BIP UM Hajnówka

Materiały na XLIV sesję w dniu 30 października 2018r.

Materiały na XLIV sesję w dniu 30 października 2018r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.9.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994, poz. 10.00, poz.1349, poz.1432)) zwołuję obrady XLIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 października 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 08 września 2018 roku do 08 października 2018 roku.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych .

 6. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych .

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  2. uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

  3. zmiany Statutu Miasta Hajnówka

 8. Wolne wnioski, zapytania.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

23 październik 2018 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro).

24 październik 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro).

25 październik 2018 - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro).


Data wytworzenia: 2018-10-19 07:26 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-10-19 07:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska