BIP UM Hajnówka

Materiały na XV sesję w dniu 28 marca 2012 r.

Materiały na XV sesję w dniu 28 marca 2012 r.

Hajnówka, dnia 15.03.2012 r.


  Rada Miasta
    Hajnówka
BRM.0002.1.2012


Radni Rady Miasta Hajnówka


Na   podstawie   art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990   r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XV sesji Rady Miasta Hajnówka na   dzień  28 marca 2012 r. roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Hajnówka .
4.Interpelacje.
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 13.12.2011 r.
do 12.03.2012 r.
6.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
8.Stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie wniosku  Starosty Powiatu Hajnowskiego dot. utworzenia publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.
9.Stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie wniosku  Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce dot. rozszerzenia oferty edukacyjnej.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
A)  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
B)  zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w   wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków,
C)  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
D)  planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2012 r.,
E)  wykorzystania wizerunku herbu miasta Hajnówka,
F)  udzielenia pomocy finansowej,
G) zmian w budżecie miasta na 2012 r.
H) zmiany uchwały nr XIV/85/11 Rady Miasta Hajnówka z  dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012 – 2022.
11.Wolne wnioski zapytania
12.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
13.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

UWAGA

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej która miała się odbyć 21 marca br .o godz. 13.00  na 23 marzec br. godz. 13.00


Data wytworzenia: 2012-03-15 15:33 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-03-15 15:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska