BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2019r.

Materiały na obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2019r.

Hajnówka, dnia 9 grudnia 2019 roku

 

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

BRM.0002.10.2019

RADNI RADY MIASTA HAJNÓWKA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz.1815) zwołuję obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 grudnia 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 listopada 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 • 6.1.

  ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  6.2.

  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,

  6.3.

  uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020,

  6.4.

  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

  6.5.

  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

  6.6.

  przyjęcia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”,

  6.7.

  powierzenia Gminie Czyże realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego,

  6.8.

  przyjęcia stanowiska w sprawie wyeliminowania szkodliwych emisji wprowadzonych do atmosfery przez zakład Gryfskand Sp. z o.o. Oddział w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych,

  6.9.

  przyjęcia rezygnacji radnych ze składu Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

  Rady Miasta Hajnówka.

7.Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Odpowiedzi na wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

17 grudnia 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka godz. 15.45 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

18 grudnia 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

19 grudnia 2019 r. - Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka godz. 15.30sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

 

INFORMACJE i UWAGI - Projekty uchwał wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 zostały przekazane pismem oznaczonym BRM.0002.10.2019 z dnia 22.11.2019 r. na e-skrzynki radnych w dniu 22.11.2019 r.

 

Aktualizacja systemu

Proszę dzień przed sesją uruchomić komputer w celu sprawdzenia czy nie pojawiła się aktualizacja systemu.

 

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do systemu radnego.


Data wytworzenia: 2019-12-10 09:52 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-10 09:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska