BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 10 marca 2021r.

Materiały na obrady XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 10 marca 2021r.

Hajnówka, dnia 22 luty 2021 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.1.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) zwołuję obrady XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 10 marca 2021 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad..

 3. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r.

 6. Sprawozdanie za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 7. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2020 rok.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka,

  2. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 r.

  3. rozpatrzenia petycji.

  4. rozpatrzenia petycji Alarm!Stop zabójczemu GMO-stop niebezpiecznej szczepionce!,

  5. przekazania skargi według właściwości,

  6. skargi mieszkańca miasta Hajnówka,

  7. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok,

  8. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2021 rok,

  9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej.

 9. Wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Odpowiedzi na wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

2 marca 2021 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 - sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

3 marca 2021 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

4 marca 2021 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.15 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

UWAGI

dot. 8.3 i 8.4

Petycje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Hajnówka w zakładce PETYCJE.

dot. pkt 8.7 i 8.8

w załączeniu przekazane są propozycje do planu pracy Rady Miasta oraz komisji na 2021 rok. Projekty uchwał zostaną przedstawione po posiedzeniach komisji.


Data wytworzenia: 2021-02-24 10:02 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2021-02-24 10:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska