BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 marca 2023 r.

Materiały na obrady XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 marca 2023 r.

Hajnówka, dnia 13 marzec 2023 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

(wszyscy)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję obrady XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 marzec 2023 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ślubowanie Pani Teresy Czemerych.

 4. Przyjęcie protokołów z obrad XL, XLI, XLII sesji.

 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 21 stycznia 2023 roku do 06 marca 2023 roku.

 7. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2022 rok.

 8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli działalności statutowej i finansowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce.

 9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  3. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2023 rok,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

  7. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,

  8. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Hajnówka,

  9. zmiany uchwały nr XLI/327/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka,

  10. określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok,

  11. zmiany uchwały nr XLI/325/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  12. zmiany Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnowka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

  14. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

  15. zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,

  16. zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,

  17. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2023 r.

 11. Wnioski i oświadczenia radnych.

 12. Odpowiedzi na wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze przybycie na sesję tj. godz. 14.30- 14.45 w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

21 marca 2023 roku- Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

22 marca 2023 roku - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

23 roku 2023 roku- Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-03-14 12:29 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-03-14 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-14 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka