BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r.

Materiały na obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka 24.06.2019r.

Hajnówka, dnia 10.06.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2019

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 czerwca 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Informacja Przewodniczacego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

6.Sprawozdanie z z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

7.Sprawozdanie z realizacji" Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

8.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2018 rok.

9.Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2018

9.1 przedstawienie raportu,

9.2 debata nad raportem,

9.3 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

10.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

11.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2018 rok.

12.Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2018 roku.

13.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok

13.1 przedstawienie sprawozdań,

13.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r.,

13.3 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2018 r. i Nr 2/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

13.4 przedstawienie opinii komisji stałych,

13.5 dyskusja,

13.6 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2018 rok,

13.7 przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2018 r.

13.8 przedstawienie opinii komisji stałych,

13.9 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

13.10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka .

14.Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta Hajnówka na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce oraz podjęcie uchwały .

15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1. zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
2. przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie zakładu pirolizy gumy w Dubiczach Osocznych, gm. Hajnówka,

3.zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2019,

5. powołania zespołu do spraw wyboru ławników,

6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

16.Wnioski i oświadczenia radnych.

17.Odpowiedzi na wnioski.

18.Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 czerwiec 2019 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.45 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

19 czerwiec 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.30 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

19 czerwiec 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

 


Data wytworzenia: 2019-06-11 10:24 Autor: Elzbieta Filipowicz Data publikacji: 2019-06-11 10:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-11 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk