BIP UM Hajnówka

Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r.

Materiały na XIV sesję w dniu 28 grudnia 2011r.

Hajnówka, dnia 14.12.2011 r.

Rada Miasta

Hajnówka

 

BRM.0002.11.2011

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 grudnia 2011 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Podjęcie uchwały w w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP.

5.Złożenie ślubowania przez radną obejmującą mandat w okręgu wyborczym Nr 2.

6.Interpelacje.

7.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11.11.2011 r. do

12.12.2011 r.

8.Informacja o bezrobociu w mieście.

9.Informacja o działalności i funkcjonowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

10.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli realizacji gospodarki finansowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce za 2010 rok

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

A) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022,

B) uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2012,

C) uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

D) uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce,

E) Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012,

F) uchwalenia Programu Przeciwdziałania narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2012-2016,

G) zmian w budżecie miasta na 2011 rok,

H) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,

I) upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówki do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Miejską Hajnówka,

J) nadania nazwy skwerowi w Hajnówce,

K) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego projektu planu urządzania lasu (wraz z programem ochrony środowiska)-Puszcza Białowieska,

L) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2012 r.,

M) zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka

N) zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej .

12.Wolne wnioski zapytania

13.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

 

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

20 grudzień 2011 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu

21 grudzień 2011 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej

22 grudzień 2011 r. godz. 13.00 – Komisja Spraw Społecznych

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2011-12-15 11:39 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2011-12-15 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska