ścieżek rowerowych w mieście? Wiem, że kiedyś Pan Burmistrz w poprzedniej kadencji któregoś roku obiecał, że powołany zostanie taki zespół. Ja cały czas przypominam, Panie Burmistrzu, że nasze miasto wymaga takiego działania, takiej interwencji, żeby taki system ścieżek połączonych na terenie miasta powstał. Jeśli chodzi o fundusze, to nawet będę miał pomysł, skąd w ramach budżetu na 2015 i załącznika inwestycyjnego uszczknąć na ewentualną dokumentację w tym zakresie.

/do wniosku odniósł się Pan Janusz Puch – wniosek Nr 15/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pan radny Giermanowicz podnosi temat koncepcji, opracowania koncepcji ścieżek rowerowych w mieście. Jest to temat znany. Mówiliśmy o nim wielokrotnie. Tylko no musimy zdecydować czy przeznaczymy pieniądze na konkretną inwestycję, czy na opracowanie. Jeżeli uznamy, że chociażby nawet z tych oszczędności, które będą, trzeba robić koncepcję, to ją zrobimy, ale ja osobiście uważam, że jeżeli mamy takie części miasta, mamy ulice, na których ludzie chodzą po tych gruntówkach od, można powiedzieć, od urodzenia, to ja uważam, że jest to priorytetowe. Ale to jest mój pogląd. Jeżeli uznacie Państwo, że prędzej trzeba wydać pieniądze na koncepcję na ścieżki rowerowe, to będziemy to realizować.

 

Pani Małgorzata Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. Chciałam poruszyć problem zatykających się studzienek burzowych przy ulicy Reja, tuż przy Cerkwi pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Problem ten dotyka mieszkańców już od kilku lat. Przy silnych opadach deszczu nie da się nawet tam przejść, żeby nie nabrać wody do butów. Poza tym często dochodzi do zalania piwnic przy ulicy Reja 5, 7, 8 i 9. Bardzo proszę o ewentualną jakąś pomoc w tej sprawie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pani Laszkiewicz podnosi znany już temat zatykania się burzówki przy ulicy Reja. My wiemy, że to jest problem. W tym roku właśnie w ramach inwestycji, o których Pan Prezes Aleksiejuk mówił, do końca czerwca będzie zakupiony przez Przedsiębiorstwo specjalny samochód specjalistyczny, który będzie miał możliwości właśnie czyszczenia takich instalacji burzowych. I kiedy już ten samochód będzie naszą własnością, wtedy będziemy mieli tylko koszty własne, bo teraz każda usługa zewnętrzna tego typu, no ja nie muszę ukrywać, kosztuje dużo i my to robiliśmy, ale raczej rzadko. W momencie, kiedy samochód będzie już naszą własnością, to wspólnie tu z Panem Prezesem deklarujemy, że ta burzówka na ulicy Reja będzie częściej konserwowana, częściej czyszczona i na pewno sytuacja powinna ulec poprawie.

 

Nr 6. Druga sprawa to chciałabym prosić, ścięcie akacji przy ulicy Armii Krajowej. Akacja rośnie po lewej stronie przed wejściem do KRUS. Jest ona sucha, rozpołowiona i jeden konar opiera się o rosnące kolejne drzewo, o lipę. I w każdej chwili może to grozić po prostu no jakimś takim zagrożeniem i dla ludzi, i samochodów stojących na parkingu. Także bardzo bym prosiła o interwencję w tej sprawie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Akacja przy ulicy Armii Krajowej. Panie Burmistrzu, Pani Kierownik, proszę to zapisać i... Jeżeli jest sucha i stanowi zagrożenie, to bezwzględnie powinna być wycięta. Nie wiem, czemu, może dlatego, że to tej pory nikt na to nie zwrócił uwagi. Tam, gdzie ja to zobaczę czy urzędnicy, no to, to sami to reagujemy. Natomiast bardzo proszę i radnych, i innych mieszkańców, widzicie takie sytuacje, że są suche drzewa, powinny być wycięte, to sygnalizujcie to.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6

 

Pan Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 7. dot. ciepła i 2 taryf, którymi posługuje się PEC, organizacji szkolenia radnych, powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz remontu na ul. 3 Maja 60

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

Zapytania 01/03/2015/KN

1. Szanowny Panie Burmistrzu nie uzyskałem jak dotychczas odpowiedzi na mą interpelację z dnia 25, 02, 2015 dotyczącą ciepła i dwóch rożnych taryf którymi posługuje się PEC.

2. Chciałem także przypomnieć,iż nie poinformowano mnie ani radnych o realizacji wniosku: 1/02/2015 a mianowicie szkolenia radnych ( kiedy i gdzie) oraz wniosku nr 2/02/2015 dotyczącego powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

3. W nawiązaniu do pisma z dnia 15, 01, 2015 Kierownik Referatu Pani Marty Wilson Trochimczyk oraz załączonej odpowiedzi ze spółdzielni mieszkaniowej z dnia 11,02 2015, która to odpowiedz informuje o rozpoczęciu remontu na osiedlu 3Maja 60 w 2015 roku na w/w osiedlu, iż mamy już końcówkę pierwszego kwartału 2015 i nie widać śladów jakiegokolwiek remontu.

4. /radny anulował punkt 4 w czasie sesji/

5. Mija już V sesja Rady Miasta Hajnówka i pan burmistrz nie poinformował radnych czy w tej kadencji Rady Miasta tak jak i w poprzedniej kadencji radni otrzymają służbowe laptopy i co się stało z laptopami radnych poprzedniej kadencji? Podpisano Karol Nieciecki”

Dot. pkt. 1.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Dot. pkt 1. Pan Nieciecki – ciepło, 2 różne taryfy. Jeżeli nie dostał Pan jeszcze odpowiedzi z Przedsiębiorstwa, przepraszam. Panie Burmistrzu, trzeba to sprawdzić i przypomnieć Prezesowi o odpowiedzi.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7.1

Dot. pkt. 2.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Szkolenie radnych. Biuro Rady przygotowuje się do tego szkolenia. W stosownym czasie wszyscy radni zostaną powiadomieni o szkoleniu i kto zechce w nim udział wziąć, będzie mógł to zrobić. Również pracujemy organizacyjnie nad sprawą Młodzieżowej Rady Miasta.

Dot. pkt. 3.

Odpowiedź Pani Marty Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, rzeczywiście, Panie radny, teren, o którym Pan mówi, należy do Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak Pan zdążył zauważyć, zniknęły słupki. To miasto je zabrało. Spółdzielnia będzie przystępować do remontu swojego terenu. Także jeżeli jakiekolwiek uwagi, to do Prezesa Spółdzielni. My ze swojej strony usunęliśmy to, co było ustawiane. Prezes przystępuje wiosną do uzupełniania nawierzchni.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7.3

Dot. pkt. 5.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Co z laptopami? Laptopy z końcem kadencji zostały wszystkim chętnym radnym sprzedane. Ci, którzy chcieli. Kto nie chciał, no to tego laptopa nie kupował. Ten laptop po prostu został.

 

Nr 8. Ja chciałem przypomnieć, że problem przed Biedronką zgłosiłem chyba pół roku temu. Tam jest metr na metr, proszę Państwa, do zrobienia. To jest pół godziny dla 2 fachowców.

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 9. Radny nie zgadza się z odpowiedzią na wniosek dot. zainstalowania latarni oświetleniowych przy ul. Armii Krajowej 46 i 56 zgłoszony pod Nr 17 na III sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 30 grudnia 2014 r. oraz pod Nr 27 na IV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się 25 lutego 2015 r., w związku z tym wnioskuje o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ja wniosków zgłaszał nie będę. Chciałem się tylko odnieść do odpowiedzi, jakie uzyskałem na wnioski złożone na poprzednich sesjach. Moje słowa kieruję do Pana Zastępcy Burmistrza. Chodzi mi konkretnie. Na poprzedniej sesji mówiłem o odpisie na mój wniosek, który składałem w imieniu mieszkańców odnośnie nieoświetlonych terenów przy blokach Armii Krajowej 46 i 56. Pan mi odpisał, że nie ma pieniędzy na ten cel w roku 2015, ale problem z nieoświetlonym terenem trwa już dużo dłużej. Ja jestem radnym od niedawna. Temat ciągnie się od poprzedniego roku, chodzi mi o ten konkretny 46 i 56 teren i nikt się tym nie zajmuje. Pan 16 marca napisał mi, że nie ma pieniędzy. Tego samego dnia również odpisuje Pan na pismo odnośnie latarni, oświetlenia, z którego to wynika, że w okresie od października 2014 do lutego 2015 oszczędności z tego tytułu, po modernizacjach oświetlenia w mieście Hajnówka, wyniosły 100 000 złotych. Ten sam odpis, który Pan pisze do mnie 16 marca, że nie ma pieniędzy na umiejscowienie 2 latarni. W tym samym dniu pisze Pan o oszczędnościach 100 000 z tego samego jak gdyby paragrafu. I chciałem się Pana zapytać, czy nie wypadałoby, skoro są oszczędności na oświetleniu, doświetlić miejsca nieoświetlone? To moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie w tym samym temacie. Jaki byłby koszt zamontowania 2 latarni? Bo jeżeli się Pan nad tym tak bardzo pochylił, to mieszkańcy chcieliby wiedzieć, tak, jaki koszt zamontowania tych 2 latarni? Powiem tak króciutko, niekoniecznie trzeba latarnie umieszczać w ziemi, tak? Można je umieścić na dachu. Koszta są tańsze. Może Pan jakkolwiek się odniesie do tego, bo dla mnie odpowiedź na ten wniosek jest nijaki.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pan Borkowski podnosi temat oświetlenia. No raczej ja nie będę zwolennikiem wieszania lamp na budynkach. My to przeanalizujemy. To nie chodzi tylko o ulicę Armii Krajowej, ale różne inne. I tam, gdzie to doświetlenie będzie konieczne, będziemy to systematycznie uzupełniać. Natomiast jeżeli chodzi o te oszczędności, proszę na to patrzeć z drugiej strony. My, ja wrócę do samej inwestycji SOWY. To był pierwszy etap, w ramach którego zorganizowaliśmy cały system inteligentnego zarządzania oświetleniem w mieście. Wymieniliśmy 500 lamp na lampy LED-owe energooszczędne. I oczywiście jesteśmy zobowiązani, składamy stosowne sprawozdania do Narodowego Funduszu. Ja nie ukrywam, że liczyliśmy na to, że będzie kontynuacja, że będzie drugi etap programu SOWA, bo aż się prosi, żeby skończyć ten proces w skali całego miasta i wszystkie pozostałe oprawy w mieście wymienić na oprawy i oświetlenie LED-owe. A takich opraw do wymiany jeszcze mamy prawie 2 000. Z tego, co wiemy, Narodowy Fundusz nie będzie tego kontynuował, ponieważ w bardzo wielu Regionalnych Programach Operacyjnych te tematy się znalazły, natomiast w naszym wojewódzkim raczej nie, chyba że razem z innym. Ale niezależnie od tego my te oprawy wymienimy, bo nawet przy finansowaniu innym to się po prostu zwróci. Natomiast z tych oszczędności, które mamy, my spłacamy kredyt, który zaciągnęliśmy w Narodowym Funduszu na modernizację. Tam była część dotacji, ale była część kredytu, wprawdzie preferencyjnego, ale kredytu. I ta spłata kredytu no potrwa tak gdzieś ze 3 lata.

 

Nr 10. Radny nie zgadza się z odpowiedzią na wniosek dot. doprowadzenia linii autobusowej Zakłądu Komunikacji Miejskiej na ul. Celną zgłoszony pod Nr 26 na IV sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 25 lutego 2014 r., w związku z tym wnioskuje o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Drugi wniosek, do którego się chciałem odnieść, dotyczy komunikacji miejskiej, konkretnie o rozszerzenie komunikacji miejskiej o osiedle Celna. Otóż ja, tak jak mówiłem na poprzednich sesjach, ja przeprowadziłem wiele rozmów z Panem Dyrektorem ZKM-u. Były to rozmowy bardzo pozytywne. Problemów, tak jak mówiłem, technicznych nie było. Wąska droga, potem się to wszystko... Gdy złożyłem wniosek tu na sesji poprzedniej, problemy zaczęły się mnożyć. Problemy się zaczęły mnożyć. To, że jest puszczona na Poryjewo linia, to że droga jest za wąska. Kupa innych problemów. I chciałem coś przeczytać, no bo tak wypadałoby. To jest Pana odpowiedź na mój pierwszy wniosek, który Pan kieruje do Pana Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej: „W nawiązaniu do wniosku złożonego podczas IV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 25 lutego 2015 roku w sprawie rozszerzenia zasięgu komunikacji miejskiej o osiedle Celna, proszę o informację na temat ustaleń z Panem Maciejem Borkowskim Radnym Miasta Hajnówka.” Myślę, Panie Burmistrzu, nie chcę Pana pouczać, ale na tym wystarczyło tak zakończyć, tak? Znak zapytania postawić, nie zawierać sugestii. Nie zawierać sugestii, bo ja zaraz do tego wrócę. Czytam dalej: „Pragnę nadmienić, że ulica Celna od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Nadleśnictwa, a w przeciwną stronę do stadionu leśnego, mocno się zwęża. Mijające się samochody osobowe muszą korzystać z nieutwardzonego pobocza, a przecież autobusy są o wiele szersze. Czy nie wpłynie to na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów oraz przewożonych nim osób?” Cieszę się, że Pan dostrzega to niebezpieczeństwo, bo, bo należałoby coś tam zrobić z tą drogą. Zaraz do tego wrócę. Teraz przeczytam Państwu odpis od Pana Dyrektora. Powiem tak, to jest odpis z dnia 23. Dzień wcześniej rozmawiałem z Panem Dyrektorem. Problemów nie było. Nie były za szerokie autobusy, nie były za wąskie drogi. Problem się pojawił dopiero w dniu następnym, kiedy dostałem ten odpis. To jest odpis od Pana Dyrektora: „W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03. w sprawie rozszerzenia zasięgu” i tak dalej, i tak dalej. I tak, to odpisuje mi Pan Dyrektor: „Pragnę...” – nie będę wszystkiego tutaj czytał – „Pragnę ponadto nadmienić, iż w związku z utrudnieniami drogowymi (wąska droga) przejazdy autobusów w ramach komunikacji miejskiej mogą być realizowane tylko małymi autobusami. Przejazdy autobusów komunikacji miejskiej na wąskiej drodze bez utwardzonego pobocza mogą wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa poruszających się tam pojazdów oraz przewożonych osób.” To, o czym mówiłem, Pan zadaje pytanie do Pana Dyrektora z sugestiami, z instrukcjami obsługi. Ja taką odpowiedź dostałem po 3 rozmowach z Panem Dyrektorem. Pozytywna była ta odpowiedź. Nie było przeciwwskazań na puszczenie tego autobusu. Autobus Komunikacji Miejskiej, tak w ramach uściśnienia, ten najmniejszy – 2 180 milimetrów. PUK wie Pan jakimi pojazdami? No ponad 2,5 metra. Dają radę? ... Tutaj też. Zaraz do tego wrócę. Fajnie, że Pan dostrzega, tak, wrócę do tych sugestii jeszcze. Bo z Panem Dyrektorem przebiegała zupełnie inna rozmowa do momentu, kiedy się nie pojawił mój wniosek na sesji i Pana sugestie w nim zawarte. Nie wiem, na poprzednich sesjach mówił Pan o tym, że 30 lat Pan pracował w Starostwie, że jest Pan samorządowcem, i tak dalej, i tak dalej, że Pan... Nie, nie, 30 lat ma Pan stażu pracy. O tak Pan powiedział. Że 30 lat Pan ma stażu pracy, że będzie Pan działał bardzo na rzecz mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę tego. I ja powiem tak, fajnie, że Pan zauważa, tak, że Pan zauważa, że droga jest wąska, że jest niebezpieczna. Może pójdzie Pan za ciosem i zrobi coś, aby ta droga była węższa, bezpieczniejsza... Szersza. Żeby był na niej jakiś tam z boku chodniczek, którym mieszkańcy będą mogli swobodnie do miasta dotrzeć. Aby ta ulica Celna nie była czarną dziurą miasta Hajnówki. Bo do tej pory tak było, jest, ale czy będzie? Mam nadzieję, że nie. Skoro bardzo Pan tak dba o naszych mieszkańców, zauważa Pan problem tych mieszkańców mieszkających na osiedlu Celna, mam nadzieję, że pójdzie Pan za ciosem. I uważam, że te 2 wnioski należałoby rozpatrzyć jeszcze raz i o to Pana proszę. Może w zbyt szorstki sposób, ale proszę jeszcze raz się pochylić nad tym tematem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Ulica Celna. Proszę Pana, proszę tutaj nie oskarżać mnie i urzędników o jakieś zaniedbanie, jeżeli chodzi o ulicę Celną. Jeżeli Pan chce kierować jakieś roszczenia i pretensje, to proszę je kierować do Nadleśnictwa i Lasów Państwowych, bo tak naprawdę dopiero niedawno mieliśmy szansę, przynajmniej w części, przejąć ulicę Celną i ulice osiedlowe. No dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu radnego z ulicy Celnej. No nie mogę mówić nazwiska, ale ten Pan wie, o co chodzi. Ja mu bardzo dziękuję za to, bo dzięki temu mogliśmy doprowadzić do zawarcia aktu notarialnego i teraz legalnie, zgodnie z prawem możemy cokolwiek na tych ulicach robić. Łącznie z konserwacją oświetlenia, nie wiem, drobnymi naprawami ulic czy nawet odśnieżania ulic w okresie zimowym. ... Proszę Pana, autobusem, autobus jest to sprawa, że tak powiem, pieniędzy. Ja Panu nie odpowiem w tej chwili. Ta odpowiedź, którą Pan uzyskał od Pana Dyrektora, jest na dzień dzisiejszy aktualna.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10a

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. Radny oczekuje odpowiedzi na wniosek dot. możliwości zagospodarowania odpadów pozyskiwanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów zgłoszony pod Nr 13 na II sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 15 grudnia 2014 r.

Ja chciałbym, Panie Burmistrzu, tylko poprosić o interwencję w sprawie odpowiedzi na mój wniosek w sprawie planów produkcyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – 15 grudnia. Otrzymałem w styczniu co prawda informację od Pana Wiceburmistrza, że moje zapytanie zostało przekierowane do PUK-u, ale do tej pory nie mam odpowiedzi. Chciałbym, żeby ona była, bo to też jak gdyby te plany inwestycyjne, produkcyjne no będą mówiły nam o tym, w jakim miejscu Hajnówka w tej chwili się znajduje.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pan Łabędzki pyta o sprawę planów produkcyjnych. Wszyscy, przynajmniej ogólnie, znamy firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Ja mogę przy tej okazji przede wszystkim podziękować Panu Prezesowi PUK-u i wszystkim pracownikom PUK-u za ich pracę. Jest to firma, która zabezpiecza w naszym mieście ponad 100, dokładnie 106 stabilnych, dobrych miejsc pracy. Myślę że ja przynajmniej nie mam wątpliwości co do tego, że Pan Prezes jest dobrym zarządcą spółki, że dobrze firmę prowadzi, w dobrym kierunku. Ma dobre plany, startplany strategiczne, jeżeli chodzi o rozwój firmy i w zakresie usług, rozwoju, i w zakresie działalności produkcyjnej. Ale proszę mi wybaczyć, nie powiem Panu, i nie powiem nikomu, jakie są strategiczne plany rozwoju firmy, bo każdy zajmujący się, parający się biznesem wie, że jest to swego rodzaju tajemnica handlowa.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11

 

Nr 12. Wczoraj na zebraniu Rady Osiedla Millenium otrzymaliśmy taką informację od Pana dzielnicowego o tym, że była prowadzona taka wizja lokalna dotycząca doświetlenia wybranych miejsc na tym osiedlu. Chciałbym zapytać, czy były też inne miejsca brane pod uwagę? Jeżeli tak, czy są jakieś wnioski z takich oględzin tych miejsc, czy mamy też inne miejsca, które w niedługim czasie zostaną doświetlone?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –W jakiś sposób mówiłem o tym. Nie chodzi tylko o osiedle Millenium. Chodzi o wszystkie takie miejsca w mieście. Również Millenium, też i tym się zajmiemy. Pan Burmistrz Skiepko zapisał to.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12b

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12c

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12d

 

Nr 13. Panie Burmistrzu, w związku z tym, że dyskusja na temat środowiska sportowego, dofinansowania tego środowiska sportowego w Hajnówce ciągle trwa, ostatnio poprosiłem swoich kolegów z innych miejscowości o takie sugestie, jak u nich, w ich przypadku są dofinansowywane kluby sportowe zajmujące się sportem dzieci i młodzieży i oni nakierowali mnie na taki, na taki szczególny rodzaj, czy na takie szczególne kryterium. Otóż istnieje coś takiego, jak wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. To przynajmniej od kilku lat się ukazuje co roku i w wielu gminach, ja nie mówię, że tak musi być u nas, ale też przy okazji zwrócę uwagę Panu Przewodniczącemu Rady Miasta, że może próby tłumaczenia, że Łabędzki chce jakieś pieniądze dla judo zabrać, wysyłanie delegacji do Łabędzkiego, żeby tam nie zabierał tych pieniędzy. To, że tak powiem, czy działanie tam w gronie naszych wspólnych znajomych, których mamy, tak, i mówienie, że Łabędzki będzie zabierał. W ciągu roku budżetowego no nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek komukolwiek zabrać. I też nie chodzi o to też, żeby zabierać. Ale proszę Państwa, ja nie chcę po prostu czegoś takiego, że za plecami sobie coś tam mówimy, tak. Dlatego za chwileczkę będę składał wniosek do Pana Burmistrza, ale zanim do niego przejdę, to chcę powiedzieć, że biorąc pod uwagę klasyfikację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok 2014, Hajnówka znajduje się jako miasto, jako gmina miejska na 562. miejscu w Polsce. Najwyżej plasuje się wśród hajnowskich klubów Klub Sportowy Puszcza Hajnówka, który ma na koncie 8 punktów. I tak jak patrzę na wyniki z 2013, 2012 roku, to faktycznie, jest to Klub taki przodujący. … Lekkiej atletyki. Tym, że ta klasyfikacja, ja zapraszam Państwa na stronę Ministerstwa Sportu i Rekreacji, żeby zobaczyć, tak, że jest tam regulamin odpowiedzi, jest opracowane, tak, po to, żeby dawać wynik taki obiektywny. Teraz proszę sobie przeliczyć, ile miasto Hajnówkę z wydatków budżetowych kosztuje każdy punkt, który zdobywa Klub Sportowy Puszcza. Na 3. miejscu w Hajnówce w tej klasyfikacji znalazł się Klub Sportowy Unia Hajnówka – 4 punkty. I to jest Klub, na który wydajemy 3 000 złotych rocznie. Czyli 750 złotych nas kosztuje ten punkt. I na kolejnym miejscu Hajnowski Klub Sportowy Żubr Hajnówka – również 4 punkty. Proszę sobie porównać teraz nasze wydatki na te punkty. Proszę Państwa, ja nie chcę mówić, wyciągać wniosków, stwierdzeń. Ja chcę Państwa zaprosić do otwartej dyskusji na ten temat.

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

Wniosek. Wnoszę o udostępnienie Klubowi Radnych Prawa i Sprawiedliwości sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 16 kwietnia 2015r. od godziny 16:00 celem zorganizowania spotkania reprezentantów (działaczy oraz trenerów) podmiotów realizujących zadania z dziedziny sportu funkcjonujących na terenie Hajnówki.

Celem spotkania, o którym mowa we wniosku jest określenie grupy podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym ze strony samorządu miejskiego, wskazanie uzasadnionych oczekiwań poszczególnych klubów, wypracowanie strategii rozwoju działalności na rzecz dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta, a także zainicjowanie szeroko rozumianej współpracy opartej na dotychczasowych doświadczeniach.

Cele te wynikają z nadziei, że zasady sportowej rywalizacji jesteśmy w stanie przenieść na płaszczyznę współdziałania dla dobra wspólnego.

Założeniem jest formuła otwartej dyskusji oparta na zasadach tzw. „okrągłego stołu”. Zawiadomienia poszczególnych podmiotów zostaną dostarczone po określeniu możliwości skorzystania z miejsca, o którym mowa we wniosku. Podpisano Bogusław Szczepan Łabędzki"

/do wniosku odniosła się Pani Helena Kuklik – wniosek Nr 21/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Dofinansowanie środowiska sportowego. Jeżeli będzie wola takiego spotkania, ja nie widzę żadnych problemów, żeby pomóc w organizacji takiego spotkania. (...) Proszę tylko uzgodnić tutaj z Sekretarzem.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I teraz jeszcze chcę. Dobrze, że Pan jest tutaj, Pan J., mój profesor, który..., skończę ja, który mnie uczył a jego koledzy z roku, skończył najlepszy AWF w Polsce – AWF warszawski, a jego koledzy, taki zbieg okoliczności, Pan nieboszczyk N., Pan pułkownik R., to oni mnie szkolili. I tutaj jest, Pan na pewno potwierdzi, że ukończenie Akademii Wychowania Fizycznego to jest 5 lat pracy. To jest fabryka, to jest bardzo duża wiedza. Tam o wszystkim, o teorii sportu, o fizjologii, o anatomii, to jest. I wstaje radny, który myślę, nie ma zielonego pojęcia o sporcie i zaczyna liczyć punkty. Punktomania, którą Pan przedstawia, jest robiona w Ministerstwach od zawsze. Nikt na to nie zwraca uwagi. Została skrytykowana już 20 lat temu. A to dlatego, że wszyscy zaczęli lecieć na punktomanię i tych młodych zawodników, tak nimi orać, żeby zdobyć punkty i nie mieliśmy później, mieliśmy kaleki, seniorów nie było zawodników w seniorach. Po prostu jest właściwy rozwój. Trzeba odpowiednio. Ja w ogóle nawet nie patrzę na to. Mistrzostwa Województwa nam pokazują, która jest w kadrze województwa. My mamy młodzików najstarszych, ponieważ starsi zawodnicy idą na uczelnię. I Panu powiem. W Mistrzostwach Województwa na 5 zawodników jest 4 moich, M. i B. w kadrze województwa. Dalej, zbieg okoliczności, może akurat dobrze, że Pan to zdał pytanie. Pan patrzy, 13 tego miesiąca marca, H. J. zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata do Kijowa, nie wiem, po co, tam wojna, wyciskanie sztangi., junior. To jest niesamowity wynik. 14 marca drugi dzień. Puchar Polski, otwarty Puchar Polski najmocniejszych pucharów w Białymstoku. Wystartowało w kategorii młodzików około 250 zawodników, gdzie główna obsada Ukraina, Białoruś i Litwa, gdzie mają bardzo mocnych zawodników. Nasz zawodnik Bartosz Bortniczuk jest 3. Przeszedł przez młyn, potężna ilość zawodników. Następne, Akademickie Mistrzostwa Polski. Do mnie zadzwonił trener kadry olimpijskiej, że jest fenomen. Jeżeli Warszawa jest 100 razy większa, z Warszawy na tych Mistrzostwach Akademickich to są zawodnicy zawodowi. Tylko mają indeksy. Czy doktoranci, czy pracownicy uniwersytetów, Akademii Wychowania Fizycznego. Wystartowało 40. Na 250 zawodników 2 było z Hajnówki. To proporcja jest taka, powinno z Warszawy wystąpić 100 razy więcej – 200 zawodników. I nasi zawodnicy, Pan może A. mojej nie uważać, ale H. M., który 32 zawodników miał w wadze tak mocnych i oparł się po 5 walkach na 3. miejscu. Drużynowo Mistrz Polski. A. – 7. miejsce, bo miała słabsze no wytrzymałość, bo miała przerwę w treningach, została, zdobyła 7. miejsce, ale też drużynowy Mistrz Polski jako Uniwersytet Warszawski. Przy każdym tym nazwisku widnieje moje nazwisko. Widnieje artykuł, pokazałem dla Janka, zapisane o H. M. H. M. zdobył brązowy medal w najmocniejszej kategorii wagowej. Pochodzi z Hajnówki. Przeniósł się do najlepszego klubu w Polsce i studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego. Żeby jeszcze mało było, R. S., nazwisko, jedzie na Mistrzostwa Europy. Panowie, o czym tu dyskutujecie? I jest też, powiem może brutalnie. Ja nie lubię konkurować. Mi każdy sport jest dobry. Proporcja. Porównujecie mnie z boksem, gdzie w boksie trenuje około 1 700 zawodników. W judo jest 360 klubów i trenuje 30 000. Jest zasada proporcji. Jeżeli oni mają 4, to pomnożyć trzeba przynajmniej przez 10, że my mamy. Ale ja mówię, MMM, Pan radny widzi tam takie coś, MMM, to jest Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Po prostu my w swoim kalendarzu my mamy, Pan profesor może potwierdzić, my mamy pewien cykl. Są tam sadzone takie, zaraz to są we wrześniu po wakacjach, my jesteśmy, nie chcemy tam nawet jechać, ponieważ szkoda pieniędzy i to nam nic nie da szkoleniowo. My przygotowujemy się na pewne, na Mistrzostwa Polski czy na inne takie zawody. I naprawdę, jeżeli trzeba będzie do tej dyskusji, ja jestem w stanie, bo też mam kontakt z Dyrektorem Departamentu Sportu w Ministerstwie, Sportów Wyczynowych, Wojciechem B. albo trenerem kadry olimpijskiej. Ja na to spotkanie... ja mogę zaprosić i oni wyjaśnią o tej punktomanii, żebyśmy nie pędzili, naprawdę, szkoda dzieci. Bo ja mogę taki dać im reżim treningowy w dzieciach, że będą najlepsi w Polsce, ale będą mieli krzywe nogi, krzywe kręgosłupy i ich kariera skończy się na 17 maksymalnie, 16 latach. A to nie o to chodzi. Zauważcie, ile mam zawodników. Są zdrowi, dobrze zbudowani, inteligentni. Ja, zawsze podstawa, żeby nie tylko treningi. Wszyscy moi zwodnicy kończą wyższe uczelnie i w Warszawie czy w Katowicach, jak H. M. I naprawdę staram się robić maksymalnie... Jeszcze jedno zdanie. Jeszcze żebyście zrozumieli jedno. Ja po prostu jak o judo czy o czym zacznę gadać, to można, ciężko zatrzymać. To nie jest dla mnie. Ja mogę w każdej chwili odejść z tego Klubu. Ja mam co robić. Nie to, że żałujecie mnie, że a bo to nie tego. Panowie, mogę zarabiać 2 razy więcej. Tylko ja to stworzyłem 30 lat temu. Maciek Borkowski też to widział dokładnie, chodził na siłownię. I po prostu szkoda zmarnować tych dzieci, których trenuję teraz 66 na dzień dzisiejszy judo. 40 na siłownię chodzi. Otworzyłem specjalnie, żeby im ułatwić, pracownikom Pronaru czy Forte, drugą zmianę. Ja muszę rano przyjechać, o 9:00 jeszcze wstać, otworzyć im siłownię, bo oni na drugą zmianę idą. Są młodzi chłopcy, którzy pracują solidnie, i mało tego, są i oficerami, oficerowie Policji, Straży Granicznej, przychodzą do mnie na zajęcia. Do nas do Klubu. Ja jestem tylko pracownikiem. Prezesem Klubu, chcę poinformować, jest W. B., bardzo zasłużony mieszkaniec Hajnówki, no i jeden z lepszych trenerów – Wiceprezesem, Pan J. K.. Chyba wszyscy go znacie. Pan Józiuczuk może potwierdzić, że to są, to jest to, Pan J., Pan S., Pan K., Pan kiedyś W. To są legendy. O nich to powinniśmy to no dużymi literami mówić. To są do tego. Przepraszam, że się rozgadałem.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 13

 

Nr 14. Panie Burmistrzu, jeszcze za chwileczkę złożę też przed Panem wniosek, który kieruję do Pana Mieczysława Baszko – Marszałka Województwa Podlaskiego, ale z taką informacją, że także Pan ten wniosek, kopię tego wniosku otrzymuje. Wnoszę w nim o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 3 Maja oraz Armii Krajowej w Hajnówce. Chyba nie muszę specjalnie tłumaczyć. Kto między godziną 7:30 a 8:00 przejeżdża tamtędy, to wie, jak trudno jest się włączyć do ruchu z ulicy Armii Krajowej, jak jest po południu, także tutaj, tutaj pokrótce opisuję tą sytuację Panu Marszałkowi i mam nadzieję, że się do tego przychyli. Myślę, że wspólnie będziemy, będziemy jakoś moderować ten temat, żeby faktycznie tamte oświetlenie na skrzyżowaniu się znalazło. Zawarłem też tutaj sugestię taką, żeby badanie natężenia ruchu przeprowadzono w dniu roboczym, kiedy szkoły się uczą, bo wcześniejsze było prowadzone na wakacjach, no więc nie wykazało żadnego natężenia. Myślę że, myślę że ten wniosek znajdzie sposób na realizację.

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

"Wnoszę o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja oraz Armii Krajowej w Hajnówce.

Skrzyżowanie obu wymienionych we wniosku dróg, z których ul.3-go Maja jest własnością samorządu wojewódzkiego, stanowi szczególne zagrożenie dla ruchu kołowego. Szczególnie w godzinach poprzedzających rozpoczęcie nauki w szkole znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie (7:30 -8:00) jak również po zakończeniu zajęć (ok. 14:30) natężenie ruchu powoduje znaczne utrudnienia nie tylko dla pojazdów mechanicznych, ale także dla dzieci idących na zajęcia. Niezależnie od tych czynników funkcjonujące tuż obok zakłady produkcyjne oraz przedsiębiorstwa usługowo - handlowe również stymulują ruch kołowy, a fakt ich rozwoju pozwala zakładać, że niebawem sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Dodatkowym czynnikiem uzasadniającym potrzebę wyrażoną we wniosku są również drzewa rosnące wzdłuż ul.3-go Maja, które znacznie ograniczają widoczność kierowcom pojazdów chcących włączyć się do ruchu od strony tzw. Kolejek Leśnych.

Rozumiejąc konieczność potwierdzenia użytych powyżej argumentów badaniem natężenia ruchu na tym odcinku wnoszę dodatkowo by zostało ono przeprowadzone z uwzględnieniem godzin, o których mowa powyżej w dniu pracującym dla placówek oświatowych i zakładów pracy. Podpisano Bogusław Szczepan Łabędzki."

/do wniosku odniósł się Pan Grzegorz Tomaszuk – wniosek Nr 22/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o światła na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i 3 Maja. Wszyscy pamiętamy, że już niejednokrotnie występowaliśmy w tej sprawie do zarządcy, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ciągle mamy odpowiedź negatywną, co nie znaczy, że z tej naszej aktywności w zakresie takiej czy innej formy przebudowy skrzyżowania rezygnujemy. Nie, czekamy na wizytę w naszym mieście Dyrektora i również o tej sprawie chcemy porozmawiać, ale niezależnie od tego, Panie Burmistrzu, trzeba monit stosowny ponowić do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14a

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 15. Jeden wniosek uprzedził mnie kolega Janek odnośnie ścieżek rowerowych i opracowania koncepcji. Więc popieram też również ten wniosek z tego względu, że po prostu no tak jak mówiłem wcześniej dla Komendanta Policji, że osoby starsze, w tym dzieci, mają problem z poruszaniem się. Jak wiemy, teraz obecnie w Hajnówce jest bardzo duże natężenie ruchu i osoby starsze, i rodzice boją się o swoje pociechy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 4

 

Nr 16. W związku ze skargami mieszkańców dotyczącym zanieczyszczenia terenów parku miejskiego, osiedli i terenów zielonych przez psie odchody, które utrudniają poruszanie się dla mieszkańców i dzieci na tych terenach, wnioskuję o ustawienie dodatkowych pojemników na te odchody na terenach zielonych, tablic informacyjnych o obowiązku sprzątania przez właścicieli psów oraz zwiększonej edukacji społeczeństwa na ten temat na, w regionalnych mediach, takich jak Telewizja Kablowa, prasa, a także o odpowiednie działania Policji.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Puch Janusz – psie odchody. Temat ważny. Ja myślę, że nad rozwiązaniem tego problemu musimy chyba też popracować tak długo, jak nad segregacją odpadów, ale Pani Kierownik tutaj słucha, także dodatkowe pojemniki postaramy się ustawić i dodatkowe informacje o obowiązkach właścicieli zwierząt też przypomnieć, no ale jak będzie, ja nie potrafię odpowiedzieć, bo jest to sprawa zachowania przede wszystkim mieszkańców miasta, którzy mają swoje zwierzaki.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16

 

Nr 17. Wiadomo, że otwarta została w Hajnówce Galeria Hajnówka no i mieszkańcy chcą być, z takim zwracają się zapytaniem, czy Galeria Hajnówka płaci podatek od nieruchomości dla Urzędu Miasta?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Galeria Hajnówka – podatek. Oczywiście, zgodnie z prawem każdy podmiot gospodarczy, który rozpoczyna działalność gospodarczą, ma obowiązek złożyć stosowną deklarację podatkową i od kolejnego miesiąca ten swój obowiązek podatkowy realizować. I oczywiście Galeria Handlowa Hajnówka taką deklarację złożyła i podatek od nieruchomości płaci.

 

Pani Maria Szlifarska – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 18. dot. utworzenia siłowni plenerowej w Hajnówce

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

"Wnoszę o utworzenie siłowni plenerowej w naszym mieście.

Uzasadnienie do wniosku. Nasze społeczeństwo spędza wolny czas biernie. W związku z tym wzrasta liczba zachorowań na choroby układu krążenia, narządów ruchu i otyłość. Cwiczenia na świeżym powietrzu doskonale wpływają na naszą sprawność fizyczną, a także samopoczucie. Z siłowni mogą korzystać dzieci, osoby dorosłe, osoby niepełnosprawne i w dodatku za darmo. Ułatwieniem dla osób początkujących jest instrukcja opisująca prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu.

Urządzenia, które mogą wejść w skład siłowni plenerowej:

 • ORBITREK - aktywuje ruch bioder, barków, ramion oraz nóg.

 • BIEGACZ - wzmacnia mięśnie i stawy nóg, aktywuje ruch bioder, zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych oraz poprawia zmysł równowagi ciała. Ponadto biegacz redukuje tkankę tłuszczową.

 • WAHADŁO - buduje mięśnie i wzmacnia koordynację ruchową. Aktywuje mięśnie bioder oraz stawów biodrowych, wzmacnia mięśnie brzucha i pleców.

 • TWISTER - poprawia koordynację ruchową. Aktywuje stawy biodrowe, wzmacnia mięśnie brzucha oraz wzmacnia lędźwiową część kręgosłupa.

 • WYCIĄG GÓRNY - buduje i wzmacnia mięśnie barków, ramion i górnych partii pleców. Szczególnie polecany dla osób z bólami pleców.

 • WIOŚLARZ - wzmacnia mięśnie nóg, ramion i górnej partii pleców.

 • PROSTOWNIK GRZBIETU - wzmacnia mięśnie grzbietu boczne i przyśrodkowe, mięśnie dwugłowe ud i pośladków.

 • DRABINKA - wzmacnia mięśnie grzbietu, ramion oraz biceps

 • MOTYLEK - wzmacnia mięśnie ramion, pleców, grzbietu. Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała.

 • ROWEREK - wzmacnia mięśnie nóg i dolne partie ciała, poprawia ruchomość stawów kończyn dolnych, koordynację ruchową i ogólną kondycję. Jest szczególnie polecany osobom starszym, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na rowerze.

 • PORĘCZE - wzmacniają mięśnie ramion i brzucha, poprawiają kondycję mięśniową pleców, aktywizują wszystkie partie mięśniowe, w zależności od rodzaju wykonywanych ćwiczeń.

 • KOŁA Tai-chi - wzmacniają mięśnie nóg i dolne partie ciała, poprawiają ruchomość stawów kończyn dolnych, koordynację ruchową i ogólną kondycję. Koła są szczególnie polecane osobom starszym, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na rowerze.

 • WALEC - rozwija koordynację ruchową, szczególnie zmysł równowagi.

 • STEPPER - wzmacnia mięśnie nóg i pośladków oraz poprawia wydolność organizmu.

W związku z tym wnoszę jak na wstępie. Podpisano Maria Szlifarska"

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pani radna Szlifarska wnioskuje o utworzenie siłowni plenerowej w mieście. Bardzo dobry pomysł, Pani radna. Zrobimy wszystko, żeby go zrealizować. Ja powiem szczerze, miałem nadzieję, że ten projekt, który był wśród projektów obywatelskich, a zakładał również organizację takiej siłowni na świeżym powietrzu, uzyska tak duże poparcie ze strony społecznej, że go zrobimy w ramach tego funduszu budżetu obywatelskiego. Skoro tak się nie stało, musimy szukać innego rozwiązania. Albo jeszcze raz zainteresować grupę ludzi do tego, żeby przygotować kolejny projekt na przyszły rok i tak się zorganizować, i postarać o to, żeby uzyskał duże poparcie i go zrobić, albo szukać jakiegoś innego sposobu. Ale myślę, że w takiej czy w innej formie w przyszłym roku w 2016 ten wniosek organizacji i tego, jak to powiedzieć, siłowni na świeżym powietrzu, zrealizujemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 18

 

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 19. W zasadzie pytanie to miałam skierować do Pana Prezesa PUK-u, a że od 2 dni nie mogę tam się dodzwonić, więc może Pan Burmistrz pomoże w odpowiedzi na to pytanie. Otóż zwrócili się do mnie z taką prośbą mieszkańcy osiedla Paszki. Otóż ci mieszkańcy proszą o przesunięcie terminu wywozu odpadów na tym właśnie osiedlu, który to termin przypada na dzień 7 kwietnia. 7 kwietnia w kalendarzu liturgicznym cerkiewnym jest to Dzień Zwiastowania Matki Boskiej. Wiemy, że to duże jest Święto, równoważne ze Świętem Zmartwychwstania i jeżeli przesuniemy ten termin o 1 dzień na 8 kwietnia, myślę że to jest możliwe do zrealizowania. Mieszkańcy o to bardzo proszą.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pani Ewa Rygorowicz podnosi temat. Wystosujemy tam monit do Pana Prezesa, no już dzisiaj nie, ale jutro i spróbujemy go przekonać, że warto przesunąć ten termin.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a

 

Pan Piotr Markiewicz – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 20. Panie Burmistrzu, mamy okres w zasadzie taki pozimowy, wiosenny już. I w takim okresie przeważnie są wznawiane znaki poziome na jezdniach, na ulicach. Ja mam tutaj w zasadzie wniosek a może tylko sugestia. Być może w tym okresie też i będą poprawiane znaki te poziome tutaj jeżeli chodzi o stanowiska postojowe tutaj vis-a-vis Urzędu, czyli przy ulicy Zina. I w zasadzie ja wnioskuję, ale prawdę mówiąc, to nie jest tylko mój wniosek, to jest też sugestia wielu mieszkańców, żeby te stanowiska na tym tutaj postoju powiększyć. Chodzi o szerokość. Chodzi o szerokość. Dlatego że one są wyznaczone pewnymi liniami i w mojej ocenie te stanowiska chyba są postojowe są za wąskie. One chyba, one chyba są nawet, mają mniejszą szerokość niż przewiduje pewne urzędowe rozporządzenie odpowiedniego Ministra. To jest w zasadzie na moje oko, dlatego że porównując takie same stanowiska gdzie indziej, te stanowiska są znacznie szersze niż tutaj. Wiąże się to z pewnymi komplikacjami przy parkowaniu samochodów, a wiemy że komplikacje te występują, bo dosyć często tutaj też parkuję i te komplikacje są w zasadzie tego typu, że jeżeli ktoś chce skorzystać bardzo dokładnie z tych stanowisk, to później jest problem z wsiadaniem, wysiadaniem z samochodów. Kończy się to tym, kończy się to tym, że tak naprawdę użytkownicy tych stanowisk postojowych naprawdę nie stosują się do tych linii wyznaczających te stanowiska. I okazuje się, i okazuje się, że parkowanie jest takie troszeczkę niespecjalnie właściwe. Kończy się to tym, że samochody są parkowane tak niezbyt, niezbyt dokładnie, niezbyt precyzyjnie. Być może poszerzenie tych stanowisk przy okazji, przy okazji odnawiania tych linii może zaskutkuje zmniejszoną ilością stanowisk, niemniej powiedzmy zwiększy jakby mimo wszystko korzystanie, luksus czy tam, czy... Korzystniej będzie z nich korzystać i będzie to bardziej w sposób zdyscyplinowany korzystanie z tych stanowisk. Także proszę może przeanalizować, czy przy okazji odnawiania tych stanowisk nie warto jednak zrobić nową organizację tegoż postoju.

/do wniosku odniósł się Pan Piotr Mironczuk – wniosek Nr 24/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Pan Piotr Markiewicz podnosi sprawę odnowienia znaków. Oczywiście, jak co roku na wiosnę te odnowienia poziomych znaków drogowych będzie miało miejsce. No ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy wiele, wiele lat temu malowaliśmy te miejsca parkingowe tutaj naprzeciwko, a jak dobrze pamiętam, to było przynajmniej 20 lat temu. Tak to chyba było. Samochody były trochę mniejsze, a nie ukrywam, że my chcieliśmy, żeby tych miejsc parkingowych było jak najwięcej. No dzisiaj czasy się zmieniły, także, Panie Burmistrzu, Pani Kierownik, proszę się zastanowić, jak to zrobić, chociaż nie wiem, bo będą i stare znaki, i nowe znaki. Ale przeanalizujemy możliwość realizacji wniosku.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 21. Chcę się jeszcze odnieść do wypowiedzi Pana radnego Łabędzkiego dotyczącego, dotyczącej lekkoatletyki. Otóż jeżeli chodzi o lekkoatletykę, będę również wspierać działania dotyczące wspierania finansowego uczestników zajęć w lekkoatletyce. Ponieważ są to mieszkańcy, na pewno są to mieszkańcy Hajnówki. I myślę, że takie działania w sporcie indywidualnym bardzo mi się podobają. Wiem, że są to również działania skutkujące przeciwdziałaniu różnym niepożądanym objawom społecznym.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 13

 

Pan Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 22. No ja myślę, że Pan Burmistrz też się odniesie no to, co Pan radny Łabędzki o tych sygnalizacji bardzo potrzebnej mówił, bo na poprzedniej kadencji ja pamiętam, że kilka wniosków tak jakby, prawda, padało, ale to chyba nie wynika z tego, że no Burmistrz czy Zastępca nic w tym temacie jakby nie robią. No niestety, no te pomiary po prostu ruchu drogowego są robione i w wyniku tych pomiarów wynika, że ta sygnalizacja jest potrzebna, tak twierdzą ci urzędnicy z województwa. A my uważamy, ja również uważam, że tam sygnalizacja jest niezbędna, szczególnie w godzinach tak rozpiętości za 7:45 – 8:15, gdy szkoły funkcjonują i trudno rzeczywiście tam przejechać przez te skrzyżowania.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 14

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14a

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 23. Panie Burmistrzu, chciałbym się Pana zapytać, myślę takiej gafy nie popełnię, jeśli Pan wytłumaczy swoją nieobecność na zebraniu, na spotkaniu mieszkańców osiedla Batorego i Millenium. Ja do z obecności Sekretarza jestem zadowolony, ale ci Państwo, którzy, czy Panie byli na zebraniu, oczekiwali od Pana, że Pan ich podtrzyma w zapewnieniach i dotrzyma swoich zobowiązań, które Pan zgłosił czy złożył na zebraniu osiedlowym, chyba było 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu.

/do wniosku odniósł się Pan Zdzisław Stankowski – wniosek Nr 25/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Mironczuk. Panie radny Mironczuk, ja bardzo przepraszam, że wczoraj nie mogłem być na tej Radzie Osiedla i chociaż wcześniej obiecałem, nie byłem nie dlatego, że nie chciałem, czy nie byłem z lenistwa, po prostu nie było mnie w Hajnówce, no bo mieliśmy taki wyjazd i ten termin był możliwy w tym okresie i nie mogłem go przełożyć. A też chcieliśmy obejrzeć w innym mieście w Polsce takie ciekawe projekty inwestycyjne, nad których realizacją się zastanawiamy w mieście w przyszłości, ale za szybko, żeby mówić coś o szczegółach. (…) No to trudno. Wie Pan, ja mówię tak, jak jest. Po prostu musiałem być poza Hajnówką i nie było mnie w Hajnówce, to trudno, żebym był tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski z wczorajszego spotkania, na te, na które odpowiedzi nie udzielił, czy nie mógł udzielić Pan Sekretarz czy Pan Dyrektor Łapiński, przeanalizujemy to i takiej odpowiedzi udzielimy.

 

Nr 24. Panie Piotrze, myślę, że teraz ta zgłoszona uwaga do naszych postojów odniesie sukces. Bo ile dobrze przypominam i chcę Panu przypomnieć, że 2 lata temu składałem wniosek o przemalowanie czy poszerzenie. I chcę tylko Pana zapewnić, że nie jakiś tam Minister, nie jakieś tam przepisy, tylko są odpowiednie uchwały i szerokości do tego, która powinna być dostosowana. Nie wiem, to chyba Sekretarz odpowiadał wtenczas, że zostaną uporządkowane z chwilą, gdy będą malowane. No Bogu dzięki, 2 lata chyba mija odpowiedzi. Ale myślę, że teraz już, jako Pan ze słusznej strony zgłosił, to będzie wykonane.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 20.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 24

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 25. Serdecznie dziękujemy dla Pana radnego Piotra Mironczuka, że on robił zebranie ze swego okręgu tu wyborczego. Tak dużo ludzi przyszło i tak jak powiedział, byli zaskoczeni, dlaczego nie ma Pana Burmistrza. A było tak dużo pytań.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 23

 

Nr 26. I też są bardzo zaskoczeni, że dlaczego chcą nam zatrudnić sprzątaczkę, bo ta Pani poruszała, co mówiłeś, jak Pan Burmistrz był u nas na zebraniu, już od 7 lat nie ma zatrudnionych sprzątaczek w blokach komunalnych. I mówią też: Teraz już chcą podwyższyć nam 10 złote. Ale Panie mówią: Przecież my też dużo pieniędzy wydajemy na sprzątanie, bo kupujemy sprzęt do mycia klatek czy okien i jakieś chemiczne środki czy tam co do czyszczenia, czy do mycia też kupujemy. To powinniśmy mieć obniżony czynsz. Bo tam mieszkają kobiety, które mają po 75 lat, 80 lat. I dlaczego tak u nas nie można tego zatrudnić?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26a

 

Nr 27. I teraz jeszcze powiedzieli, że tak mało było, jest u nas turystów. A teraz wam pokażę. Jak skończyłem technikum, byłem zatrudniony w Hajnowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego i byłem później przewodnikiem po całej naszej Hajnowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego. Przyjeżdżali do nas turyści, przyjeżdżali do nas turyści i my im proponowaliśmy, proszę, takie coś. O ale – mówią – ładne. I to jest ponad 30 lat. Widzicie, co dostawali turyści w Hajnówce? … Tak, ścinki okleinowe. Bo kolega tam pracował. A czemu my teraz w Hajnówce my nie możemy nic dostać, jak przyjeżdżamy na wycieczki do Hajnówki? To dlatego tak mało turystów tu przyjeżdża.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Stankowski, ja już nie wiem, co Panu odpowiadać na temat turystyki i chodników. Chodniki robimy w zasadzie na tyle, ile możliwości finansowe pozwalają, cały czas. Nie wiem, czy ma Pan na myśli chodziki przy drodze miejskiej, czy ma Pan na myśli chodniki przy drodze wojewódzkiej? … No 3 Maja no to jest droga wojewódzka. Występowaliśmy niejednokrotnie, wystąpimy ponownie. Chodzi Panu o ten polbruk, który, no który po latach tam się wykruszył zapewne.

 

Nr 28. I też składałem wam wniosek, dlaczego już tyle czasu nie robicie chodników przy ulicy 3 Maja, Zina, przy Banku PKO? Mówią Panie: Tam idą kobiety czy to starsze, czy jeszcze z dziećmi i upadają. Bo tam dziury są w kratkach i chodnik tak. Bo idą do kupywania. Już ponad rok nie można poprawić tego chodnika? Gdzie tak ludzi dużo idzie i do Urzędu Miasta czy na rynek, czy do banków. Dlaczego wy tyle lat nie poprawiacie?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 27

 

Nr 29. I też składałem wniosek, dlaczego przy ulicy świętej pamięci księdza Dziewiatowskiego i biskupa, który zginął, Mirona, też nie poprawiacie chodników? Bo tam panie mówią: Już się zbliża Święto Bożego Narodzenia, nie Bożego Narodzenia, tylko Wielkanocy i idziemy do cerkwi na modlitwę. To jak my po tym chodniku mamy iść? Mamy padać? No? I są bardzo zdenerwowani. Pana prosiliśmy i Pan tyle wtedy poruszał. Dlaczego oni tyle czasu nic nie robią tam?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 27

 

Nr 30. I jeszcze też są bardzo zaskoczeni, dlaczego studzienkę, tak jak Janusz mówiłeś, woda spływa po deszczach na ulicy Wróblewskiego i ulicy Sportowej? Zamiast ją ładnie odnowić, poprawić, zaleli asfaltem. To gdzie ta woda ma lecieć? Żeby tam się zbierała na tym skrzyżowaniu? Jak będzie duży deszcz? Dlaczego tak się odnawia studzienki te burzowe? To jest zaskoczeniem dla nas tu w Hajnówce.

 

Nr 31. I dlaczego też, już okręgi wyborcze wam poruszałem też na sesji, dlaczego wy nie bierzecie pod uwagę, że na ulicy Jagiełły mieszka tylko 1 osoba. I ma iść na Nowowarszawską do głosowania? A ulica Piaski mają 30 metrów, 40 i też mają iść na Nowowarszawską do głosowania? Już wam na tamtej, już dawno to poruszałem. Mieszkańcy mi mówią: My mamy 70 lat, 60 parę, to dlaczego my nie możemy pójść 40 metrów do głosowania? No dlaczego wy tak robicie?

Odpowiedź Pani Haliny Stepaniuk – Starszego Specjalisty Biura Rady Miasta – Wyjaśniając Panu Przewodniczącemu, chcę przypomnieć, że konsekwencją wejścia w życie Kodeksu Wyborczego było, i przepisów wprowadzających, było utworzenie na terenie miasta 21 okręgów wyborczych. Jak Pan sobie przypomina, Panie Przewodniczący, 30 października 2012 roku te okręgi zostały ustalone. Aby utworzyć okręg wyborczy, trzeba liczbę mieszkańców podzielić przez liczbę radnych i to daje normę przedstawicielską. Tworząc okręg wyborczy Millenium i Batorego przekroczyliśmy o 30 osób tą normę przedstawicielską, czyli dodanie obok ulicy Piaski już nie przeszłoby, że tak powiem brzydko, przez Biuro Wyborcze. Natomiast niezasadne byłoby rozdzielanie klatki w bloku na Millenium czy bloku na Batorego do innego okręgu wyborczego, żeby zapewnić tą normę przedstawicielską. 30 osób jeszcze się dało. Tworzy to jakąś, prawda, jakiś obraz osiedla, bo jest to osiedle Batorego i Millenium domów wielorodzinnych, nazwijmy sobie. Natomiast obok mówi Pan o Piaskach, Wierobieja, oczywiście te 30... Jagiełłów. Te 30 osób... No dobrze na Jagiełły, ale jeżeli i tą osobę jeżeli ja włączę, to będzie nie tworzyło jakiegoś charakteru osiedla, bo 3 Maja początek od 1 do 17 to są domki jednorodzinne. Ulica Jagiełły, Piaski, to o co Pan Przewodniczący szanowny mówi, czy też Przytorowa, jest to budownictwo jednorodzinne. Ja wierzę, że dalej idziemy. Bo żeby stworzyć okręgi wyborcze, to konsekwencją później są obwody głosowania i okręgi wyborcze co najmniej 2 wchodzą w skład obwodu głosowania. I niestety, do Przedszkola na Millenium się nie dało tego już zrobić. Ja, przykro mi, że Pan Przewodniczący tak to postrzega. Ale nie czarujmy się. Powiem tak, jak mówi młodzież: W Hajnówce z buta jest blisko wszędzie. Jeżeli osoby starsze potrzebują takiej pomocy, my jesteśmy zawsze do pomocy. Możemy podstawić samochód, tylko trzeba zgłosić się do nas. Pan Przewodniczący też uczestniczy w wyborach i wie Pan, że zawsze potrafimy jakoś znaleźć sytuację. Natomiast przepis jest sztywny. I konsekwencją tego, niestety, wprowadzone są okręgi jednomandatowe, z czego prywatnie ja się cieszę. Czy Panu Przewodniczącemu jeszcze uzupełnić?

 

Nr 32. A jeszcze też. Dobrze, że już te jedno drzewko przy Zespole Szkół wycięliście, a dlaczego tych 2 jeszcze nie wycinacie, który walnął piorun, część jego jest sucha? Na Wierobieja i przy rondzie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 32

 

Nr 33. A jeszcze wtedy, jak uczyliśmy się. Tu jest były mój nauczyciel i dobry trener. I my wtedy w latach 70., tak nas dobrze trenował, że zdobyliśmy mistrzostwo w piłce nożnej województwa białostockiego. I to na wyjeździe w Białymstoku wygraliśmy. I wtedy jeszcze do nas przyjechali na mecz aż z Warszawy. To dlaczego tera tak się nie trenuje dzieci w naszej Hajnówce? Żeby tak dobrze mieli grać w każdym czy to piłka nożna, czy siatkówka, wszystko. I wtedy jak chodziliśmy na salę gimnastyczną w szkołach, to nawet po południu byliśmy na ćwiczeniach. I tak dobrze nas trenowali. I jeszcze też świętej pamięci Pan Tadeusz tak nas na trenowaniu, Berger, mówi: Dzisiaj na treningu zagramy w siatkę nożną. I nas nauczył, jak my mamy grać w siatkę nożną. I tak dobrze myśmy tu wtedy w Hajnówce graliśmy w piłkę. Takich mieliśmy trenerów dobrych.

 

Pan Janusz Antipow – Reprezentujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce

Nr 34. Ja tak pójdę za ciosem, bo każdy tam dziękuje komuś za coś, ja tak może profilaktycznie wszystkim podziękuję tylko tym, którzy na to zasługują. A tak przysłuchując się właśnie Radzie, od kilku właśnie już tych Rad tutaj jestem, kilku tych właśnie posiedzeń i tak zauważyłem, Panie Przewodniczący, bo to do Pana jest akurat taka, taka dygresja, że wiele pytań do Pana dochodzi, wiele zapytań. Pan po prostu część tych pytań ignoruje, w ogóle nie próbuje zapisać, nie próbuje nawet odpowiedzieć. Na jednej z Rad padło takie chyba pytanie, ja nie wiem, czy któryś, ktoś coś po tej stronie, o zmniejszeniu diety radnych. W sumie to jest drobiazg, ale... Oczywiście, że nie do Pana, bo Pan jest Przewodniczącym, no to nie wiem, zwrócę się chyba tutaj do gości zaproszonych, ale takie pytanie tutaj było zgłoszone, żeby zmniejszyć dietę. Nie chodzi o to, czy ją zmniejszyć, czy powiększyć, ale jakiś oddźwięk tego powinien być. … To się cieszę. Było na poprzedniej Radzie projekt uchwalenia, znaczy uczczenia minutą ciszy osób, które zginęły na wysyłkach i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy to dla Pana był problem skierowany, czy nie, to pytanie. No też to zostało zignorowane, bo jeżeli jest taka propozycja, to wypadałoby nawet się do tego odnieść. Albo tak, albo tak. No ale, no niestety, tego nie ma. W wyborach ostatnich no wiadomo. Wzięło bardzo wiele, wiele, wiele osób udział. No Pan Burmistrz został wybrany większością głosów. Na jednej z Rad oczywiście podzielił tą Radę na jedną część tą lepszą, na tą gorszą. Były słowa, że jedna z Pań chciała utworzyć przedszkole prawosławne, gdzie chodziło na przykład o sprawę załatwienia pieniążków, dotacji do przedszkola takiego prywatnego, oczywiście głosowała przeciw. No to są takie mankamenty. … Chce osiągnąć, żeby te pytania, które były zadawane i są zadawane do Pana, do Pana Burmistrza, żeby były odpowiedzi... Żeby było po prostu ... uzyskana odpowiedź.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No nie wiem, co powiedzieć na to, bo to nawet nie jest pytanie, to nie jest wniosek Pana Antipowa. To jest recenzja wszystkich i wszystkiego.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – I chciałem też, parę pytań padło od Pana Antipowa. Wniosek o zmniejszenie diet to może podjąć Klub Radnych, 3 radnych. Ja Jako Przewodniczący Rady nie mam możliwości takich, żeby dać. Wszystkim Klubom rozesłałem informację o takiej możliwości i to wszyscy radni o tym wiedzą. Tylko przykro mi, ale do Pana nie wiedziałem, że trzeba wysłać no. Drugi Pana zarzut był odnośnie tego minuty ciszy, proszę po prostu nie było wniosku formalnego, czy to w sprawach różnych. To jest zbyt poważna sprawa, żeby tak sobie na boku. W sprawach, wniosek na początku sesji. … Nie, nie, to jest tego. Dobra.

 

Nr 35. Jeszcze taka informacja do Pana Wiceburmistrza. Otrzymaliśmy, znaczy otrzymaliśmy jako Orkiestra. Co prawda na poprzedniej Radzie wiele mówiłem co prawda. Może ludzie nie wiedzą co i jak, ale od kilkunastu lat naprawiam instrumenty tym właśnie muzykantom. I otrzymaliśmy informację taką na piśmie. No wydawałoby się, że to jest taka fajka pokoju, ale okazała się taka, no nie wiem, chyba kość niezgody. No i Pan tutaj odpisuje. No przeczytam. „W 2014 rok miasto Hajnówka przeznaczyło na funkcjonowanie Orkiestry i mażoretek kwotę 48 830 złotych.” Od wielu, wielu lat funkcjonuje suma 25 000, które otrzymuje Orkiestra na swoje funkcjonowanie. Z tego tam 3 000-4 000 zawsze odchodzi na ubiory dla mażoretek. No tutaj akurat mamy te 48 000. Z tym, że dopisane jeszcze jest „dofinansowanie do wyjazdu do Niemiec, akcja zima oraz wynagrodzenie instruktora mażoretek”. No co ma Straż do, Orkiestra przy OSP do wynagrodzenia instruktora mażoretek, to tego nie wiem. No i jeszcze ponadto pozyskaliśmy „kwotę 20 000 z Ministerstwa Kultury”, czyli „łączne wsparcie Orkiestry przy udziale miasta Hajnówka w 2014 roku wyniosło 68 000.” No tutaj wkradł się maleńki błąd, ale te 68 230 złotych. To jest rok miniony, Jest dofinansowanie do wyjazdu do Niemiec. No fajnie, orkiestra jedzie, ma dofinansowanie, tylko to jest 1/3 dofinansowania. 4 000 dało miasto, 4 000 dał Pan Starosta i oczywiście 4 000 dołożyli rodzice tych dzieci, którzy, którzy, którzy pojechali do Niemiec, reprezentując oczywiście Hajnówkę i robiąc, robiąc reklamę. No wiadomo, Orkiestra wtedy funkcjonuje, jeżeli ktoś ją po prostu słucha. 2015 rok to już jest odlot, Panie Burmistrzu, bo orkiestra ma otrzymać 77 410 złotych. No i tutaj wpisane: „W 2015 roku miasto Hajnówka zaplanowało na funkcjonowanie Orkiestry i mażoretek kwotę 77 410 złotych, w tym środki na bieżące funkcjonowanie orkiestry, dofinansowanie wyjazdu na Litwę, akcja zima, organizacja Międzynarodowej Parady Orkiestr Dętych w Hajnówce oraz wynagrodzenie instruktora mażoretek.” Czy jest Pan w stanie oddzielić od tych pieniędzy te pieniądze, które przejdą tylko i wyłącznie dla Orkiestry? A czy na przykład fundusz obywatelski wchodzi w skład funduszu Orkiestry? (...) Moje takie pytanie, zapytanie do Pana Burmistrza. Tutaj znalazły się pieniążki na przeprowadzenie Parady Orkiestr, czyli z tych środków. To jeszcze raz na pisemko? Nie to po prostu ja zadałem pytanie, także dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Antipow, ja Pana zapewniam, że ja i urzędnicy Urzędu Miasta ze swojej strony zrobimy naprawdę wszystko, żeby Orkiestrę Dętą wspierać. I kiedy ja słyszę te Pana opinie, to mi osobiście jest bardzo przykro, bo proszę mi wierzyć, ja w sprawę Orkiestry jestem zaangażowany tak naprawdę od co najmniej 20 lat. Jeżeli będzie szansa i możliwość, żeby przeznaczyć większe, dodatkowe środki dla Orkiestry, na pewno to zrobimy, bo nas nie trzeba przekonywać do tego, że jest to bardzo dobra i bardzo wartościowa praca w środowisku młodzieży. I tak naprawdę wszyscy się cieszymy, że ta Orkiestra dzisiaj wygląda tak, bo ja pamiętam, jak jeszcze wyglądała kilka lat temu. I jest to w dużej mierze, w dużej mierze przede wszystkim zasługa Pana Dyrygenta. Nazwiska chyba nie mogę powiedzieć, ale on wie i wszyscy jesteśmy mu wdzięczni, i doceniamy jego pracę. I tak jak mówię, jeżeli będzie szansa dodatkowego wsparcia finansowego, na pewno z naszej strony, ze strony miasta będzie przychylność i wierzę, że również te moje wnioski Rada zaakceptuje.


Data wytworzenia: 2015-07-31 09:34 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-07-31 09:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska