BIP UM Hajnówka

Materiały na XVI sesję w dniu 29 czerwca 2016r.

Materiały na XVI sesję w dniu 29 czerwca 2016r.

Hajnówka, dnia 14.06.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 czerwca 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Hajnówka przy ul. Kolejki Leśne 12.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje.

 4. Problemy związane z ochroną środowiska.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 30 kwietnia 2016 do 3 czerwca 2016 r.

 6. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, w celu realizacji Priorytetu Działania 1 pkt A-E oraz Priorytetu IV pkt A Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka.

 7. Możliwości budowy mieszkań socjalnych z uwzględnieniem informacji na temat ewentualnej lokalizacji, sposobu finansowania oraz kosztów różnych projektów.

 8. Analiza oddziaływania uchwały w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości w mieście .

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. ustalenia sieci publicznych przedszkoli , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka,

  2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

  3. przyjęcia Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025,

  4. zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

  5. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok.

 10. Wolne wnioski zapytania.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

21 czerwiec 2016 r.-Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

22 czerwca 2016r.-Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 Sala Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

22 czerwca 2016 r.-Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2016-06-15 12:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-06-15 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska