BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady VI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 kwietnia 2019r.

Materiały na obrady VI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 kwietnia 2019r.

Hajnówka, dnia 10.04.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję obrady VI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 kwietnia 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

4.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 08.03.2019 r. do 04.04.2019 r.

5.Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2018.

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

6.2.zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

6.3.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029,

6.4.określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,

6.5.zasad przyznawania i wysokości diet radnym,

6.6.wskazania przedstawicieli Rady Miasta Hajnówka do Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

6.7.przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka

7.Wnioski i oświadczenia radnych.

8.Odpowiedzi na wnioski.

9.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

-verte-

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

17 kwiecień 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.30 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

17 kwiecień 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

18 kwiecień 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.15 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2019-04-11 12:37 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-04-11 12:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska