BIP UM Hajnówka

Materiały na XL sesję w dniu 20 czerwca 2018r.

Materiały na XL sesję w dniu 20 czerwca 2018r.

Hajnówka, dnia 14.06.2018 r.

BRM.0002.5.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000) zwołuję obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 20 czerwca 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:

a) przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia na lata 2018-2019,

b)ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce”.

4.Zamknięcie obrad.


Data wytworzenia: 2018-06-14 14:20 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-06-14 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska