BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXIII sesji Rady MIasta Hajnówka dnia 30.12.2020r.

Materiały na obrady XXIII sesji Rady MIasta Hajnówka dnia 30.12.2020r.

Hajnówka, dnia 8 grudnia 2020 r.

 

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.11.2020

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) zwołuję obrady XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 grudnia 2020 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. zmian w budżecie miasta na 2020 rok,

  3. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla zakładu budżetowego” Park Wodny” w Hajnówce,

  4. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,

  5. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2021-2023,

  6. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2021,

   1. przedstawienie stanowiska Burmistrza do przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem,

   2. przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

   3. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka,

   4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030,

  8. uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

  9. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Hajnówka,

  10. uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2021-2027.

  11. zmiany uchwały Nr XXI/155/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok.

  12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce,

 6. Wnioski i oświadczenia radnych.

 7. Odpowiedzi na wnioski.

 8. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

15 grudnia 2020 rok - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45- sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

15 grudnia 2020 rok - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.15 – SALA ŚLUBÓW Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

16 grudnia 2020 rok - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

 


Data wytworzenia: 2020-12-09 12:36 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2020-12-09 12:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-09 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk