BIP UM Hajnówka

Materiały na XLIII sesję w dniu 26 września 2018r.

Materiały na XLIII sesję w dniu 26 września 2018r.

Hajnówka, dnia 11.09.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.8.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994, poz. 1000, poz.1349)) zwołuję obrady XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 września 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja o dzialalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 19 lipca 2018 roku do 07 września 2018 roku.

 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2018 roku.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027,

  4. wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w transporcie zbiorowym, w komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówka,

  5. określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.

 7. Wolne wnioski, zapytania.

 8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 wrzesień 2018 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro).

19 wrzesień 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro).

20 wrzesień 2018 - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro).


Data wytworzenia: 2018-09-13 08:43 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-09-13 08:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska