BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 15 października 2019r.

Materiały na obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 15 października 2019r.

Hajnówka, dnia 10.10.2019 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.7.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696) zwołuję obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 15 października 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej.

4. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Laszkiewicz


Data wytworzenia: 2019-10-11 08:40 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-10-11 08:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska