BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIV sesji Rady Miasta Hajnówka – 25 maja 2016r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIV sesji Rady Miasta Hajnówka – 25 maja 2016r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIV sesji

Rady Miasta Hajnówka – 25 maja 2016 r.

Interpelacje:

 

Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. Sporządzić dokumentację techniczną i rozpocząć budowę ulic Urodzajnej, Żytniej, bez nazwy (przedłużenie ul. Elektrycznej)

Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

W imieniu mieszkańców ulic: Urodzajnej, Żytniej i bez nazwy (przedłużenie ul. Elektrycznej) uprzejmie proszę o sporządzenie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy w/w ulic. Mieszkańcy na zebraniu w dniu 12.03.2015 r. zadeklarowali pomoc w wykonaniu inwestycji.

Załączniki:

1.Protokół z zebrania mieszkańców ul. Żytniej i Urodzajnej z dn. 18.12.2013 r.

2.Protokół z zebrania mieszkańców ul. Urodzajnej i Żytniej z dn. 12.03.2015 r.”

 

Załącznik Nr 1 do interpelacji – cyt.:

Protokół zebrania mieszkańców ul. Żytniej i ul. Urodzajnej

W dniu 18.12.2013 r. odbyło się zebranie mieszkańców ulic Żytniej i Urodzajnej dotyczące wybudowania nawierzchni twardej naszych ulic w 2014 roku. Projekt spotkał się z ogólnym poparciem i akceptacją wszystkich zgromadzonych osób. Wszyscy niżej podpisani zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań aby zmienić uciążliwą i niekompetentną infrastrukturę naszych ulic.

Prośbę swą motywujemy tym, iż wskutek robót kanalizacyjnych drogi zostały kompletnie zniszczone i poruszanie się na nich pojazdów jak i pieszych jest niemożliwe. Obawiamy się też, że w razie pilnej potrzeby dotarcie na czas służb ratowniczych będzie bardzo utrudnione.

Prosimy o zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.

Niżej podpisani mieszkańcy: 17 podpisów*”

 

Załącznik Nr 2 do interpelacji – cyt.:

PROTOKÓŁ

z zebrania mieszkańców ul. Urodzajnej, Żytniej w Hajnówce, spisany w dniu 12.03.2015 w sprawie budowy ulicy Urodzajnej i Żytniej, Bez nazwy.

> Mieszkańcy na zebraniu w dniu 12.03.2015 podjęli wspólnie decyzję o budowie w/w ulicy i ze swojej strony deklarują wykonanie wymiany gruntu polegającej na:

wykonaniu wykopu jezdni i wywiezieniu ziemi oraz nawiezieniu piasku i żwiru w koryto jezdni zgodnie z dokumentacją projektową.

> Wykaz mieszkańców biorących udział w zebraniu i deklarujących swój wkład finansowy w w/w budowę będzie stanowić załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu i do umowy zawartej między Mieszkańcami a Burmistrzem Miasta Hajnówka.

> Do reprezentacji interesów mieszkańców przy w/w inwestycji oraz do zawarcia umowy z Burmistrzem Miasta upoważnia się n/w osoby:*

1. Przewodniczący (a):

W. N.

zam.

tel.

2. Z-ca Przewodniczącego (Przewodniczącej):

J. P.

zam.

tel.

3. Skarbnik:

A. T.

zam.

tel.”

* treść obu załączników do interpelacji została zanonimizowana

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 1

 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 09.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. Przekazać radnym wyniki ankiety skłonności zawodowych, która była realizowana na terenie miasta.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Na temat analizy dotyczących zawodów nie odpowiem Panu w tej chwili, bo nie wiem. My to sprawdzimy. Także tutaj Pani Halina zapisze i sprawdzimy to, i takiej odpowiedzi udzielimy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 2

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 2a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 2b

 

Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 3. Usytuować przystanek autobusowy w okolicy cmentarza w miejscowości Dubiny.

 

Wolne wnioski, zapytania

Jerzy Charytoniuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 4. W budżecie na 2016 rok została zapisana inwestycja dotycząca ułożenia chodników przy ul. Nowej. Proszę o informację, kiedy planowana jest realizacja tej inwestycji.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Charytoniuk, chodnik przy ulicy Nowej. My byliśmy przygotowani do realizacji tego chodnika i to jest możliwe w każdej chwili, bo tam różne są opinie mieszkańców. Także jeżeli tylko będzie, że robimy, ja nie mówię, że z 2 stron, tą jedną stronę zrobimy.

 

Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. Ostatnio zostaliśmy poinformowani przez Pana o rozmowach prowadzonych z firmą Forte dotyczącymi wykupu budynku biurowego przy ul. 3 Maja. W związku z tym proszę o wyjaśnienie dla Rady na jakim etapie są zaawansowane te rozmowy? Do jakiego celu ma być wykupiony ten budynek? Z jakiego funduszu będą przeznaczone pieniądze i ile to ma kosztować? Następnie czy została sporządzona symulacja finansowa dotycząca remontu? Jeśli tak, to jaka kwota zamknie ten zakup?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Forte budynek. Mówimy o tym budynku najstarszym, tak? Bo jest stołówka, jest ten środkowy budynek, ten najstarszy. Forte wystąpiło do nas z wnioskiem o skreślenie tego budynku z rejestru zabytków, bo oni ten budynek chcą rozebrać. Widzicie, rozebrali tą starą dyżurkę, stróżówkę, jakbyśmy to nazwali, no i fajnie, jest porządek i najchętniej by rozebrali to, bo to jest najprostsze. Oczywiście, dla nas i dla mnie, i dla urzędników, dla nas wszystkich, to najprościej byłoby gdybyśmy się zgodzili, wystąpili z wnioskiem o wykreślenie, tu postawili uchwałę, że ten budynek wykreślamy, tylko musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z tego, że ten budynek, obok budynku starej łaźni, to są historyczne budynki naszego miasta. Jest to tak zwana stara architektura modernistyczna okresu międzywojennego. I ja uważam, że wszyscy, nie tylko ja, ale wszyscy razem, mamy obowiązek zrobić wszystko, co możliwe, żeby ten budynek, tą historyczną architekturę w centrum miasta dla przyszłych pokoleń zachować. Stąd też mój wniosek skierowany do Prezesa i właściciela firmy Forte Pana Formanowicza o przekazanie tego, najlepiej nieodpłatnie, a jeżeli, załóżmy, sprzedaż, to na korzystnych warunkach. I właśnie pytaliście Panowie o te obszary do rewitalizacji. Właśnie uważamy, że to centrum miasta jest właściwym obszarem do tej rewitalizacji. Chcemy to w programie rewitalizacji ująć i potem, w oparciu o ten program rewitalizacji, szukać środków finansowych na remont tego budynku, zachowanie, zabezpieczenie, bo na pewno i stolarkę trzeba, dużo będzie na pewno będzie tam pracy a docelowo byłoby, że to powiem, marzeniem, żebyśmy w tym miejscu zrobili jakieś takie małe centrum dla różnych organizacji pozarządowych z całego miasta, bo miejsce jest dobre, na to nie trzeba za dużo miejsca, natomiast pozostałą część budynku dobrze byłoby przeznaczyć na potrzeby, bo ja wierzę, że to jest możliwe, że to powstanie w przyszłości, międzywydziałowy kierunek studiów wyższych Politechniki Białostockiej w zakresie meblarstwa. Wyjątkowy kierunek w skali całego kraju, takich kierunków prawie nie ma. Jest takie zainteresowanie, jest wola ze strony władz Politechniki Białostockiej, żeby robić ten wydział zamiejscowy, ale właśnie razem i w porozumieniu z firmą Forte, bo takich fachowców trzeba kształcić dla branży meblarskiej w Polsce a ja tylko do wiadomości wszystkim podam, że jeżeli chodzi o meble, jest to największy, najważniejszy produkt eksportowy Polski, jest na pierwszym miejscu. Także tyle, co mogę powiedzieć na ten temat... Ale przepraszam, Panie radny, bo szkoda czasu, a skąd ja Panu powiem dzisiaj, jakie będą koszta? Będziemy wiedzieli, co mamy robić, zrobimy dokumentację, wtedy będą kosztorysy, rozmawiajmy wtedy o kosztach... Ale Pan słuchał, co ja mówiłem?... Ja prosiłem Dyrektora o rozważenie o możliwości nieodpłatnego przekazania a jeżeli już, to za symboliczne pieniądze. Będzie temat, wrócimy do sprawy. Ja na pewno i Pana radnego Mironczuka, i całą Radę poinformuję o tym. Mam nadzieję, że w czerwcu będzie możliwość na spotkanie z Panem Dyrektorem i porozmawiania o tym.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 5

 

Nr 6. W ramach realizacji projektów transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina 2014-20 proszę o przedstawienie wysokiej Radzie: po pierwsze – rozliczenia środków przeznaczonych na tę współpracę tj. rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczalnia ścieków zlewni rzeki Bug Zachodni. Jakie kwoty były przeznaczone na poszczególne kraje? Jakie cele, zadania lub inwestycje były zrealizowane w przeciągu tych lat, od chwili powołania tego programu do chwili obecnej? Jakie kwoty zrealizowano na każde zadanie lub inwestycje? To jest zarządzenie Pana Burmistrza Nr 15/13 z dnia luty 2013 r.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tutaj to Pan radny Mironczuk, że tak powiem, mnie zaskoczył, bo nie wiem, co powiedzieć, bo tak, Pan radny w poprzedniej kadencji radnym nie był, jak dobrze pamiętam, tak, projekt realizacja jednego projektu i drugiego ma już swoją długą historię. Ja tylko przypomnę że jeżeli chodzi o projekt ten inwestycyjny dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków, łączna wartość tego projektu to jest ponad 4 000 000 euro, bo taka była maksymalna wartość projektu, jakie mogliśmy aplikować. Jeżeli chodzi o wartość realizacji po każdej, po jednej i po drugiej strony granicy, to w wypadku tego projektu wartość inwestycji po stronie białoruskiej była wyższa niż po stronie polskiej. Nie była to duża różnica, ale pewna różnica była. Ja jestem zwolennikiem przygotowywania i opracowywania takich projektów, które mniej więcej zakładają jednakową wartość wydatków inwestycji po jednej i po drugiej strony granicy i myślę, że jest to uczciwe. My z tych swoich oszczędności, które mieliśmy na modernizację oczyszczalni ścieków naszej, przypomnę tylko, że jeszcze zrobiliśmy burzówki na bardzo wielu ulicach w naszym mieście, dzięki temu wykonanie nawierzchni i na wszystkich ulicach na Fabryka Chemiczna i dzisiaj ta realizowana ulica Zajęcza właśnie jest możliwa dzięki realizacji tego programu, ponieważ burzówka jest kosztem niekwalifikowanym, jeżeli chodzi o Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.Drugi projekt związany tutaj z naszym parkiem miejskim, zadaszeniem amfiteatru i opracowaniem koncepcji zagospodarowania naszego parku w przyszłości, mam nadzieję, że kiedyś tą koncepcję zrealizujemy, natomiast po drugiej stronie pewne działania zachowawcze, zabezpieczające i ścieżki w Parku Potockich w Wysokim Litewskim też został zakończony i rozliczony, tam dokładnych kwot nie pamiętam, ale w wypadku tym akurat wartość inwestycji, wartość projektu po naszej stronie była trochę wyższa niż wartość prac po stronie białoruskiej. Tyle, co ja mogę Panu powiedzieć, bo jeżeli chodzi o inne, to proszę mi wierzyć, naprawdę tam dokumentacji, kontroli jest bardzo dużo. Ten projekt, tak jak każdy projekt transgraniczny, podlega no specjalnym formom nadzoru i realizacji i po jednej, i po drugiej stronie. No nasze problemy, no problemy, nie powiem, że problemy, tylko obowiązki związane z realizacją projektów transgranicznych, są szczególne, dlatego że jako partner wiodący odpowiadamy za realizację projektu po jednej i po drugiej stronie granicy. I zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że na to, co się dzieje u nas, co robimy sami, to my mamy wpływ i decydujemy o tym, natomiast na to, co się dzieje po drugiej stronie granicy, możemy tylko jechać, patrzeć się, monitorować i pytać. I, Panie radny, w tej chwili też jest kontrola, końcowa taka kontrola władzy wdrażającej w Warszawie, dotycząca tych dwóch projektów. I ja Pana zapewniam, że jest to bardzo solidna i bardzo drobiazgowa kontrola, i każda złotówka, każde euro w tym wypadku, jest tam dobrze sprawdzone. Jeżeli mogę jakąkolwiek odpowiedź Panu, załóżmy, udzielić pisemną, to ogólną odpowiedź dotyczącą szczegółowych wartości projektu zrealizowanej po jednej i po drugiej stronie granicy. Oprócz tego, że z naszej strony to gmina miejska Hajnówka była inwestorem ze strony białoruskiej Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu i ich tak zwane ŻKH Przedsiębiorstwo Komunalne, partnerami tego projektu był Instytut Poleski w Brześciu i Politechnika Białostocka z naszej strony, dlatego że tutaj warunkiem przyznania też tych środków finansowych są pewne wnioski i wyniki wynikające z tego a skutek miał być taki, że rzeka Leśna Prawa będzie czyściejsza u nas, rzeka Leśna Prawa będzie czyściejsza po stronie białoruskiej i w związku z tym czyściejsza woda z Białorusi wpłynie do Bugu i proszę mi wierzyć, to jest monitorowane i kontrolowane. A wszelkie pieniądze były wydawane zgodnie z zasadami księgowości i tak dalej. Drugi projekt związany tutaj z naszym parkiem miejskim, zadaszeniem amfiteatru i opracowaniem koncepcji zagospodarowania naszego parku w przyszłości, mam nadzieję, że kiedyś tą koncepcję zrealizujemy, natomiast po drugiej stronie pewne działania zachowawcze, zabezpieczające i ścieżki w Parku Potockich w Wysokim Litewskim też został zakończony i rozliczony, tam dokładnych kwot nie pamiętam, ale w wypadku tym akurat wartość inwestycji, wartość projektu po naszej stronie była trochę wyższa niż wartość prac po stronie białoruskiej. Tyle, co ja mogę Panu powiedzieć, bo jeżeli chodzi o inne, to proszę mi wierzyć, naprawdę tam dokumentacji, kontroli jest bardzo dużo. Ten projekt, tak jak każdy projekt transgraniczny, podlega no specjalnym formom nadzoru i realizacji i po jednej, i po drugiej stronie. No nasze problemy, no problemy, nie powiem, że problemy, tylko obowiązki związane z realizacją projektów transgranicznych, są szczególne, dlatego że jako partner wiodący odpowiadamy za realizację projektu po jednej i po drugiej stronie granicy. I zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że na to, co się dzieje u nas, co robimy sami, to my mamy wpływ i decydujemy o tym, natomiast na to, co się dzieje po drugiej stronie granicy, możemy tylko jechać, patrzeć się, monitorować i pytać. I, Panie radny, w tej chwili też jest kontrola, końcowa taka kontrola władzy wdrażającej w Warszawie, dotycząca tych dwóch projektów. I ja Pana zapewniam, że jest to bardzo solidna i bardzo drobiazgowa kontrola, i każda złotówka, każde euro w tym wypadku, jest tam dobrze sprawdzone. Jeżeli mogę jakąkolwiek odpowiedź Panu, załóżmy, udzielić pisemną, to ogólną odpowiedź dotyczącą szczegółowych wartości projektu zrealizowanej po jednej i po drugiej stronie granicy. Oprócz tego, że z naszej strony to gmina miejska Hajnówka była inwestorem ze strony białoruskiej Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu i ich tak zwane ŻKH Przedsiębiorstwo Komunalne, partnerami tego projektu był Instytut Poleski w Brześciu i Politechnika Białostocka z naszej strony, dlatego że tutaj warunkiem przyznania też tych środków finansowych są pewne wnioski i wyniki wynikające z tego a skutek miał być taki, że rzeka Leśna Prawa będzie czyściejsza u nas, rzeka Leśna Prawa będzie czyściejsza po stronie białoruskiej i w związku z tym czyściejsza woda z Białorusi wpłynie do Bugu i proszę mi wierzyć, to jest monitorowane i kontrolowane. A wszelkie pieniądze były wydawane zgodnie z zasadami księgowości i tak dalej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 6

 

Nr 7. Dot. rozliczenia środków europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Proszę o przedstawienie rozliczenia środków przeznaczonych na realizację projektu zatytułowanego „ Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko- białoruskiego. Jakie kwoty były przeznaczone na te kraje? Jaki cel zadania lub inwestycje były zrealizowane w przeciągu tych lat, od chwili powołania tego programu do chwili obecnej? Jakie kwoty wydano na poszczególne zrealizowane zadania lub inwestycje? Zarządzenie Burmistrza Miasta Hajnówka Nr 41/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. Często słyszymy od Pana, że będą realizowane z tych funduszy lecz my nie mamy wiadomości: jakie to są fundusze, jakie będą zrealizowane inwestycje, co nam pozostało i co jeszcze z tego będziemy robić? Jakby Pan Burmistrz odniósł się do tego i przesłał nam na e-maila.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 6

 

Barbara Laszkiewicz – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 8. Zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Celnej o naprawienie nawierzchni asfaltowej ze względu na duże ubytki w asfalcie oraz podsypanie i wyrównanie pobocza przy tej ulicy. Chciałam podkreślić, że ulica Celna jest ulicą dość wąską i niebezpieczną. Piesi nie mają chodnika ani wyznaczonego pasa jezdni, po którym mogliby się bezpiecznie poruszać. Rowerzyści nie mają możliwości zjechania na pobocze, które jest wybite i zniszczone, i niższe od poziomu jezdni a kierowcy mają trudności z mijaniem samochodów ze względu na wysoką, po prostu na wąską jezdnię. Poruszanie się tą drogą jest niebezpieczne, zwłaszcza dzieciom, które muszą ten odcinek drogi pokonać, idąc do szkoły pieszo lub jadąc rowerem. Po ulicy jeździ duża ilość pojazdów, korzystają z niej rowerzyści, biegacze, osoby uprawniające nordic walking. W związku z powyższym wymaga ona naprawy nawierzchni, jak i pobocza. Chciałam nadmienić, że w najgorszym stanie jest ta pierwsza część ulicy Celnej, druga do tej pory była pod opieką nadleśnictwa i z tego, co mi wiadomo, została ona przekazana w całości starostwu bądź miastu, tego dokładnie nie wiem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 11

 

Nr 9. Mam jeszcze drugą prośbę od mieszkańców – umiejscowienie znaku nazwy Celnej na końcu tej ulicy, o co mi chodzi, koniec ulicy Celnej dochodzi do szlaku rowerowego. Turyści jadący z Krynoczki, Bud, Teremisek zjeżdżający, dojeżdżający do tej ulicy Celnej nie wiedzą, gdzie się znajdują, gdyż nie ma tam ani nazwy miejscowości, ani nazwy ulicy. Dochodzą do pierwszego napotkanego domu, jakim jest Nadleśnictwo Hajnówka Leśniczówka Krynoczka i pytają, w jakiej miejscowości się znajdują. Gdzie oni dojechali? Wiec uważam, że byłoby to zasadne umiejscowienie i nazwy ulicy, i nazwy miejscowości.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tudzież też był wniosek dotyczący oznakowania jak najbardziej zasadny i z oznakowaniem to nie będziemy czekać, Pani Halino, proszę zapisać i postaramy się to zrobić jak najszybciej.

 

Nr 10. Kolejna moja prośba dotyczy wymiany chodnika, to jest nieduży kawałek około 50 metrów, to jest zakręt od Liceum Marii Curie-Skłodowskiej w stronę KRUS-u. Tam jest niewielki odcinek, ale jest, po prostu, ten chodnik w bardzo opłakanym stanie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chodnik od Skłodowskiej do KRUS-u będzie zrobiony w tym roku. Tutaj będziemy mieli pewne oszczędności. Jeżeli chodzi o ulicę Armii Krajowej, tam są bardzo dobre płytki wcześniej były położone to będzie nowa zrobiona ulica a te płytki nadają się na ten kawałek, także zrobimy go.

 

Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. Ja się bardzo cieszę, że Pani radna zaczepiła temat ulicy Celnej, o którym będę kontynuował, bo rzeczywiście jest bardzo źle. Również byłem proszony telefonicznie, miałem wiele telefonów odnośnie tych dziur. Panie Burmistrzu ja bym prosił na piśmie przyszykować odpowiedź: ile od dnia 2010 r. kosztowało miasto łatanie dziur na tej ulicy z podziałem na roboczogodziny, materiały i to kwartalnie tak do 2016 roku. Bardzo słusznie Pani radna to zauważyła, zresztą Pan Wiceburmistrz również; rok temu zauważył, że ta droga jest wąska, że jest niebezpieczna, że mieszkańcy nie mają jak chodzić, tak, bo nie mają chodnika itd. Wszyscy byliśmy zgodni do tego, a ja Państwu powiem tak: dnia 10 maja prosiłem pracownika referatu ochrony środowiska, po telefonicznych prośbach mieszkańców, aby przejechał się ze mną na ulicę Celną. Pokazałem dziury, które zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców. Przejechaliśmy się i pokazałem to, co przedstawiają zdjęcia, które zaraz pokażę, i czekałem do dzisiaj, nikt tematu nie ruszył. Przypomnę tylko, że mieszkańcy tego osiedla nie mają chodnika, było to już mówione. Dziury są straszne. Proszę, Panie Burmistrzu, o przyszykowanie odpowiedzi: co stało na przeszkodzie zabezpieczyć w szczególności te dziury, które zagrażają życiu i zdrowiu? Drodzy Państwo, tak to wygląda, ta droga. Tu już nie ma co poprawiać, tu trzeba, Panie Burmistrzu, pochylić się nad projektem tej drogi całościowej łącznie z chodnikiem. Proszę zobaczyć, tak wyglądają te zdjęcia. Mnie zastanawia, dlaczego pracownik referatu, o którym do niedawna miałem dobre zdanie, nie zareagował. To są takie dziury, tak, wyrwy. Panie Burmistrzu, przedstawiam to, bo pewnie Pan rzadko tam uczęszcza, może Pan nie wie. I to są dziury które zagrażają, dzieci chodzą, tak jak Pani radna tu zauważyła, poboczem tak. Tu jest takie zdjęcie: tu jest kołek na poboczu, bo mieszkańcy po prośbach już nie radzą sobie, żeby nikt tam nogi nie złamał, przypomnę również, osoby niewidome znajdują się na Celnej. I to jest tak zbliżenie, na które w ogóle nie zareagował urzędnik. Nie wiem, dlaczego. Panie Burmistrzu, proszę spojrzeć. Ja oczekuję rzeczowej odpowiedzi, dlaczego to nie zostało zrobione, bo moim zdaniem noga dziecka wchodzi tutaj a ta dziura się powiększa.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o ulicę Celną, Panie Borkowski, ja Panu nie powiem, ile my wydaliśmy pieniędzy w poprzednich latach z prostej przyczyny. Gmina miejska Hajnówka nie była właścicielem tej ulicy. Właścicielem tej ulicy dopiero została w tamtym roku i to dopiero po bardzo, bardzo wielu wielu latach. Tak? Ja mówię o tym odcinku tam już koło samego osiedla, ale zgadam się z Panem, że ubytki trzeba ponaprawiać, tam, gdzie częściowo pobocza zostało poprawione. My będziemy starali się przygotować dokumentację kompleksową. Dlaczego? Dlatego że no jest jakaś szansa na dofinansowanie na realizacji, modernizacji tej ulicy z Funduszu Leśnego. I powiem szczerze, my już w tym roku pewien wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów składaliśmy, ale z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że jest deklaracja dyrektora generalnego, że w projekcie z Funduszu Leśnego na ten rok zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na pole kempingowe tam w tej okolicy i na dokumentację techniczną na ten tak zwany Leśny Kopernik, o którym już wcześniej wspominałem. Także no to przy projekcie budżetu na przyszły rok będziemy się zastanawiać nad dokumentacją na ulicę Celną.

 

Nr 12. Na prośbę mieszkańców osiedla Paszki proszę o rozważenie możliwości zamontowania przed skrzyżowaniem ulicy Prostej z Odległą spowalniacza lub lustra Z powodu wyremontowania ulicy Prostej dochodzi na niej do przekraczania prędkości i mieszkańcy z ulicy Odległej mają problem z włączeniem się do ruchu z ulicą Prostą (chodzi o skrzyżowanie Prosta – Długa).

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o ulicę Prostą, no myślę, że tam znak uprzedzający o tym „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” na pewno jest. Ja się zgodzę z Panem, że teraz, jak jest ulica Prosta taka, jaka jest, no to wszyscy jeżdżą szybciej, no. Zobaczymy. Jeżeli będzie... Proszę? Ale Długa idzie do Prostej, z Długiej się wjeżdża na Prostą i teraz jak ludzie szybciej jeżdżą, to może być problem. No zobaczymy, jeżeli będzie taka potrzeba, to ten próg można zwalniający postawić, tylko ja mówię, no jedni mówią stawiać, drudzy mówią nie stawiać, nie?... My to przeanalizujemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 12

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 12a

 

Nr 13. Proszę również w imieniu mieszkańców o zamontowanie ławeczki na przystanku przy ulicy 3 Maja. Również do referatu ochrony środowiska zgłaszałem, ale to jakoś tam nie dociera. Przy ulicy 3 Maja na wylocie do Białowieży po stronie kościoła, naprzeciwko Biedronki stoi taki przystanek. Osoby starsze prosiły mnie, abym interweniował w tej sprawie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ławki na ulicy Piłsudskiego. Takie ławeczki nie tylko na ulicy Piłsudskiego są potrzebne. My już te ławeczki zamówiliśmy, także moja prośba do wszystkich z Państwa, ale nie tylko, do widzów, jeżeli widzicie gdzieś sens i potrzebę ustawienia takich dodatkowych ławeczek, to proszę o informację.

 

Nr 14. Panie Burmistrzu, proszę również o poprawę chodnika wzdłuż ulicy Rakowieckiego od ulicy Kolejki Leśne do pierwszego mostku, jest strasznie. Te płytki po prostu sobie tańczą, krawężniki leżą. Referat ochrony środowiska wozi pracowników interwencyjnych i nie zauważa. Jeszcze w sumie nic się nie stało, prawda. Ja wiem, że zaraz Pan będzie tłumaczył, że teren jest pobagienny i ma do tego prawo, żeby się rozjeżdżał, ale tak być nie powinno. Jak jestem już przy ulicy Rakowieckiego przy okazji chcę wspomnieć o kładącej się barierce ochronnej na rogu Rakowieckiego i Żabia Górka. Są tam żółte barierki zabezpieczające, które się kładą, tak jak kładą się krawężniki. Był tam wypadek na Rakowieckiego, samochód tam zjechał, krawężniki ściął, dwa miesiące temu i tych krawężników dalej nie ma. Nikt nie interweniuje.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Rakowieckiego, te barierki były poprawiane, ale znamy wszyscy to miejsce, także barierki poprawimy i ubytki czy poprawienie obrzeży na chodnikach również zrobimy.

 

Nr 15. Kolejna rzecz, Panie Burmistrzu: telefony mieszkańców, 2 Maja – święto wielkanocne wyznawców prawosławia i zniesmaczeni mieszkańcy, od których miałem telefony: dlaczego pracownicy interwencyjni pracują, zamiatają ulicę, jeżdżą ciągnikami. Osobiście też jestem zniesmaczony, bo ludzie idą do cerkwi, jest święto, Urząd Miasta nie pracuje i tak proszono mnie, abym zapytał, czym było to spowodowane, że Pan wysłał ludzi na ulice w tak uroczysty dzień.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja zapewniam Pana, że 2 maja nie było jakiegoś świadomego, celowego wysyłania ludzi do pracy. Wprost przeciwnie, wprost przeciwnie, to było załóżmy kilka osób, które zgodziły się na to tylko i wyłącznie po to, żeby no te widoczne śmieci, które zawsze się pojawiają, zebrać, żeby no na 3 maja z kolei ich nie było. Proszę tutaj jakiegoś drugiego podtekstu nie szukać.

 

Nr 16. Skoro miałem kontynuować, to będę, Panie Przewodniczący. Miałem to poruszyć na komisjach, no ale nie miałem okazji, tak, nie było ani Dyrektora ZGM-u, ani Pana Dyrektora Parku Wodnego, więc poruszę to na sesji. Chciałbym taką rzecz poruszyć, Panie Burmistrzu, prosząc Pana o interwencję, bo Pan Dyrektor Parku Wodnego sobie, jak widzę, nie radzi. Otóż w marcu doszło do pewnego incydentu na basenie, mianowicie Pani na kasie wpuściła kompletnie pijanych osobników do obiektu. Zamieszanie się zrobiło wśród osób korzystających, bo było wiadomo, osoby pijane nie zachowują się normalnie. Ludzie byli zniesmaczeni. Na całe szczęście i tu pochwała dla ratowników, zareagowali jak trzeba, i delikwentów usunięto. Tylko dlaczego oni tam weszli? Ja słyszałem tłumaczenia, że pili w szatni. Nieprawda, bo ja ich widziałem na parkingu. Na drugi dzień poszedłem, Panie Burmistrzu, do Pana Dyrektora zwrócić uwagę. Pan Dyrektor powiedział, że zajmie się tematem. Mija miesiąc i wchodzę na basen, i nie wierzę, stoi grupka ludzi pijanych, i co o dziwo wchodzą na basen. Ta sama Pani wpuszcza tych ludzi. Podchodzę do kasy i się pytam: dlaczego? Dlaczego ci panowie weszli, oni byli nawaleni, mało tego bardzo brzydko pachniali. Panie z personelu biegały z odświeżaczami powietrza. Nie wiem, dlaczego dochodzi do takich, przecież mamy turystów, ja osobiście wyszedłem w tym dniu. Nie dałem rady. Wyszedłem, bo byłem z dzieckiem. Smród był niemiłosierny. Proszę, Panie Burmistrzu, o interwencję w tej sprawie, bo źle się dzieje w tym obiekcie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o pijanych w Parku Wodnym, w pełni podzielam Pana pogląd, to absolutnie nie powinno mieć miejsca ani razu, nigdy. Ja porozmawiam z Panem Dyrektorem i zwrócę na to uwagę, no bo przecież wszystkim zależy nam na to, żeby osoby się dobrze czuły w Parku i przede wszystkim czuły się bezpiecznie, wiadomo, nieważne gdzie w parku czy na ulicy, jeżeli są osoby w stanie po użyciu alkoholu, nikt nie może czuć się wtedy bezpiecznie.

 

Nr 17. Kolejny temat z basenem: oszczędności. Dostali Państwo odpis na wniosek, który pisałem jakiś czas temu: jakie działania zostały podjęte przez Pana Dyrektora na przełomie czterech lat, aby obniżyć koszty utrzymania obiektu? Głupio mi mówić, ponieważ adresata nie ma, podobnie jak Dyrektora ZGM, ale jestem po prostu zmuszony, bo tu nie ma jak tego skontrować albo by ktoś w tym temacie się wypowiedział, może Pan Burmistrz zająć stanowisko. Dlaczego napisałem ten wniosek, otóż pod koniec ubiegłego roku podzwoniłem po różnych parkach wodnych w Hajnówce, aby dowiedzieć się jakie działania podejmują inni dyrektorzy, aby obniżyć koszta obiektów w Polsce. Jeden z dyrektorów był bardzo rzeczowy, mało tego, był pływakiem, więc jeździł na zawody, podpatrywał w różnych miejscach i podzielił się takimi fajnymi rzeczami, tak ze mną. Przekazałam ten numer Panu Dyrektorowi naszego basenu w grudniu po którejś tutaj sesji. Przekazałam ten numer z nadzieją, że z czegoś skorzysta. Wiecie Państwo co – w marcu zapytałem, czy skorzystał z czegoś? Nawet nie zadzwonił, nie był zainteresowany, stąd mój wniosek odnośnie tego, tak. Panie Burmistrzu, będę się jeszcze zatrzymywał przy oszczędnościach, tak. Przeczytam, chwilę mi to zajmie, bo dużo tego jest, albo jak Pan Przewodniczący pozwoli, to będę kontynuował, nie mam wszystko dobrze. Przeczytam swój wniosek tak, który napisałem właśnie: jakie działania zostały podjęte od początku 2012 do 2016 aby zmniejszyć koszta utrzymania miejskiej pływalni wraz z wynikami finansowymi,jakie osiągnięto po przeprowadzeniu tych działań? Jakie plany na najbliższe lata ma Park Wodny, aby zmniejszyć koszty utrzymania obiektu? Jakie wymierne korzyści w skali roku przyniosła zmiana taryfy za energię elektryczną z C21 na C22B? To był mój wniosek. Odpowiedź brzmi następująco, będę mówił szybko bo jest tego jeszcze dużo: W okresie od stycznia 2012 do marca 2016 w celu optymalizacji kosztów obiektu podjęto następujące działania, to odpisuje mi pan dyrektor, zresztą Państwo to dostali. Punkt pierwszy uszczelnienie okapu w dachu, wokół dachu spadzistego, co wpłynęło znacząco na obniżenie kosztów ogrzewania. Ja tego punktu, powiem szczerze, nie rozumiem. Niedawno skończyła się gwarancja a my uszczelniamy dach i do tego punktu brakuje mi wyliczeń, jakie osiągnięto oszczędności z tego tytułu. Punkt trzeci zlikwidowanie przecieku dachu płaskiego. Czy to są oszczędności, czy to są działania jakieś podjęte przez Dyrektora, żeby obniżyć koszty utrzymania obiektu, czy to są usterki? Zastosowanie w silnikach pomp obiegowych oraz atrakcji wodnych przemienników częstotliwości, co dało możliwość sterowania mocą tych pomp a tym samym znacznie ograniczyło zużycie energii. Drodzy Państwo, ja może tak szerzej do tego punktu. Co to są atrakcje wodne i te przemienniki? Przemienniki to są takie falowniki, które raz działa urządzenie mocno, raz słabiutko. Do atrakcji wodnych należy ławeczka do masażu wodnego, kula wodna, sztuczna rzeka, gejzer podwodny, jacuzzi. Pan dyrektor oszczędza na przyjemnościach, na atrakcjach, na relaksie, na komforcie osób, które wykupują bilet, no bo jeżeli to jacuzzi czy ławeczka z masażem nie pracuje jak należy, tylko się bździ, że tak powiem kolokwialnie, no to Pan Dyrektor oszczędza na mieszkańcach. To ja z tego tytułu proponuję, żeby Pan Dyrektor zmniejszył koszta, bo mieszkańcy nie korzystają z tych sprzętów tak jak należy, tak. Obawiam się jeszcze przy tym punkcie, że wpadnie do głowy Panu Dyrektorowi, że woda jest za ciepła, skoro oszczędza w ten sposób i obniży w ten sposób koszta, będzie mniej, niższa temperatura, tak. Zmiana energii elektrycznej dała 7,5 tys. zł w tym roku. Zastanawia mnie, dlaczego to dopiero teraz. Ja z tym chodziłem w marcu do Pana Dyrektora, monitorowałem to na stronach, dlaczego dopiero teraz to zostało zmienione? Pieniądze przez palce przeciekają. Nie wiem, Pan Dyrektor czuje się zbyt swobodnie, skoro prosi o 41 tys. dotacji, nie pokazując się ani na komisjach, ani tym bardziej na sesji, żeby nam tu cokolwiek naświetlić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oszczędności w Parku Wodnym. Myślę, że Pan Dyrektor Chilimoniuk przedstawił Panu te informacje, które mógł przedstawić. I czy oszczędności są większe możliwe? Zawsze możliwości są, bo i możliwości techniczne się zmieniają, wymaga to pewnie różnych nakładów. Nie zgodzę się z Panem, że z kolei jakaś regulacja natężenia elektrycznego wpływa negatywnie na oferowane usługi. Nie. Bo jeżeli Państwo spojrzycie na oświetlenie LED-owe w mieście, czy ono gorzej świeci? Nie. A ja Pana zapewniam że zużycie energii elektrycznej w tym oświetleniu jest o wiele mniejsze. Nie jest też taka prosta sprawa przewidzenia kosztów energii. My w tej chwili jako Związek Gmin Puszczy Białowieskiej przygotowujemy się do nowego przetargu na zakup energii elektrycznej na kolejne lata od stycznia przyszłego roku i zdecydowana większość samorządów zadeklarowała już udział w tej dużej grupie zakupowej, będzie tam chyba ze 26 samorządów i to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo nikt z nas nie potrafi dzisiaj przewidzieć, w jakim momencie zakupimy energię, dlatego że cena energii się zmienia. Może być tak, że podejmiemy decyzję o przetargu dzisiaj i ta cena będzie bardzo korzystna, ale równie dobrze za 2 czy 3 miesiące ta cena może być mniej korzystna. Dlatego szukamy takiej formuły i takiego rozwiązania, żeby te ryzyko było jak najmniejsze, bo nigdy nie trafimy na dołek, nigdy nie trafimy na górę. Gdybym ja miał takie talenty przewidywania, to ja Pana zapewniam, że ja bym tutaj nie stał, tak, bo wszyscy wiemy, co to znaczy, jakaś intuicja albo talent do tego, kiedy coś kupować, nie, czy akcje, czy waluty i tak dalej. Niemniej tutaj my jako związek gmin do takiego przetargu przystępujemy i bardzo możliwe, że na przyszłość i Park Wodny, i inne nasze jednostki no będą razem, że tak powiem, na takich samych warunkach zakupywały energię elektryczną. Ja nie potrafię Panu powiedzieć dzisiaj, jak to będzie, bo tak naprawdę po przetargu, po jakiejś analizie, po roku czasu będziemy mogli dopiero to ocenić.

 

Nr 18. Kolejny temat. Miałem kontynuować, to kontynuuję. Szanowna Rado, wrócę do ZGM-u i do skargi, którą napisałem jako mieszkaniec w 2013 roku. Zajmę dłuższą chwilę przy tym punkcie. Szkoda, że Pana Dyrektora nie ma. Jak Pan Dyrektor słucha mieszkańców i jak się dostosowuje do wniosków z Komisji Rewizyjnej, które w 2014 r. zostały przedstawione, bo temat dotyczy budynku i remontu termomodernizacji przy ul. Armii Krajowej 42. Skarga była w 2014 roku. Proszę tylko Radę Miasta, jak i mieszkańców o zwrócenie uwagi na daty, bo to jest znaczące, daty usterek. Nadmienię, że skarga, którą złożyłem była bezzasadna, chodziło też o opieszałość. Wykaz usterek: dnia 20 listopada 2014 przeczytam – przebarwienie elewacji na ścianie budynku od strony Armii Krajowej, umocowanie progu drzwi wejściowych, zacieki wody opadowej. Panie Burmistrzu, nie będę wszystkiego czytał, powiem tak, 2013 rok w grudniu te same usterki się powielają, 2014 1 styczeń, 3 styczeń powielają się, potem 18 maja, do tego zaraz wrócę, 2015 te same usterki. Panu Dyrektorowi, wczoraj została domalowana ściana, przebarwienie elewacji na ścianie budynku ze strony Armii Krajowej. Przypomnę, 20 listopad 2013 r., domalowana wczoraj, trzy miesiące, trzydzieści miesięcy, przepraszam bardzo, to jest około 900 dni na domalowanie jednej ściany. Chodzenie, proszenie, skargowa zasada. W dniu 18 maj, załatwiłbym to na komisji, ale nie miałem okazji, 2015 roku napisałem pismo, w jakim terminie zostaną usunięte usterki po remoncie budynku przy ul. Armii Krajowej 42. Nadmieniłem również, że przekazywałem swoje uwagi wraz ze zdjęciami na zebraniu wspólnot dnia 25 marca 2015 r. Odpowiedź Pana Dyrektora była następująca, że ZGM wraz z inspektorem sprawdzał komisyjnie dach przy ulicy Armii Krajowej 42, i tutaj warte uwagi, kilkakrotnie w odstępach czasowych i różnych stanach pogodowych, w okresie słonecznym, w czasie deszczu, po dużych deszczach i nie było nawet śladu skraplania. Drodzy Państwo, poprosiłem o protokół z tego rzekomo sprawdzania – data protokołu 26 maj 2015 r., 28 maj 2015. Kilkakrotnie w różnych odstępach czasowych i stanach pogodowych, w ciągu dwóch dni. Nie wiem, jak to nazwać. Czy Pan Dyrektor myśli, że ktoś jest taki, nie będę kończył. Dnia 11 stycznia 2016 r. piszę kolejny wniosek do Pana Dyrektora, dach cieknie, do Pana Dyrektora w sprawie usterek, które rzekomo nie występują, a ja się czepiam, po termomodernizacji. Pan Dyrektor raczy zorganizować przegląd budynków po okresie gwarancyjnym. Spotkanie odbywa się dnia 18 stycznia i już tego dnia wszystkie usterki wychodzą. Wychodzą przebarwienia, wychodzą skropliny, wychodzą drzwi, które do dzisiaj nie działają. 2013 rok 20 listopad, dzisiaj mamy 2016 25 maj. Nie wiem, jak to nazwać. W skardze, którą pisałem, pisałem również opieszałości. Oprócz tego nie liczę wielokrotnego słownego upominania na zebraniach wspólnot i zwykłych wizyt, że jest źle, że usterki trzeba polikwidować, bo dach cieknie. Dnia 4 maja dostałem odpowiedź od Pana Dyrektora, że drzwi wejściowe zostały naprawione, ściana pomalowana – 4 maja. Wczoraj rusztowania stały, wczoraj usterka została usunięta, pomalowane. Pismo dostaję 4 maja, że wszystko w porządku a wczoraj stoi rusztowanie. Drzwi dalej nie działają. Nie będę wchodził w szczegóły, jak te drzwi były naprawiane, bo to pewnie nikogo nie interesuje, po prostu jest źle. Nikt nie informuje mieszkańców, kiedy i jakie usterki będą usuwane, naprawiane. A przypomnę Państwu, że mieszkańcy zaciągali kredyt, który spłacają za źle wykonaną robotę i nikt się tym nie zajmuje. Pan Burmistrz kilka punktów wstecz bardzo chwalił Pana dyrektora. Nie wiem, za co, nie rozumiem. Być może nie ogarniam czegoś. Kolejny temat, Pan Dyrektor dostał wytyczne od projektanta. Pismo mam przy sobie, które nie będę pokazywał do kamery, bo to za długo zejdzie, od projektanta, co zrobić, aby zlikwidować zacieki, skropliny na dachu, że trzeba sześć, że trzeba zamontować sześć kominów wentylacyjnych na dachu. Co robi Pan Dyrektor? W kominie dziury wierci i to jest wentylacja. Pan Dyrektor jest mądrzejszy od projektanta. Czy to coś da? Podejrzewam, że nie. I wrócę do tej skargi. Przypomnę Państwu, że składałem skargę do Rady Miasta w 2013 roku na działalność Pana Dyrektora w sprawie źle przeprowadzonego remontu. Skarga dotyczyła między innymi opieszałości, którą to Rada Miasta uznała za bezzasadną większością głosów Ziemi Hajnowskiej. Więc ja się dzisiaj pytam, po tych dwóch latach, czy to nie była opieszałość? Jak to nazwiemy? Jak to Państwo nazwą, którzy wówczas podnieśli rękę, że skarga jest bezzasadna? Niedługo kończy się okres gwarancyjny i mieszkańcy będą musieli pokrywać koszta naprawy. Czy Pan Dyrektor w tym momencie nie działa na szkodę mieszkańców? Ja bardzo chętnie na dzisiaj zapoznałbym się opinią byłego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Ireneusza Kiendysia, który przypieczętował, że skarga była niezasadna. Co myśli na ten temat po przedstawionych dowodach? Pan Dyrektor swoją postawą nie zastosował się do żadnych wniosków wydanych przy rozpatrywaniu skargi Komisji Rewizyjnej. Przynajmniej do jednego, nie będę wszystkich czytał, żeby nie zabierać więcej czasu. Myślę że wystarczająco naświetliłem temat. Do głównego czyli, główny wniosek, który wtedy Komisja Rewizyjna wysnuła w stosunku do Pana Dyrektora, to taki: do skutecznego i sprawnego egzekwowania, usuwania usterek w okresie gwarancyjnym. Ja na tym skończę. Panie Burmistrzu, nie wiem, kto głos zabierze. Czy Pan będzie umiał odpowiedzieć na to, czy nie, ale może przy okazji jeszcze chciałbym zgłosić wniosek do Komisji Rewizyjnej, aby jeszcze raz przyjrzała się sprawie. Ja ze swej strony udostępnię wszystkie dokumenty, które posiadam aby sytuację wyjaśnić i zrobić wszystko, aby nie narażać mieszkańców na dodatkowe koszta w momencie, gdy wygaśnie gwarancja, bo to my jako mieszkańcy będziemy ponosić koszta. Nie będę mówił, ile pieniędzy mieszkańcy spłacają za coś, co nie działa jak należy, bo może któryś mieszkaniec sobie tego nie życzy, ale nie jest to mała kwota. Więc to jest mój wniosek i ja liczę na to, że Pan Ireneusz Kiendyś zabierze zdanie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Borkowski podnosi temat Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Trudno mi się do wszystkiego tutaj ustosunkować, nie ma Pana Dyrektora Łapińskiego, ponieważ ostatnio ma pogrzeb w rodzinie i myślę, że ta propozycja Pana Przewodniczącego, żeby do tematu wrócić w przyszłości, jest jak najbardziej zasadna. Będzie obecny Pan Dyrektor, ustosunkuje się do tego, ale jeszcze wcześniej ja też go poproszę o wyjaśnienia w tej sprawie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 18

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 18a

 

Nr 19. Byłem u Pana, Panie przewodniczący, w któryś wtorek i zgłosiłem, że brakuje mi odpisu na interpelację w sprawie pustostanów, złożyłem tą interpelacje 30 marca. Pan Burmistrz myślał, że na sesji w dwóch zdaniach mi odpowie. Powiedziałem, że nie całkowicie mi odpowiedział, punktów było cztery, brak odpowiedzi nadal, Panie Przewodniczący, dlaczego?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pustostany, Panie radny, ja odpowiadałem, wydawało mi się, że to starczy, ale jeżeli nie starczy, to przepraszam, damy Panu odpowiedź na piśmie. Wiem że chodzi Panu o ten budynek tutaj przy Armii Krajowej przy Hamechu. Jeszcze nie powiem dzisiaj, jakie będzie tego przeznaczenie, ale już pomysł na stosowne przeznaczenie mamy.

 

Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 20. Przede wszystkim chciałabym podziękować radnemu Kulikowi, że przyłączył się do wniosku mieszkańców Paszki. Sądzę, że posłuchają nas wszyscy radni pozostali i też się przyłączą. Warto. Bardzo się cieszę, że Pan również Borkowski chodzi po osiedlu Paszki i też dostrzega różne problemy. Ja co prawda nie dostrzegałam tej, skrzyżowania ulicy Prostej i Długiej, ale jeżeli ktoś mówił, to warto to przeanalizować. No w takim razie przed wakacjami w sumie dobrze, że ten wniosek pada o dokumentację na przebudowę ulicy Żytniej, Urodzajnej i Słonecznikowej. Myślę, że Pan Burmistrz przemyśli i we wrześniu, tworząc projekt budżetu na rok 2017, nie będzie już miał wątpliwości, co zrobić. Z tym, że chciałabym zwrócić tylko uwagę, że jest tam poważny problem na ulicy Słonecznikowej. Ulica Słonecznikowa w tej chwili jest 4-metrowa i ja będę gorąco protestować przeciwko temu, żeby robić projekty na ulice 4-metrowe, ponieważ to może skutkować dużymi nieporozumieniami w przyszłości, bo nie budujemy przecież ulicy na rok czy dwa, czy na dziesięć, a mamy tego typu osiedla na terenie miasta Hajnówki typu ulica Łosia, czy tam jeszcze inne na terenie wyborczym Pana Giermanowicza, tak? Takich ulic nie powinno być. Teraz mieszkańcy tam cierpią w tamtej okolicy. Wyprowadzają się z domów przy tych wąskich uliczkach, a posiadłości swoich nie mogą nikomu sprzedać, ponieważ nikt nie chce kupować mieszkania czy posesji przy takich wąskich ulicach. Ja sądzę, że nawet w tamtej okolicy trzeba by było w przyszłości zreorganizować tamten teren tak, żeby ten teren mógł być zrewitalizowany i otrzymać jakąś nową wizję w przyszłości. Myślę, że trzeba rozmawiać z mieszkańcami, może ktoś by sprzedał na rzecz budowy drogi albo ktoś inny odkupił tą posiadłość. Także jeszcze raz, Panie Burmistrzu, Słonecznikowa wymaga wielkiej uwagi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No to jest wniosek do budżetu, natomiast na temat Słonecznikowej nic Pani w tej chwili nie powiem, bo jeżeli to jest tak jedna z tych starych ulic, takie jakie są, no to będzie trudno zmienić, ale jeżeli jest to nowa ulica, nie wiem, dlaczego jest tylko 4 metry, ja to sprawdzę i zobaczymy... Nie no, na nowych ulicach nie projektujemy mniej jak 5 metrów. Węższe ulice są tylko te stare no, gdzie w zasadzie od płotu do płotu jest 3,8 – 4 metry.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 20

 

Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 21. Chodzi mi o ulicę Kochanowskiego, Mickiewicza i Tuwima. Dobrze tu Pani Przewodnicząca powiedziała, że takich ulic nie powinno być w XXI wieku, ale są i funkcjonują. Wiem, że są plany związane ze zrobieniem dokumentacji na te ulice i jeżeli w tym roku dokumentacja techniczna będzie. Mam nadzieję i powinno tak być, że w roku 17 rozpocznie się tam inwestycja.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Tomaszuk, temat Kochanowskiego i Tuwima. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. Już wszystkie uzgodnienia związane z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich zostały zakończone, bo chodziło tam o włączenie, tam znacie tamtą część miasta, to skrzyżowanie jest bardzo nietypowe. Propozycja ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich były różne. Także szczegóły uzgodniliśmy i w tym roku ta dokumentacja będzie gotowa, myślę że pozwolenie na budowę uzyskamy, no z tym, że tak naprawdę zabieganie o środki finansowe, Panie radny, będzie możliwe dopiero ze schetynówki w przyszłym 2017 roku jeżeli chodzi o składanie wniosku, także realizacja w 2018.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 21

 

Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 22. W imieniu mieszkańców Hajnówki, emerytów, rencistów zwracam się z prośbą o wstawienie ławek na ulicy Dowgirda. Osoby, właśnie te starsze, one spacerują i mówią, że ulica jest zrobiona a nie ma gdzie odpocząć, więc przydałoby się tam wstawić parę ławek.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ławki na ulicy Piłsudskiego. Takie ławeczki nie tylko na ulicy Piłsudskiego są potrzebne. My już te ławeczki zamówiliśmy, także moja prośba do wszystkich z Państwa, ale nie tylko, do widzów, jeżeli widzicie gdzieś sens i potrzebę ustawienia takich dodatkowych ławeczek, to proszę o informację.

 

Nr 23. Wnioskuję o przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Piłsudskiego, to znaczy od ulicy Armii Krajowej w stronę ulicy Aleksego Zina, po lewej stronie, jadąc od Kleszczel, chodnik jest szeroki, być może dałoby się to przedłużyć, wtedy mielibyśmy odcinek od ulicy Handlowej, od tego zakrętu na Piłsudskiego aż do Zina ścieżkę rowerową i można byłoby przekierować ruch rowerowy turystów na ścieżkę, z uwagi na to, że kierowcy mówią że jest wykonana ścieżka a rowerzyści jeżdżą po jezdni i stwarzają niebezpieczną sytuację. Dobrze, że się znalazło u nas na 2016 rok opracowanie projektu tras rowerowych na terenie miasta Hajnówki. W związku z tym proszę, Panie Burmistrzu, o przyspieszyć prace nad koncepcją tych prac w związku z tym, że wykonanie tego projektu a potem również tych tras umożliwi mieszkańcom swobodne poruszanie się po mieście. Tym bardziej, że teraz coraz więcej jest tych stłuczek, kolizji rowerzystów z autami.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Puch podnosi temat ścieżki rowerowej przy Armii Krajowej, również wspomniał o koncepcji utworzenia tych ścieżek rowerowych w skali całego miasta. No taką koncepcję chcemy zrobić, ale w pełni podzielam tutaj pogląd Pana radnego, że właśnie na tym odcinku zapewne można będzie zrobić ścieżkę rowerową, bo chodnik jest dosyć szeroki, wprawdzie żeby spełniał standardy i chodnika, i ścieżki, będzie go trzeba jeszcze troszkę poszerzyć, ale technicznie i fizycznie jest to możliwe w tamtym miejscu. Także porozmawiamy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i myślę, że całkiem realny jest termin realizacji tego w przyszłym roku.

 

Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 24. Prosiłbym o interwencję w sprawie wiszących konarów nad trasą Hajnówka – Kleszczele. Tam zaraz za Hajnówką jest, są drzewa które są pochylone w stronę jezdni i całe konary zwisają w stronę jezdni. Ja zauważyłam trzy takie drzewa, ale tam w środku są na pewno więcej. Proszę dokładniej się przyjrzeć. Myślę, że to za to odpowiada nadleśnictwo i oczywiście zarządca dróg wojewódzkich. Myślę, że te dwie instytucje powinny o tym wiedzieć, bo tragedie się zdarzają, jak wiemy. Niedawno koło Bielska i w razie wichury jeżeli ciąg samochodów jest duży, że może dość do tragedii. Po lewej stronie od strony ścieżki rowerowej takie prace już, zauważyłem, zostały już poczynione. Czyli część drzew suszu została już usunięta, po prostu ścięta, natomiast ta strona wschodnia jest zaniedbana. Także proszę tutaj Burmistrza o interwencję do odpowiednich służb.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Konary nad ścieżką i drogą. Skierujemy tutaj wniosek i do Lasów Państwowych, i do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 25. W związku z tym, że zaczął się dzisiaj taki mini koncert życzeń dotyczący ulic, przypomnę, że są takie ulice, Pani radna, w mieście, które mają po sześćdziesiąt lat. Dokumentacja jest zrobiona, wymiana gruntu także i ulica od paru lat nie wyasfaltowana a pomimo tego, że wszystkie te czynniki zostały zrobione. Mam tutaj na myśli ulicę Żeromskiego. Taka ciekawostka, kiedyś przy tej ulicy miało być zlokalizowane lotnisko hajnowskie, tak było, przed wojną.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Łabędzki, bo jak jestem przy drogach, mówię o drodze ulicy Żeromskiego. Tak jak już wcześniej wspomniałem, przewiduję, że do projektu budżetu na 2017 rok realizacja nawierzchni bitumicznej na ulicy Żeromskiego będzie tutaj Wysokiej Radzie przedstawiona do realizacji.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 25

 

Nr 26. Panie Burmistrzu, proszę o informację na temat spotkania w Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie lokali socjalnych. My mamy w tej chwili na utrzymaniu przynajmniej dwie rodziny w Spółdzielni Mieszkaniowej. To są rodziny miejskie, powinny przebywać w lokalu socjalnym. Jest to lokal położony przy Armii Krajowej naprzeciwko Komendy Policji, ale tam w tej, chwili oprócz tych mieszkańców, o których wiemy, także często przebywają osoby zupełnie z tym miejscem nie związane w żaden sposób ani umową, ani meldunkiem. Myślę, że trzeba by szybko znaleźć dla tych dwóch rodzin, legalnie przebywających, mieszkanie socjalne, wtedy Spółdzielnia będzie mogła w tym lokalu prowadzić chociażby działalność gospodarczą.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Lokale socjalne, wiem że tych lokali jest za mało. W tej chwili Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie przygotowywał dokumentacje techniczne na kilka kolejnych lokali socjalnych, typowych socjalnych lokali, które będą właśnie przeznaczone głównie na te zadania, o których Pan radny tutaj mówi i ta dokumentacja dzisiaj już jest... Nie, te dwa, jak tylko możliwości będą, to na pewno. Te mieszkania są w tej chwili w trakcie projektowania przy Bohaterów Westerplatte bodajże, tam mamy jeden taki budynek socjalny, chcemy go rozbudować i kilka dodatkowych mieszkań zbudować.

 

Nr 27. Panie Burmistrzu, mieszkanie na osiedlu Millenium w bloku nr 6. Ja wiem, że sama decyzja właściciela o tym, żeby zamienić lokal mieszkalny w lokal komercyjny, gospodarczy, czy usługowy wymaga jednak zgody administratora tego bloku, ale także wymaga zgody lokatorów którzy są właścicielami mieszkań w tym bloku. Myślę, że na tym etapie zgłaszania chęci zmiany tego lokalu na komercyjny można było interweniować tak, żeby jednak w momencie, kiedy jednak brakuje nam mieszkań komunalnych, nie zamieniać jednego z nich na lokal nie mieszkalny.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Blok numer 6, no nie znam tematu, muszę sprawdzić.

 

Nr 28. Z takich i innych spraw, Panie Burmistrzu: ławeczka na ulicy Piłsudskiego pomiędzy przychodnią a skrzyżowaniem z ulicą Armii Krajowej. Ja wiem, że to jest teren zarządu dróg wojewódzkich, ale tam przy naszym przystanku można by było jeszcze jakąś mniejszą ławeczkę usytuować, bo to jest akurat to miejsce, gdzie osoby starsze z mojego osiedla idące do lekarza czy wracające potrzebują chwili wytchnienia. Na przystanku często są osoby, które oczekują na przyjeżdżające autobusy, stąd też takie dodatkowe miejsce odpoczynku, myślę, byłoby bardzo na miejscu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ławki na ulicy Piłsudskiego. Takie ławeczki nie tylko na ulicy Piłsudskiego są potrzebne. My już te ławeczki zamówiliśmy, także moja prośba do wszystkich z Państwa, ale nie tylko, do widzów, jeżeli widzicie gdzieś sens i potrzebę ustawienia takich dodatkowych ławeczek, to proszę o informację.

 

Nr 29. Kolejna sprawa, Panie Burmistrzu, w trakcie prac Komisji Rewizyjnej przyszło mi do głowy – chyba trochę brakuje w Hajnówce fundacji oświatowej czy edukacyjnej, która wspierałaby możliwości pozyskiwania środków na utrzymanie przedszkoli, szkół. Fundacja ma troszeczkę inne warunki działania, ma inne możliwości pozyskiwania tych funduszy. Niekiedy my jako miasto nie potrafimy sięgnąć do tych źródeł. Może warto by było o takiej fundacji pomyśleć. No oczywiście ona nie mogłaby być złożona z radnych i z Burmistrza, tak, ale myślę, że możemy taki temat wymodelować.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Fundacja, o tutaj też, Panie radny, proszę nie sugerować, że urzędnicy nie starają się o środki zewnętrzne... My przygotujemy informację, nie tylko dla Pana radnego, ale dla wszystkich radnych do wiadomości z ostatnich kilku lat na temat, ile takich dodatkowych środków na różne działania miękkie w szkołach i przedszkolach w naszym mieście z różnych źródeł pozyskaliśmy, ale niezależnie od tego, jeżeli byłaby taka inicjatywa społeczna, to jest bardzo dobra, to każda taka inicjatywa może liczyć na wsparcie z naszej strony.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 29

 

Nr 30. Panie Burmistrzu, kolejna sprawa to sprawa mieszkańców bloku nr 56 przy ulicy 3 Maja. Oni w związku z tym, że kiedyś jako miasto sprzedaliśmy fragment tego parkingu osiedlowego prywatnej osobie, tam w tej chwili już wznosi się ogrodzenie i mieszkańcy tego bloku nie mogą korzystać z parkingu, z którego do tej pory korzystać mogli i istnieje taka wielka potrzeba, żeby zorganizować tam im miejsca parkingowe i swobodny przejazd wokół osiedla, który jest niezbędny dla służb patrolowych Policji i Straży Pożarnej, i Pogotowia. Spółdzielnia ma już przygotowany projekt, ale z tego, co wiem, tam fragment potrzebnego miejsca jest własnością miasta, fragment jest własnością zarządu dróg wojewódzkich i tam trzeba by było te działania zintensyfikować, żeby szybko tym potrzebom mieszkańców zapobiec. Dlatego, że tam faktycznie od wczoraj czy przedwczoraj mają już uniemożliwiony wjazd na parking, z którego do tej pory korzystali.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 3 Maja, parking Leśniczanka. Ja nie pamiętam, żebyśmy my jako miasto sprzedawali jakikolwiek parking w tamtym miejscu... Ale jeżeli ktoś sprzedawał, to zapewne właściciel a właścicielem była spółdzielnia PSS Społem. Natomiast jeżeli chodzi o inne tereny, które są własnością miasta, w jakiś sposób mogą się przyczynić do poprawy komunikacji na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli nie będzie jakichkolwiek przeszkód, ja nie widzę problemów, żeby dać czy w użyczenie, czy po prostu dla Spółdzielni Mieszkaniowej sprzedać, aby tylko takie zainteresowanie, taka wola ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej była. Oczywiście, jeżeli taka sytuacja będzie, Wysoka Rada o tym się też zajmie i zaopiniuje, co trzeba.

 

Nr 31. Panie Burmistrzu, rzecz, która zbulwersowała kilku mieszkańców Hajnówki, dotyczy zwolnienia lekarskiego Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pani Dyrektor na sesji Rady Powiatu, przedostatniej, powiedziała, że była na zwolnieniu od 14 stycznia, natomiast w tym czasie brała udział w jednej sesji Rady Powiatu, i w czterech komisjach Rady Powiatu, i w uroczystości wręczenia nagród w Czeremsze. No i mieszkańcy pytają: to jakie jest prawo? Jedni na zwolnieniu nie mogą brać udziału w czynnościach a tutaj ktoś informuje, że w trakcie zwolnienia lekarskiego brał udział. Także ja proszę, żeby tą sytuację zbadać, sprawdzić, jak ona wygląda.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Zwolnienie lekarskie Pani G., zwolnienie lekarskie Pani Dyrektor nie pozbawia Pani Dyrektor ani jej umiejętności, ani kwalifikacji, ani tym bardziej mandatu radnego. Jeżeli ktokolwiek ma prawo oceniać stan zdrowia Pani Dyrektor, to lekarze, oni decydują, natomiast sprawa innych kontroli, to jest domena ZUS-u, a na pewno nie Burmistrza.

 

Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 32. Mam kilka spraw: pierwsza to zgłaszane przez mieszkańców, być może proste, szkoda że nie ma Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę informacji na rozkładzie jazdy, który autobus jest niskopodłogowy, bo w naszym taborze, jak wiemy, są różne autobusy a ludzie też mają różne problemy, czy niepełnosprawność, czy ograniczenia ruchowe, czy wózek z dzieckiem i tak dalej, i to takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w różnych miastach. Także myślę, że w jakiś tam sposób wyróżnienie na rozkładzie jazdy, że kółkiem czy tam kwadracikiem będzie bezproblemowe.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Informacja odnośnie autobusów, który niskopodwoziowy. Przekażemy taką sugestię dla Pana Dyrektora zarządu komunikacji miejskiej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 32

 

Nr 33. Zabiorę jeszcze głos w sprawie Osiedla Centrum, dziękuję, teraz widzę, że są odnawiane przystanki na Osiedlu Centrum. Wymiana pleksy, malowane są te przystanki tylko ja mam taką dygresję, że właściwie w Hajnówce nie ma już dworca PKS, nie funkcjonuje on. Takim punktem komunikacyjnym są przystanki, koło księgarni i powiedzmy, tam naprzeciwko z pewnym przesunięciem. To nie jest temat na teraz, ale na przyszłość być może warto zainwestować w większe przystanki, bardziej reprezentatywne właśnie w tym miejscu, w tych dwóch lokalizacjach, bo podróżują tam nasi mieszkańcy i widzę, że często nie mieszą się na tych przystankach. Podróżują turyści. Może w przystanku zaprojektować na przykład punkt sprzedaży biletów, który jest po jednej stronie 3 Maja, jakby wkomponować, czy banery reklamowe na temat naszego miasta, no bo to jest takie miejsce reprezentatywne.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Też podzielam no pogląd, że te przystanki w centrum powinny być bardziej, no ładniejsze, bardziej reprezentacyjne. To, że będzie jakiś dworzec PKS-u w Hajnówce, tego nie było, nie ma i nie będzie. Pamiętacie że był taki okres, że dworzec PKP i dworzec PKS pełniły tą funkcję razem, ale to się nie sprawdziło, natomiast ładne, reprezentacyjne przystanki w centrum po jednej i po drugiej stronie ulicy można będzie zrobić i myślę w porozumieniu z zarządcą drogi, jest to droga wojewódzka, więc Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

 

Nr 34. Druga sprawa a propos 3 Maja, to aż się proszą o wymianę krawężniki, wiem że to jest temat wojewódzki i że jest to temat drogi wojewódzkiej, ale niektóre krawężniki, o ile chodniki są w dobrym stanie, to te krawężniki trzeba monitorować i pisać w tej sprawie, że wymagają wymianie. Mamy tu do czynienia z centrum miasta.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica 3 Maja, krawężniki. W pełni podzielam pogląd Pana radnego, że krawężniki na ulicy 3 Maja trzeba wymienić. W tym roku zapewne to będzie niemożliwe, ale w przyszłym roku tak.

 

Nr 35. Czwarta sprawa – mieszkańcy bloku nr 39 przy ul. 3 Maja dopytują się: czy jakby teren wokół bloku będzie zmieniony, zrewitalizowany w tym roku wzorem sąsiedniego bloku 37?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Blok 3 Maja 39. Tak, w tym roku będzie zmodernizowane otoczenie tego bloku, tak jak to było w przypadku bloku numer 37.

 

Nr 36. Jeszcze jeden temat mieszkaniec z ulicy Parkowej poruszył, znaczy wnioskował o to, żeby próg zwalniający na ulicy Parkowej przed przejściem dla pieszych w okolicy placu zabaw był z dwóch stron. Teraz jest bliżej Urzędu Miasta, ale żeby też był ze strony skate parku.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Parkowa, próg z drugiej strony. Tutaj Pani Stepaniuk to zapisała, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest potrzebne, ale trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli to zwiększy bezpieczeństwo ruchu, możemy ten próg bez problemu zamontować, tylko ja się obawiam że my go zamontujemy i zaraz będą protesty, że on jest niepotrzebny, skoro już jest jeden, ale sprawa jest do rozważenia.

 

Nr 37. Burmistrz Miasta Hajnówka zobowiązał się, że przekaże informację radnym dot. działań i pozyskanych środków w zakresie oświaty.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 29


Data wytworzenia: 2016-07-26 10:49 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-07-26 10:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska