BIP UM Hajnówka

KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

do dnia 20 sierpnia 2011 r. 

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez   pełnomocnika   wyborczego   o   utworzeniu koalicyjnego  komitetu  wyborczego  lub  o  utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 22 sierpnia 2011 r. 

— powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 30 sierpnia 2011 r.  do godz. 24 00  

—   zgłaszanie   list   kandydatów   na   posłów   oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
 

do dnia 4 września 2011 r. 

—  utworzenie  obwodów  głosowania  w  szpitalach, zakładach   pomocy   społecznej,   zakładach   karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych   domów   oraz   ustalenie   ich   granic, siedzib i numerów

do dnia 9 września 2011 r. 

—   podanie   do   wiadomości   publicznej   informacji o numerach     i     granicach     obwodów     głosowania oraz siedzibach   obwodowych   komisji   wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych    dla    głosowania    korespondencyjnego, i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
—   zgłaszanie      przez      armatorów      wniosków o utworzenie    obwodów    głosowania    na    polskich statkach morskich  

do dnia 16 września 2011 r. 

—  zgłaszanie  kandydatów  do  obwodowych  komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych  

do dnia 18 września 2011 r. 

— powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;
—   podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za  granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego;
—  zgłaszanie  wójtowi  (burmistrzowi,  prezydentowi miasta)  przez  wyborców  niepełnosprawnych  zamiaru głosowania  korespondencyjnego  w  kraju,  w  tym  przy pomocy nakładek na karty  do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
— sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 18 września 2011 r. do dnia 25 września 2011 r.
—  składanie  przez  żołnierzy  pełniących  zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w  charakterze  kandydatów  na  żołnierzy  zawodowych lub odbywających ćwiczenia  i przeszkolenie wojskowe,  a  także  ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem   stałego   zamieszkania   oraz   policjantów z jednostek  skoszarowanych,   funkcjonariuszy   Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej  oraz  Służby  Więziennej  pełniących  służbę w systemie  skoszarowanym,  wniosków  o  dopisanie do wybranego przez  nich spisu  wyborców sporządzanego  dla miejscowości,  w  której  odbywają służbę

od dnia 24 września 2011 r. do dnia 7 października 2011 r.  do godz. 24 00  
— nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w   programach   publicznych   nadawców   radiowych
i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 września 2011 r. 

—  zgłaszanie  konsulowi  przez  wyborców  zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 25 września 2011 r. 

—   składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez  siebie  obwodzie głosowania
na obszarze  gminy  właściwej  ze  względu  na  miejsce stałego zamieszkania;
—  zgłaszanie  wójtowi  (burmistrzowi,  prezydentowi miasta)  przez  wyborców  niepełnosprawnych  zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na  karty  do  głosowania  sporządzonych  w  alfabecie Braille’a
 

do dnia 29 września 2011 r. 

—  podanie  przez  okręgowe  komisje  wyborcze,  w formie  obwieszczenia,  informacji  o  zarejestrowanych listach  kandydatów  na  posłów  oraz  zarejestrowanych kandydatach na senatorów;
—    składanie    wniosków o  sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

do dnia 4 października 2011 r. 

— składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;
— składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 6 października 2011 r. 

— zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
— zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 7 października 2011 r.  o godz. 24 00  

— zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 października 2011 r.  godz. 7 00 -21 00 
— głosowanie

 

*)  Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie  przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

Data wytworzenia: 2011-08-23 18:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2011-08-23 18:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska