BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 27.03.2019r.

Materiały na obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 27.03.2019r.

Hajnówka, dnia 13.03.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2019

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, 2500) zwołuję obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 marca 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z II,III,IV sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 08.12.2018 r. do 07.03.2019 r.

6.Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

7.Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.

9.Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2018 rok.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

10.1.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019 rok,

10.2.ustanowienia użytku ekologicznego „Judzianka,”

10.3.zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

10.4.ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019 roku,

10.5.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gmina Hajnówka,

10.6.określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

10.7.zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy,

10.8.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka,

10.9.przyjęcia stanowiska w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz zakupowych dla obywateli Republiki Białoruś,

10.10. zmiany Statutu Miasta Hajnówka,

10.11.przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

10.12.utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,

10.13.planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2019 rok.

11.Wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

 

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

20 marzec 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.30 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

20 marzec 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

21 marzec 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.15 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

 

 


Data wytworzenia: 2019-03-14 12:50 Autor: Elzbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-03-14 12:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-14 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk