BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 września 2021 roku godz. 15.00

Materiały na obrady XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 września 2021 roku godz. 15.00

Hajnówka, dnia 14.09.2021 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2021

Mieszkańcy Miasta Hajnówka


 


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) zwołuję obrady XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 września 2021 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII i XXVIII sesji.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 czerwca 2021 r. do 9 września 2021 r.

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2021 roku.

 7. Raport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 za lata 2017-2020.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
   na lata 2021-2030,

  3. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2021/2022,

  5. powołania Klubu Integracji Społecznej i powierzenia jego prowadzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce,

  6. przyjęcia rezygnacji i odwołania radnej ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

  7. uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

  8. przyjęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

  9. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Hajnówka.

 9. Wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Odpowiedzi na wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk


 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka:

21 września 2021 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

22 września 2021 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

23 września 2021 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).


 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-09-15 12:24 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2021-09-15 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-15 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk